Deklaracja dostępności

Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne zobowiązuje się do zapewnienia dostępności swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Polkowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego.

Data publikacji strony internetowej: 2022-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-12-05

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu występujących treści niedostępnych lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
brak i po części nieprawidłowe opisy alternatywne przy zdjęciach / grafikach,

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery),
możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
mapa strony,
Możliwość korzystania ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 

Data sporządzenia deklaracji

Data sporządzenia deklaracji dostępności: 2022-09-01

Data ostatniej aktualizacji: 2022-12-22

Deklarację sporządzono na podstawie przeprowadzonej samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osoba do kontaktu w sprawach dostępności:

Sekretariat PPK

e-mail: sekretariat@ppk.polkowice.pl

telefon: 76 746 90 00


Skargi I odwołania

Każdy ma prawo:

Zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
Zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
Wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:

Dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
Wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
Opis na czym polega problem oraz wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Na niedotrzymanie terminów zgłoszenia oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę.

Ewentualne skargi należy kierować do Polkowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego:

pisemnie na adres: Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne, 59-100 Polkowice lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@ppk.polkowice.pl

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności architektonicznej powinien zawierać:

  1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
  2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
  3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
  4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
  5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
  6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.

Strony w dziale:

Strony w dziale: