Dział Kadr i Płac

Telefon: 76 746 90 32

Dział Kadr i płac (DKP) prowadzi obsługę kadrowo-płacową całego Przedsiębiorstwa, a w szczególności:

  • prowadzi akta osobowe pracowników,
  • przygotowuje dokumenty i wnioski związane z zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę, umów cywilno-prawnych oraz zmianą stanowisk pracy,
  • prowadzi rejestr ewidencji czasu pracy, zwolnień lekarskich i urlopów,
  • prowadzi sprawy związane z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym pracowników i ich rodzin,
  • nalicza wynagrodzenia dla wszystkich pracowników PPK,
  • terminowo sporządza deklaracje i rozlicza składki na PFRON i ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego,
  • sporządza sprawozdania statystyczne z zakresu kadr i płac,
  • wydaje zaświadczenia o zatrudnieniu i uzyskanym wynagrodzeniu dla pracowników,
  • tworzy oraz wprowadza zmiany w regulaminach: pracy, wynagradzania i zatrudniania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Strony w dziale:

Strony w dziale: