Praca w PPK

18.07.2024r.

POLKOWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

DS. ORGANIZACJI IMPREZ SPORTOWYCH

 1. Wymagania niezbędne:
  a) wykształcenie średnie,
  b) prawo jazdy kat. B,
  c) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
  d) nieposzlakowana opinia,
  e) obywatelstwo polskie,
  f) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  g) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.

 2. Wymagania dodatkowe:
  a) znajomość i umiejętność obsługiwania programów: Word, Excel,
  b) mile widziane doświadczenie w zakresie animacji sportowej,
  c) znajomość aktów normatywnych z zakresu rachunkowości, ustawy o zamówieniach publicznych oraz innych niezbędnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku,
  d) zaangażowanie, dyspozycyjność, kreatywność, komunikatywność, lojalność, systematyczność, dokładność, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole.

 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  a) organizowanie imprez rekreacyjno-sportowych,
  b) udostępnianie obiektów sportowych w celu przeprowadzania imprez rekreacyjno- sportowych zgodnych z harmonogramem,
  c) prowadzenie harmonogramu imprez sportowych oraz dbałość o ich terminowość,
  d) dokonywanie zakupu zaopatrzenia niezbędnego przy organizacji imprez rekreacyjno- sportowych,
  e) współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi oraz mediami w zakresie wykonywanych zadań,
  f) rozliczanie faktur za usługi wykonywane przez osoby trzecie,
  g) przygotowywanie kalendarza imprez na dany rok.

 4. Wymagane dokumenty:
  a) podanie o pracę (list motywacyjny),
  b) życiorys (CV),
  c) kwestionariusz osobowy pobierz >>
  d) dokument potwierdzający wykształcenie,
  e) świadectwa pracy,

f) oświadczenie kandydata o:

 • niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

 • posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,

 • nieposzlakowanej opinii.

 1. Informacje o warunkach pracy:
  a) Wymiar czasu pracy: 1/1 etatu,
  b) Pracownik wykonuje swoje czynności w pomieszczeniu biurowym w siedzibie firmy. Pozycja ciała przy pracy siedząca, wymagająca poruszania się pomiędzy pomieszczeniami, piętrami oraz podróży poza stałą siedzibę przedsiębiorstwa. Pracownik nie jest narażony na czynniki szkodliwe. Pracownik jest narażony na czynniki uciążliwe tj. sztuczne oświetlenie (spełnia normy),
  c) Stanowisko pracy znajduje się na I piętrze w budynku przy ul. 3 Maja 51 w Polkowicach.
  Nie ma dostępu do stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych (brak windy). Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Dostęp do wyjścia ewakuacyjnego na poziomie 0,00.

 2. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych
  (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych):
  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polkowickim Przedsiębiorstwie Komunalnym w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

 3. Termin i miejsce składania dokumentów:
  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Przedsiębiorstwa lub pocztą na adres: Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne, ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice,
  w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze ds. organizacji imprez sportowych” w terminie do dnia 01.08.2024 r. do godz. 15:00.
  O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data doręczenia do adresata.
  Podania o pracę, które wpłyną do Przedsiębiorstwa po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane i będą zwrócone bez otwierania.

 4. Pozostałe informacje dotyczące naboru:
  Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem, określonymi
  w ogłoszeniu o naborze.
  Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
  Informacja o wyniku naboru będzie opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Polkowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego, na stronie internetowej PPK oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Przedsiębiorstwa.

22.05.2024 r.


 

OGŁOSZENIE


 

Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne z siedzibą przy ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice, zaprasza do składania dokumentów aplikacyjnych do pracy w sezonie letnim w charakterze pracownika porządkowego w miejscu basenów zewnętrznych ul. 3 Maja 50 w Polkowicach.

Stanowisko: pracownik porządkowy (x3).

Miejsce pracy: basen zewnętrzny przy ul. 3 Maja 50 w Polkowicach.

Zakres obowiązków:

 1. koszenie trawników;

 2. dbanie o czystość wokół niecek basenowych;

 3. dbanie o czystość dna niecek basenowych;

 4. utrzymanie w czystości ciągów komunikacyjnych basenu zewnętrznego;

 5. kontrola biletów wstępu;

 6. utrzymanie czystości na terenie plaży.

 

Stanowisko: pracownik porządkowy (x2).

Miejsce pracy: basen zewnętrzny przy ul. 3 Maja 50 w Polkowicach.

Zakres obowiązków:

1) utrzymanie czystości w pomieszczeniach, toaletach, przebieralniach budynku basenowego,

2) dbanie o czystość pryszniców przy basenie;

3) dbanie o czystość urządzeń zabawowych- plac zabaw;

 

Oferujemy:

 1. zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia na okres od dnia 15.06.2024 r. do dnia 01.09.2024 r.;

 2. wynagrodzenie: 28,10 brutto za godzinę.

 

Wymagane wykształcenie: min. podstawowe.

Umiejętności i uprawnienia:

 1. umiejętność pracy w zespole;

 2. zaangażowanie, dokładność, sumienność w wykonywaniu obowiązków.

 

Sposób aplikowania: na adres e-mail (kadry@ppk.polkowice.pl) lub w siedzibie przedsiębiorstwa, do dnia 07.06.2024 r.

Telefon: 76 746 90 32

Wymagane dokumenty: podanie o pracę lub CV.

 

14.05.2024 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko urzędnicze

ds. organizacji imprez sportowych

nazwa stanowiska pracy

w Polkowickim Przedsiębiorstwie Komunalnym

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko, nie została zatrudniona żadna osoba spośród zakwalifikowanych kandydatów.

Uzasadnienie:

Rozmowa kwalifikacyjna nie wyłoniła kandydata, który spełniłby wymagania stawiane na wskazanym stanowisku.

Kandydaci mogą odebrać swoje dokumenty aplikacyjne osobiście w siedzibie przedsiębiorstwa (w pokoju nr 10), w terminie do trzech miesięcy od dnia ogłoszenia wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej, po tym okresie wszystkie dokumenty będą protokolarnie niszczone.

22.04.2024 r.

POLKOWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

DS. ORGANIZACJI IMPREZ SPORTOWYCH

 1. Wymagania niezbędne:
  a) wykształcenie średnie,
  b) prawo jazdy kat. B,
  c) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
  d) nieposzlakowana opinia,
  e) obywatelstwo polskie,
  f) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  g) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.

 2. Wymagania dodatkowe:
  a) znajomość i umiejętność obsługiwania programów: Word, Excel,
  b) mile widziane doświadczenie w zakresie animacji sportowej,
  c) znajomość aktów normatywnych z zakresu rachunkowości, ustawy o zamówieniach publicznych oraz innych niezbędnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku,
  d) zaangażowanie, dyspozycyjność, kreatywność, komunikatywność, lojalność, systematyczność, dokładność, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole.

 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  a) organizowanie imprez rekreacyjno-sportowych,
  b) udostępnianie obiektów sportowych w celu przeprowadzania imprez rekreacyjno- sportowych zgodnych z harmonogramem,
  c) prowadzenie harmonogramu imprez sportowych oraz dbałość o ich terminowość,
  d) dokonywanie zakupu zaopatrzenia niezbędnego przy organizacji imprez rekreacyjno- sportowych,
  e) współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi oraz mediami w zakresie wykonywanych zadań,
  f) rozliczanie faktur za usługi wykonywane przez osoby trzecie,
  g) przygotowywanie kalendarza imprez na dany rok.

 4. Wymagane dokumenty:
  a) podanie o pracę (list motywacyjny),
  b) życiorys (CV),
  c) kwestionariusz osobowy pobierz >>
  d) dokument potwierdzający wykształcenie,
  e) świadectwa pracy,

f) oświadczenie kandydata o:

 • niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

 • posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,

 • nieposzlakowanej opinii.

 1. Informacje o warunkach pracy:
  a) Wymiar czasu pracy: 1/1 etatu,
  b) Pracownik wykonuje swoje czynności w pomieszczeniu biurowym w siedzibie firmy. Pozycja ciała przy pracy siedząca, wymagająca poruszania się pomiędzy pomieszczeniami, piętrami oraz podróży poza stałą siedzibę przedsiębiorstwa. Pracownik nie jest narażony na czynniki szkodliwe. Pracownik jest narażony na czynniki uciążliwe tj. sztuczne oświetlenie (spełnia normy),
  c) Stanowisko pracy znajduje się na I piętrze w budynku przy ul. 3 Maja 51 w Polkowicach.
  Nie ma dostępu do stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych (brak windy). Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Dostęp do wyjścia ewakuacyjnego na poziomie 0,00.

 2. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych
  (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych):
  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polkowickim Przedsiębiorstwie Komunalnym w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

 3. Termin i miejsce składania dokumentów:
  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Przedsiębiorstwa lub pocztą na adres: Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne, ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice,
  w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze ds. organizacji imprez sportowych” w terminie do dnia 06.05.2024 r. do godz. 15:00.
  O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data doręczenia do adresata.
  Podania o pracę, które wpłyną do Przedsiębiorstwa po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane i będą zwrócone bez otwierania.

 4. Pozostałe informacje dotyczące naboru:
  Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem, określonymi
  w ogłoszeniu o naborze.
  Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
  Informacja o wyniku naboru będzie opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Polkowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego, na stronie internetowej PPK oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Przedsiębiorstwa.

Rekrutacja kandydatów do pracy

 1. Administrator Pani/Pana danych:

 2. Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych można kontaktować się pod adresem: iod@ppk.polkowice.pl oraz nr telefonów: 728-706-901, 667-941-610

 3. Cele przetwarzania | podstawa prawna

Dane osobowe gromadzone i przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze tj.  przeprowadzenie naboru kandydatów do pracy w  PPK Polkowice zgodnie z przepisami:

 • ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,

 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

 • rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika

 1. Okres przechowywania:

 • Oferta pracy osoby, która wygra nabór i podpisze umowę o pracę zostaje dołączona do akt osobowych, prowadzonych w Dziale Kadr, a po rozwiązaniu stosunku pracy przechowywana będzie przez okres 10 lat w archiwum zakładowym Polkowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego.

 • Oferty pracy pozostałych kandydatów będą dostępne do odbioru w ciągu 3 miesięcy od daty umieszczenia wyniku naboru w BIP, po upływie 3 msc nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone,

 • Dane osób, w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, przechowywane będą w archiwum zakładowym PPK przez okres 5 lat licząc od pierwszego stycznia roku następującego po roku zakończenia sprawy. Po  upływie tego okresu dokumentacja podlega ekspertyzie archiwalnej archiwum państwowego.

 1. Odbiorcy:

  • Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia

  • W przypadku wybranego kandydata na stanowisko urzędnicze – użytkownicy strony BIP

 2. Przysługujące Pani/Panu prawa:

  • Prawo żądania dostępu do danych

  • Prawo żądania przenoszenia danych

  • Prawo żądania sprostowania danych

  • Prawo żądania usunięcia danych

  • Prawo żądania ograniczenia przetwarzania

  • Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

  • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa

 3. Informacja o możliwości wycofania zgody: w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody
  na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu praw o do cofnięcia tej zgody
  w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

 4. Obowiązek podania danych: Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, bądź jest dobrowolne w zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania danych. Niepodanie danych
  w zakresie wymaganym przez administratora będzie skutkować niemożnością realizacji procesu zatrudnienia. Pozostałe dane osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnej zgody osoby składającej ofertę pracy
  .

17.10.2023 r.

Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne ogłasza nabór na stanowisko pracy: Konserwator

Warunki pracy:
Stanowisko: Konserwator
Miejsce pracy: Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne
Wymiar czasu pracy: pełny wymiar (8/8)


Zakres obowiązków:

 • Wykonywanie robót sanitarnych w budynkach mieszkalnych oraz innych obiektach zarządzanych przez PPK,
 • Konserwowanie lub remontowanie urządzeń i instalacji sanitarnych,
 • Montaż urządzeń sanitarnych z zapewnieniem właściwych warunków eksploatacyjnych,
 • Przebudowa istniejących instalacji sanitarnych lub instalowanie nowych punktów itp.,
 • Wykonywanie drobnych prac montersko-ślusarskich, związanych z naprawą osprzętu sanitarnego,
 • Dobieranie materiałów, narzędzi, sprzętu i maszyn oraz sposobu wykonawstwa właściwych do rodzaju i zakresu robót konserwacyjnych.

Wymagania:

 • wykształcenie: min. Zawodowe,
 • mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku hydraulika,
 • rozwinięte zdolności manualne,
 • obowiązkowość, sumienność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dobry stan zdrowia.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Niezbędną odzież, obuwie oraz narzędzia do pracy.

Dane Pracodawcy:
Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne
Adres: ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice
Osoba do kontaktu: Iwona Kikut
Numer telefonu: 76 746 90 32
E-mail: kadry@ppk.polkowice.pl
Wymagane dokumenty: CV
Sposób aplikowania: w siedzibie jednostki, bądź na adres e-mail.

17.10.2023 r.

Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne ogłasza nabór na stanowisko pracy: Konserwator

Warunki pracy:
Stanowisko: Konserwator
Miejsce pracy: Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne
Wymiar czasu pracy: pełny wymiar (8/8)


Zakres obowiązków:

 • Wykonywanie robót budowlanych w budynkach mieszkalnych oraz innych obiektach zarządzanych przez przez PPK
 • Konserwowanie i remontowanie elementów budowlanych
 • Przebudowywanie elementów budowlanych z zapewnieniem właściwych warunków eksploatacji,
 • Wykonywanie drobnych prac montersko-ślusarskich, związanych z naprawą urządzeń lub elementów wyposażenia budowlanego
 • Wykonywanie zabezpieczeń mienia i zabiegów mających na celu zmniejszenie awaryjności urządzeń i elementów budowlanych

Wymagania:

 • wykształcenie: min. Zawodowe,
 • mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku budowlanym,
 • rozwinięte zdolności manualne,
 • obowiązkowość, sumienność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dobry stan zdrowia.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Niezbędną odzież, obuwie oraz narzędzia do pracy.

Dane Pracodawcy:
Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne
Adres: ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice
Osoba do kontaktu: Iwona Kikut
Numer telefonu: 76 746 90 32
E-mail: kadry@ppk.polkowice.pl
Wymagane dokumenty: CV
Sposób aplikowania: w siedzibie jednostki, bądź na adres e-mail.

25.09.2023 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko urzędnicze

ds. organizacji imprez sportowych

w Polkowickim Przedsiębiorstwie Komunalnym

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze ds. organizacji imprez sportowych została wybrana Pani Emilia Balicka- Ekiert zamieszkała
w Polkowicach.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, wykazała
się wiedzą merytoryczną, kwalifikacjami oraz doświadczeniem z zakresu zagadnień wymaganych przez pracodawcę.

 

01.09.2023 r.

POLKOWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

DS. ORGANIZACJI IMPREZ SPORTOWYCH

 1. Wymagania niezbędne:
  a) wykształcenie średnie,
  b) prawo jazdy kat. B,
  c) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
  d) nieposzlakowana opinia,
  e) obywatelstwo polskie,
  f) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  g) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
 2. Wymagania dodatkowe:
  a) znajomość i umiejętność obsługiwania programów: Word, Excel,
  b) mile widziane doświadczenie w zakresie animacji sportowej,
  c) znajomość aktów normatywnych z zakresu rachunkowości, ustawy o zamówieniach publicznych oraz innych niezbędnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku,
  d) zaangażowanie, dyspozycyjność, kreatywność, komunikatywność, lojalność, systematyczność, dokładność, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole.
 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  a) organizowanie imprez rekreacyjno-sportowych,
  b) udostępnianie obiektów sportowych w celu przeprowadzania imprez rekreacyjno- sportowych zgodnych z harmonogramem,
  c) prowadzenie harmonogramu imprez sportowych oraz dbałość o ich terminowość,
  d) dokonywanie zakupu zaopatrzenia niezbędnego przy organizacji imprez rekreacyjno- sportowych,
  e) współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi oraz mediami w zakresie wykonywanych zadań,
  f) rozliczanie faktur za usługi wykonywane przez osoby trzecie,
  g) przygotowywanie kalendarza imprez na dany rok.
 4. Wymagane dokumenty:
  a) podanie o pracę (list motywacyjny),
  b) życiorys (CV),
  c) kwestionariusz osobowy pobierz >>
  d) dokument potwierdzający wykształcenie,
  e) świadectwa pracy,
  1.  oświadczenie kandydata o:
 • niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 • nieposzlakowanej opinii.
 1. Informacje o warunkach pracy:
  a) Wymiar czasu pracy: 1/1 etatu,
  b) Pracownik wykonuje swoje czynności w pomieszczeniu biurowym w siedzibie firmy. Pozycja ciała przy pracy siedząca, wymagająca poruszania się pomiędzy pomieszczeniami, piętrami oraz podróży poza stałą siedzibę przedsiębiorstwa. Pracownik nie jest narażony na czynniki szkodliwe. Pracownik jest narażony na czynniki uciążliwe tj. sztuczne oświetlenie (spełnia normy),
  c) Stanowisko pracy znajduje się na parterze w budynku przy ul. 3 Maja 51
  w Polkowicach. Nie ma dostępu do stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych (brak windy). Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Dostęp do wyjścia ewakuacyjnego na poziomie 0,00.
 2. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych
  (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych):
  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polkowickim Przedsiębiorstwie Komunalnym w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.
 3. Termin i miejsce składania dokumentów:
  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Przedsiębiorstwa lub pocztą na adres: Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne, ul. 3 Maja 51,
  59-100 Polkowice, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze ds. organizacji imprez sportowych” w terminie do dnia 15.09.2023 r. do godz. 15:00.
  O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data doręczenia do adresata.
  Podania o pracę, które wpłyną do Przedsiębiorstwa po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane i będą zwrócone bez otwierania.
 4. Pozostałe informacje dotyczące naboru:
  Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem, określonymi
  w ogłoszeniu o naborze.
  Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
  Informacja o wyniku naboru będzie opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Polkowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego, na stronie internetowej PPK oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Przedsiębiorstwa.

Rekrutacja kandydatów do pracy

 1. Administrator Pani/Pana danych:
 2. Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych można kontaktować się pod adresem: iod@ppk.polkowice.pl  oraz nr telefonów: 728-706-901, 667-941-610
 3. Cele przetwarzania |  podstawa prawna

Dane osobowe gromadzone i przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze tj.  przeprowadzenie naboru kandydatów do pracy w  PPK Polkowice zgodnie z przepisami:

 • ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,
 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika
 1. Okres przechowywania:
 • Oferta pracy osoby, która wygra nabór i podpisze umowę o pracę zostaje dołączona do akt osobowych, prowadzonych w Dziale Kadr, a po rozwiązaniu stosunku pracy przechowywana będzie przez okres 10 lat w archiwum zakładowym Polkowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego.
 • Oferty pracy pozostałych kandydatów będą dostępne do odbioru w ciągu 3 miesięcy od daty umieszczenia wyniku naboru w BIP, po upływie 3 msc nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone,
 • Dane osób, w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, przechowywane będą w archiwum zakładowym PPK przez okres 5 lat licząc od pierwszego stycznia roku następującego po roku zakończenia sprawy. Po  upływie tego okresu dokumentacja podlega ekspertyzie archiwalnej archiwum państwowego.
 1. Odbiorcy:
  • Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia
  • W przypadku wybranego kandydata na stanowisko urzędnicze – użytkownicy strony BIP
 2. Przysługujące Pani/Panu prawa:      
  • Prawo żądania dostępu do danych
  • Prawo żądania przenoszenia danych
  • Prawo żądania sprostowania danych
  • Prawo żądania usunięcia danych
  • Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
  • Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
  • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa
 3. Informacja o możliwości wycofania zgody: w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody
  na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu praw o do cofnięcia tej zgody
  w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 4. Obowiązek podania danych: Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, bądź jest dobrowolne w zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania danych. Niepodanie danych
  w zakresie wymaganym przez administratora będzie skutkować niemożnością realizacji procesu zatrudnienia. Pozostałe dane osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnej zgody osoby składającej ofertę pracy.

 

18.07.2023 r.

Wynik naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze ds. inwestycji i remontów

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Małgorzata Marciniak zamieszkała w Głogowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka posiada odpowiednie kwalifikacje, umiejętności, wiedzę i doświadczenie potrzebne do objęcia stanowiska kierownika działu inwestycji i remontów.

18.07.2023 r.

Wynik naboru na stanowisko urzędnicze ds. inwestycji i remontów

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze ds. inwestycji i remontów została wybrana Pani Ewa Kałuzińska zamieszkała w Trzebnicach.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne. Posiada odpowiednie wykształcenie, doświadczenie i wiedzę potrzebną w pracy na rekrutowanym stanowisku. Wykazała się wiedzą na temat jednostki i obowiązujących przepisów.

23.06.2023 r.

 

Informacja o wyniku

Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne z siedzibą przy ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice, informuje, iż w wyniku opublikowanego w dniu 19.05.2023 r. zaproszenia do składania dokumentów aplikacyjnych do pracy w sezonie letnim w charakterze pracownika porządkowego
w miejscu basenów zewnętrznych przy ul. 3 Maja 50 w Polkowicach, umowy- zlecenia zostały podpisane z niżej wymienionymi osobami:

 1. Władysława Jaworska, zam. Polkowice,
 2. Mariola Gawluk, zam. Polkowice,
 3. Ritta Walas, zam. Polkowice,
 4. Adam Rydzanicz, zam. Polkowice,

Do obowiązków wyżej wymienionych należeć będzie głównie:

 1. koszenie trawników;
 2. utrzymanie czystości w pomieszczeniach, toaletach, przebieralniach budynku sanitarnego basenów;
 3. dbanie o czystość urządzeń zabawowych- plac zabaw;
 4. dbanie o czystość wokół niecek basenowych oraz pryszniców przy basenie;
 5. dbanie o czystość dna niecek basenowych;
 6. utrzymanie w czystości ciągów komunikacyjnych basenu zewnętrznego;
 7. Kontrola biletów wstępu;
 8. utrzymanie czystości na terenie plaży.

 

 

 

Wykonawcy przyjęli zaproponowane przez Zamawiającego warunki realizacji zadania
i ustaloną stawkę godzinową, która wynosi 23,50 zł/ za godzinę pracy.

7.06.2023

POLKOWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE
STANOWISKO URZĘDNICZE
DS. INWESTYCJI I REMONTÓW

 

 1. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie średnie, umożliwiające wykonywanie zadań na wskazanym stanowisku,
 2. staż pracy min. 3 lata,
 3. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. obywatelstwo polskie,
 6. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
 1. Wymagania dodatkowe:
 1. Znajomość przepisów ustaw: Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych, KPA oraz przepisów technicznych, PN, itp.
 2. mile widziane uprawnienia budowalne do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
 3. mile widziana praktyczna znajomość procesów budowlanych w zakresie remontów,
 4. umiejętność przedmiarowania i kosztorysowania robót budowlanych,
 5. umiejętność obsługi programów do kosztorysowania (Norma),
 6. umiejętność obsługi programów Microsoft Office (Word, Excel),
 7. zaangażowanie, odporność na stres, komunikatywność oraz lojalność.
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. ocena i typowanie zakresu robót remontowych i inwestycyjnych na administrowanych zasobach,
 2. planowanie i przygotowanie powierzonych zadań inwestycyjnych i remontowych (w tym sporządzanie przedmiarów i kosztorysów),
 3. planowanie i zlecanie prac konserwatorom,
 4. przygotowywanie projektów umów z zakresu powierzonych zadań,
 5. pełnienie nadzoru inwestorskiego nad powierzonymi zadaniami,
 6. planowanie i nadzór wydatków z zakresu powierzonych zadań,
 7. rozliczanie powierzonych zadań (w tym weryfikacja przedmiarów i kosztorysów powykonawczych),
 8. przygotowywanie wniosków o wszczęcie procedur przetargowych w zakresie powierzonych zadań,
 9.  przygotowywanie odpowiedzi na wnioski mieszkańców w zakresie prowadzonych zadań.
 1. Wymagane dokumenty:
 1. podanie o pracę (list motywacyjny),
 2. życiorys (CV),
 3. kwestionariusz osobowy (druk w załączeniu),
 4. świadectwa pracy potwierdzające 3-letni staż,
 5. dokument potwierdzający wykształcenie,
 6. oświadczenie kandydata o:
 • niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 • nieposzlakowanej opinii,

 

 

 1. Informacje o warunkach pracy:
 1. Wymiar czasu pracy: 1/1 etatu,
 2. Pracownik wykonuje swoje czynności w pomieszczeniu biurowym w siedzibie firmy. Pozycja ciała przy pracy siedząca, wymagająca poruszania się pomiędzy pomieszczeniami, piętrami oraz podróży poza stałą siedzibę przedsiębiorstwa. Pracownik nie jest narażony na czynniki szkodliwe. Pracownik jest narażony na czynniki uciążliwe tj. sztuczne oświetlenie (spełnia normy),
 3. Stanowisko pracy znajduje się na parterze w budynku przy ul. 3 Maja 51
  w Polkowicach. Nie ma dostępu do stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych (brak windy). Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Dostęp do wyjścia ewakuacyjnego na poziomie 0,00.
 1. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych
  (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych):

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polkowickim Przedsiębiorstwie Komunalnym w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Przedsiębiorstwa lub pocztą na adres: Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne, ul. 3 Maja 51,
59-100 Polkowice, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze ds. inwestycji i remontów” w terminie do dnia 20.06.2023 r. do godz. 15:00.

O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data doręczenia do adresata.

Podania o pracę, które wpłynął do Przedsiębiorstwa po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane i będą zwrócone bez otwierania.

 1. Pozostałe informacje dotyczące naboru:

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem, określonymi
w ogłoszeniu o naborze.

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Polkowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego, na stronie internetowej PPK oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Przedsiębiorstwa.

6.06.2023

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze ds. inwestycji i remontów nie została zatrudniona żadna osoba, z uwagi na to, iż kandydaci nie spełnili wymagań niezbędnych.

Kandydaci mogą odebrać swoje dokumenty aplikacyjne osobiście w siedzibie przedsiębiorstwa (w pokoju nr 10), w terminie do trzech miesięcy od dnia ogłoszenia wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej, po tym okresie wszystkie dokumenty będą protokolarnie niszczone.

31.05.2023

POLKOWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNICZE
DS. INWESTYCJI I REMONTÓW

1.    Wymagania niezbędne:
a)    wykształcenie wyższe, umożliwiające wykonywanie zadań na wskazanym stanowisku,
b)    staż pracy 5 lat,
c)    uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie,
d)    przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa,
e)    niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
f)    nieposzlakowana opinia,
g)    obywatelstwo polskie,
h)    pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
i)    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
2.    Wymagania dodatkowe:
a)    znajomość przepisów ustaw: Prawo budowlane, PZP, KPA oraz przepisów technicznych, PN itp.,
b)    umiejętność przedmiarowania i kosztorysowania robót budowlanych,
c)    umiejętność obsługi programów do kosztorysowania (Norma)
d)    zaangażowanie, obowiązkowość, sumienność, komunikatywność, punktualność, lojalność, odporność na stres.
3.    Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
a)    organizowanie i kierowanie pracą Działu Inwestycji i Remontów,
b)    pełnienie funkcji inspektora nadzoru w zakresie prowadzonych zadań inwestycyjnych 
i remontowych realizowanych przez PPK w ramach budżetu,
c)    sporządzanie corocznych planów remontów dla zarządzanych zasobów,
d)    ocena i typowanie zakresu robót remontowych i inwestycyjnych na administrowanych zasobach,
e)    przygotowywanie wniosków wraz z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi dla zadań niewymagających dokumentacji projektowych w celu wszczęcia procedur przetargowych,
f)    sporządzanie informacji do planowania budżetu w zakresie prowadzonych zadań,
g)    współudział w przejęciu lub przekazaniu budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych,
h)    szacowanie stanu technicznego i stopnia zużycia urządzeń, instalacji oraz rozliczanie stopnia zużycia przy zdawaniu lokali,
i)    przygotowywanie projektów umów, aneksów, porozumień z zakresu prowadzonych spraw,
j)    dokonywanie przeglądów budowlanych zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
k)    prowadzenie książek obiektów budowlanych dla zarządzanych nieruchomości.
4.    Wymagane dokumenty:
a)    podanie o pracę (list motywacyjny),
b)    życiorys (CV),
c)    kwestionariusz osobowy (druk w załączeniu),
d)    dokument potwierdzający wykształcenie,
e)    świadectwa pracy potwierdzające 5-letni staż pracy,
f)    oświadczenie kandydata o:

 •     niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 •     posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 •     posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 •     nieposzlakowanej opinii,

5.    Informacje o warunkach pracy:
a)    Wymiar czasu pracy: 1/1 etatu,
b)    Pracownik wykonuje swoje czynności w pomieszczeniu biurowym w siedzibie firmy. Pozycja ciała przy pracy siedząca, wymagająca poruszania się pomiędzy pomieszczeniami, piętrami oraz podróży poza stałą siedzibę przedsiębiorstwa. Pracownik nie jest narażony na czynniki szkodliwe. Pracownik jest narażony na czynniki uciążliwe tj. sztuczne oświetlenie (spełnia normy),
c)    Stanowisko pracy znajduje się na parterze w budynku przy ul. 3 Maja 51 
w Polkowicach. Nie ma dostępu do stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych (brak windy). Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Dostęp do wyjścia ewakuacyjnego na poziomie 0,00.
6.    Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
(w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych): 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polkowickim Przedsiębiorstwie Komunalnym w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.
7.    Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Przedsiębiorstwa lub pocztą na adres: Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne, ul. 3 Maja 51, 
59-100 Polkowice, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko kierownicze ds. inwestycji i remontów” w terminie do dnia 13.06.2023 r. do godz. 15:00. 
O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data doręczenia do adresata.
Podania o pracę, które wpłynął do Przedsiębiorstwa po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane i będą zwrócone bez otwierania.
8.    Pozostałe informacje dotyczące naboru:
Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem, określonymi 
w ogłoszeniu o naborze.
Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Polkowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego, na stronie internetowej PPK oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Przedsiębiorstwa.

Rekrutacja kandydatów do pracy
1.    Administrator Pani/Pana danych: 
2.    Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych można kontaktować się pod adresem: iod@ppk.polkowice.pl  oraz nr telefonów: 728-706-901, 667-941-610
3.    Cele przetwarzania |  podstawa prawna
Dane osobowe gromadzone i przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze tj.  przeprowadzenie naboru kandydatów do pracy w  PPK Polkowice zgodnie z przepisami:
-    ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, 
-    ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
-    rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika
4.    Okres przechowywania: 
•    Oferta pracy osoby, która wygra nabór i podpisze umowę o pracę zostaje dołączona do akt osobowych, prowadzonych w Dziale Kadr, a po rozwiązaniu stosunku pracy przechowywana będzie przez okres 10 lat w archiwum zakładowym Polkowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego. 
•    Oferty pracy pozostałych kandydatów będą dostępne do odbioru w ciągu 3 miesięcy od daty umieszczenia wyniku naboru w BIP, po upływie 3 msc nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone,
•    Dane osób, w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, przechowywane będą w archiwum zakładowym PPK przez okres 5 lat licząc od pierwszego stycznia roku następującego po roku zakończenia sprawy. Po  upływie tego okresu dokumentacja podlega ekspertyzie archiwalnej archiwum państwowego.
5.    Odbiorcy: 
•    Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia
•    W przypadku wybranego kandydata na stanowisko urzędnicze – użytkownicy strony BIP
6.    Przysługujące Pani/Panu prawa:    
•    Prawo żądania dostępu do danych
•    Prawo żądania przenoszenia danych
•    Prawo żądania sprostowania danych
•    Prawo żądania usunięcia danych
•    Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
•    Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
•    Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa 
7.    Informacja o możliwości wycofania zgody: w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody 
na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu praw o do cofnięcia tej zgody 
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
8.    Obowiązek podania danych: Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, bądź jest dobrowolne w zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania danych. Niepodanie danych 
w zakresie wymaganym przez administratora będzie skutkować niemożnością realizacji procesu zatrudnienia. Pozostałe dane osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnej zgody osoby składającej ofertę pracy.

31.05.2023

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na kierownicze stanowisko urzędnicze ds. inwestycji i remontów w Polkowickim Przedsiębiorstwie Komunalnym.
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko, nie została zatrudniona żadna osoba z powodu braku kandydatów.

31.05.2023

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko urzędnicze ds. zarządzania nieruchomościami w Polkowickim Przedsiębiorstwie Komunalnym
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Joanna Hutyra zamieszkała w Polkowicach.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydatka spełniła wymagania niezbędne. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się odpowiednią wiedzą na temat wymaganych zagadnień.

Kandydaci, którym nie zostało zaproponowane zatrudnienie, mogą odebrać swoje dokumenty aplikacyjne osobiście w siedzibie przedsiębiorstwa (w pokoju nr 15), w terminie do trzech miesięcy od dnia ogłoszenia wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej, po tym okresie wszystkie dokumenty będą protokolarnie niszczone.

19.05.2023

OGŁOSZENIE

Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne z siedzibą przy ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice, zaprasza do składania dokumentów aplikacyjnych do pracy w sezonie letnim w charakterze pracownika porządkowego w miejscu basenów zewnętrznych ul. 3 Maja 50 w Polkowicach. 
Stanowisko: pracownik porządkowy (x3).
Miejsce pracy: basen zewnętrzny przy ul. 3 Maja 50 w Polkowicach.
Zakres obowiązków:
1)    koszenie trawników;
2)    dbanie o czystość wokół niecek basenowych;
3)    dbanie o czystość dna niecek basenowych;
4)    utrzymanie w czystości ciągów komunikacyjnych basenu zewnętrznego;
5)    Kontrola biletów wstępu;
6)    utrzymanie czystości na terenie plaży.

Stanowisko: pracownik porządkowy (x2).
Miejsce pracy: basen zewnętrzny przy ul. 3 Maja 50 w Polkowicach.
Zakres obowiązków:
1)  utrzymanie czystości w pomieszczeniach, toaletach, przebieralniach budynku  basenowego, 
2)  dbanie o czystość pryszniców przy basenie;
3)  dbanie o czystość urządzeń zabawowych- plac zabaw;

Oferujemy:
1)    zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia na okres od 19.06.2023 r. - 31.08.2023 r.;
2)    wynagrodzenie: 23,50 zł brutto za godzinę.

Wymagane wykształcenie: min. podstawowe.
Umiejętności i uprawnienia:
1)    umiejętność pracy w zespole;
2)    zaangażowanie, dokładność, sumienność w wykonywaniu obowiązków.

Sposób aplikowania: na adres e-mail (kadry@ppk.polkowice.pl) lub w siedzibie przedsiębiorstwa, do dnia 12.06.2023 r. 
Telefon:  76 746 90 32
Wymagane dokumenty: podanie o pracę wraz z CV. 
 

17.05.2023

POLKOWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
DS. INWESTYCJI I REMONTÓW

1.    Wymagania niezbędne:
a)    wykształcenie średnie, umożliwiające wykonywanie zadań na wskazanym stanowisku
b)    staż pracy min. 3 lata,
c)    niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
d)    nieposzlakowana opinia,
e)    obywatelstwo polskie,
f)    pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
g)    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
2.    Wymagania dodatkowe:
a)    Znajomość przepisów ustaw: Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych, KPA oraz przepisów technicznych, PN, itp.
b)    mile widziane uprawnienia budowalne do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
c)    umiejętność przedmiarowania i kosztorysowania robót budowlanych,
d)    umiejętność obsługi programów do kosztorysowania (Norma),
e)    umiejętność obsługi programów Microsoft Office (Word, Excel),
f)    zaangażowanie, odporność na stres, komunikatywność oraz lojalność.
3.    Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
a)    ocena i typowanie zakresu robót remontowych i inwestycyjnych na administrowanych zasobach,
b)    planowanie i przygotowanie powierzonych zadań inwestycyjnych i remontowych (w tym sporządzanie przedmiarów i kosztorysów),
c)    planowanie i zlecanie prac konserwatorom,
d)    przygotowywanie projektów umów z zakresu powierzonych zadań,
e)    pełnienie nadzoru inwestorskiego nad powierzonymi zadaniami,
f)    planowanie i nadzór wydatków z zakresu powierzonych zadań,
g)    rozliczanie powierzonych zadań (w tym weryfikacja przedmiarów i kosztorysów powykonawczych),
h)    przygotowywanie wniosków o wszczęcie procedur przetargowych w zakresie powierzonych zadań,
i)     przygotowywanie odpowiedzi na wnioski mieszkańców w zakresie prowadzonych zadań.
4.    Wymagane dokumenty:
a)    podanie o pracę (list motywacyjny),
b)    życiorys (CV),
c)    kwestionariusz osobowy (druk w załączeniu),
d)    świadectwa pracy potwierdzające 3-letni staż,
e)    dokument potwierdzający wykształcenie,
f)    oświadczenie kandydata o:
    niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
    posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
    posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
    nieposzlakowanej opinii,


5.    Informacje o warunkach pracy:
a)    Wymiar czasu pracy: 1/1 etatu,
b)    Pracownik wykonuje swoje czynności w pomieszczeniu biurowym w siedzibie firmy. Pozycja ciała przy pracy siedząca, wymagająca poruszania się pomiędzy pomieszczeniami, piętrami oraz podróży poza stałą siedzibę przedsiębiorstwa. Pracownik nie jest narażony na czynniki szkodliwe. Pracownik jest narażony na czynniki uciążliwe tj. sztuczne oświetlenie (spełnia normy),
c)    Stanowisko pracy znajduje się na parterze w budynku przy ul. 3 Maja 51 
w Polkowicach. Nie ma dostępu do stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych (brak windy). Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Dostęp do wyjścia ewakuacyjnego na poziomie 0,00.
6.    Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
(w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych): 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polkowickim Przedsiębiorstwie Komunalnym w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.
7.    Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Przedsiębiorstwa lub pocztą na adres: Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne, ul. 3 Maja 51, 
59-100 Polkowice, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze ds. inwestycji i remontów” w terminie do dnia 31.05.2023 r. do godz. 15:00. 
O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data doręczenia do adresata.
Podania o pracę, które wpłynął do Przedsiębiorstwa po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane i będą zwrócone bez otwierania.
8.    Pozostałe informacje dotyczące naboru:
Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem, określonymi 
w ogłoszeniu o naborze.
Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Polkowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego, na stronie internetowej PPK oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Przedsiębiorstwa.


Rekrutacja kandydatów do pracy
1.    Administrator Pani/Pana danych: 
2.    Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych można kontaktować się pod adresem: iod@ppk.polkowice.pl  oraz nr telefonów: 728-706-901, 667-941-610
3.    Cele przetwarzania |  podstawa prawna
Dane osobowe gromadzone i przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze tj.  przeprowadzenie naboru kandydatów do pracy w  PPK Polkowice zgodnie z przepisami:
-    ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, 
-    ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
-    rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika
4.    Okres przechowywania: 
•    Oferta pracy osoby, która wygra nabór i podpisze umowę o pracę zostaje dołączona do akt osobowych, prowadzonych w Dziale Kadr, a po rozwiązaniu stosunku pracy przechowywana będzie przez okres 10 lat w archiwum zakładowym Polkowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego. 
•    Oferty pracy pozostałych kandydatów będą dostępne do odbioru w ciągu 3 miesięcy od daty umieszczenia wyniku naboru w BIP, po upływie 3 msc nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone,
•    Dane osób, w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, przechowywane będą w archiwum zakładowym PPK przez okres 5 lat licząc od pierwszego stycznia roku następującego po roku zakończenia sprawy. Po  upływie tego okresu dokumentacja podlega ekspertyzie archiwalnej archiwum państwowego.
5.    Odbiorcy: 
•    Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia
•    W przypadku wybranego kandydata na stanowisko urzędnicze – użytkownicy strony BIP
6.    Przysługujące Pani/Panu prawa:    
•    Prawo żądania dostępu do danych
•    Prawo żądania przenoszenia danych
•    Prawo żądania sprostowania danych
•    Prawo żądania usunięcia danych
•    Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
•    Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
•    Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa 
7.    Informacja o możliwości wycofania zgody: w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody 
na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu praw o do cofnięcia tej zgody 
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
8.    Obowiązek podania danych: Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, bądź jest dobrowolne w zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania danych. Niepodanie danych 
w zakresie wymaganym przez administratora będzie skutkować niemożnością realizacji procesu zatrudnienia. Pozostałe dane osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnej zgody osoby składającej ofertę pracy.
 

15.05.2023

POLKOWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNICZE
DS. INWESTYCJI I REMONTÓW

1.    Wymagania niezbędne:
a)    wykształcenie wyższe, umożliwiające wykonywanie zadań na wskazanym stanowisku,
b)    staż pracy 5 lat,
c)    uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie,
d)    przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa,
e)    niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
f)    nieposzlakowana opinia,
g)    obywatelstwo polskie,
h)    pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
i)    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
2.    Wymagania dodatkowe:
a)    znajomość przepisów ustaw: Prawo budowlane, PZP, KPA oraz przepisów technicznych, PN itp.,
b)    umiejętność przedmiarowania i kosztorysowania robót budowlanych,
c)    umiejętność obsługi programów do kosztorysowania (Norma)
d)    zaangażowanie, obowiązkowość, sumienność, komunikatywność, punktualność, lojalność, odporność na stres.
3.    Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
a)    organizowanie i kierowanie pracą Działu Inwestycji i Remontów,
b)    pełnienie funkcji inspektora nadzoru w zakresie prowadzonych zadań inwestycyjnych 
i remontowych realizowanych przez PPK w ramach budżetu,
c)    sporządzanie corocznych planów remontów dla zarządzanych zasobów,
d)    ocena i typowanie zakresu robót remontowych i inwestycyjnych na administrowanych zasobach,
e)    przygotowywanie wniosków wraz z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi dla zadań niewymagających dokumentacji projektowych w celu wszczęcia procedur przetargowych,
f)    sporządzanie informacji do planowania budżetu w zakresie prowadzonych zadań,
g)    współudział w przejęciu lub przekazaniu budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych,
h)    szacowanie stanu technicznego i stopnia zużycia urządzeń, instalacji oraz rozliczanie stopnia zużycia przy zdawaniu lokali,
i)    przygotowywanie projektów umów, aneksów, porozumień z zakresu prowadzonych spraw,
j)    dokonywanie przeglądów budowlanych zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
k)    prowadzenie książek obiektów budowlanych dla zarządzanych nieruchomości.
4.    Wymagane dokumenty:
a)    podanie o pracę (list motywacyjny),
b)    życiorys (CV),
c)    kwestionariusz osobowy (druk w załączeniu),
d)    dokument potwierdzający wykształcenie,
e)    świadectwa pracy potwierdzające 5-letni staż pracy,
f)    oświadczenie kandydata o:
    niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
    posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
    posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
    nieposzlakowanej opinii,
5.    Informacje o warunkach pracy:
a)    Wymiar czasu pracy: 1/1 etatu,
b)    Pracownik wykonuje swoje czynności w pomieszczeniu biurowym w siedzibie firmy. Pozycja ciała przy pracy siedząca, wymagająca poruszania się pomiędzy pomieszczeniami, piętrami oraz podróży poza stałą siedzibę przedsiębiorstwa. Pracownik nie jest narażony na czynniki szkodliwe. Pracownik jest narażony na czynniki uciążliwe tj. sztuczne oświetlenie (spełnia normy),
c)    Stanowisko pracy znajduje się na parterze w budynku przy ul. 3 Maja 51 
w Polkowicach. Nie ma dostępu do stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych (brak windy). Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Dostęp do wyjścia ewakuacyjnego na poziomie 0,00.
6.    Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
(w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych): 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polkowickim Przedsiębiorstwie Komunalnym w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.
7.    Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Przedsiębiorstwa lub pocztą na adres: Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne, ul. 3 Maja 51, 
59-100 Polkowice, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko kierownicze ds. inwestycji i remontów” w terminie do dnia 26.05.2023 r. do godz. 15:00. 
O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data doręczenia do adresata.
Podania o pracę, które wpłynął do Przedsiębiorstwa po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane i będą zwrócone bez otwierania.
8.    Pozostałe informacje dotyczące naboru:
Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem, określonymi 
w ogłoszeniu o naborze.
Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Polkowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego, na stronie internetowej PPK oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Przedsiębiorstwa.

Rekrutacja kandydatów do pracy
1.    Administrator Pani/Pana danych: 
2.    Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych można kontaktować się pod adresem: iod@ppk.polkowice.pl  oraz nr telefonów: 728-706-901, 667-941-610
3.    Cele przetwarzania |  podstawa prawna
Dane osobowe gromadzone i przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze tj.  przeprowadzenie naboru kandydatów do pracy w  PPK Polkowice zgodnie z przepisami:
-    ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, 
-    ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
-    rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika
4.    Okres przechowywania: 
•    Oferta pracy osoby, która wygra nabór i podpisze umowę o pracę zostaje dołączona do akt osobowych, prowadzonych w Dziale Kadr, a po rozwiązaniu stosunku pracy przechowywana będzie przez okres 10 lat w archiwum zakładowym Polkowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego. 
•    Oferty pracy pozostałych kandydatów będą dostępne do odbioru w ciągu 3 miesięcy od daty umieszczenia wyniku naboru w BIP, po upływie 3 msc nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone,
•    Dane osób, w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, przechowywane będą w archiwum zakładowym PPK przez okres 5 lat licząc od pierwszego stycznia roku następującego po roku zakończenia sprawy. Po  upływie tego okresu dokumentacja podlega ekspertyzie archiwalnej archiwum państwowego.
5.    Odbiorcy: 
•    Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia
•    W przypadku wybranego kandydata na stanowisko urzędnicze – użytkownicy strony BIP
6.    Przysługujące Pani/Panu prawa:    
•    Prawo żądania dostępu do danych
•    Prawo żądania przenoszenia danych
•    Prawo żądania sprostowania danych
•    Prawo żądania usunięcia danych
•    Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
•    Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
•    Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa 
7.    Informacja o możliwości wycofania zgody: w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody 
na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu praw o do cofnięcia tej zgody 
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
8.    Obowiązek podania danych: Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, bądź jest dobrowolne w zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania danych. Niepodanie danych 
w zakresie wymaganym przez administratora będzie skutkować niemożnością realizacji procesu zatrudnienia. Pozostałe dane osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnej zgody osoby składającej ofertę pracy.
 

11.05.2023

Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne ogłasza nabór na stanowisko pracy: Konserwator

Warunki pracy:
Stanowisko: Konserwator
Miejsce pracy: Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne
Wymiar czasu pracy: pełny wymiar (8/8)
Zakres obowiązków:
•    Utrzymywanie czystości na ciągach komunikacyjnych, w okresie zimowym odśnieżanie i posypywanie piachem lub solą,
•    Codzienne utrzymanie czystości na całym obiekcie poprzez m.in. zamiatanie ciągów komunikacyjnych, otoczenia boiska sportowego,
•    Konserwacja boisk sportowych w tym płyt boisk, bramek, pobocza należącego do boiska, ogrodzenia boiska oraz pozostałych terenów przyległych,
•    Obsługa sprzętu koszącego wraz z osprzętem,
•    Konserwacja sprzętu zmechanizowanego min. samochodu służbowego, kosiarek wraz z osprzętem, wózka do malowania linii boiskowych,
•    Grabienie, oczyszczanie sztucznej nawierzchni,
•    Przygotowanie boisk do rozgrywek wg aktualnego terminarza rozgrywek,
•    Przegląd stanu technicznego obiektu,
•    Dbanie o nawierzchnię zieloną  zgodnie z wymogami eksploatacyjnymi, m.in.  włókowanie, deszczowanie nawierzchni, koszenie trawy, trawników, skarp, nawożenie, przycinanie żywopłotów,
•    Prowadzenie rejestru zgłoszeń awarii, koniecznych napraw oraz przekazywanie niezwłocznie tych informacji przełożonemu.
•    Prowadzenie kart pracy sprzętu oraz wypełnianie rejestru drogowego po skorzystaniu z samochodu służbowego.
Wymagania:
•    wykształcenie: min. podstawowe,
•    mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
•    rozwinięte zdolności manualne,
•    obowiązkowość, sumienność,
•    prawo jazdy kat. B lub B+E
•    umiejętność pracy w zespole,
•    dobry stan zdrowia.
Oferujemy:
•    Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
•    Niezbędną odzież, obuwie oraz narzędzia do pracy,
•    Wynagrodzenie zasadnicze od 3500 zł + dodatek stażowy.

Dane Pracodawcy:
Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne
Adres: ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice
Osoba do kontaktu: Kikut Iwona
Numer telefonu: 76 746 90 32
E-mail: kadry@ppk.polkowice.pl
Wymagane dokumenty: CV
Sposób aplikowania: w siedzibie jednostki (I piętro, p. 10) bądź na adres e-mail
Ważność oferty:  30.06.2023 r.
 

08.05.2023

POLKOWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

1.    Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe,
b) minimum 3 lat stażu pracy,
c) prawo jazdy kat. B,
d) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
e) nieposzlakowana opinia,
f) obywatelstwo polskie,
g) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
h) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
2. Wymagania dodatkowe:
a) mile widziane wykształcenie techniczne,
b) znajomość i umiejętność obsługiwania programów: Word, Excel,
c) znajomość aktów normatywnych z zakresu rachunkowości, ustawy o zamówieniach publicznych oraz innych niezbędnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku,
d) zaangażowanie, dyspozycyjność, kreatywność, komunikatywność, lojalność, systematyczność, dokładność, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole.
3.    Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
a) prowadzenie ewidencji powierzonych nieruchomości i obiektów,
b) prowadzenie spraw związanych z prawidłowym funkcjonowaniem i utrzymaniem powierzonych nieruchomości i obiektów,
c) przygotowywanie wniosków o wszczęcie procedur przetargowych w zakresie powierzonych zadań,
d) nadzór nad terminowym i poprawnym wykonywaniem zadań przez podległych pracowników i firmy zewnętrzne,
e) prowadzenie spraw związanych z rozliczeniem z zakresu powierzonych zadań,
f) sporządzanie harmonogramów pracy oraz ewidencji czasu pracy podległych pracowników,
g) kontrola wydatków oraz przygotowanie rozliczeń w zakresie prowadzonych spraw,
h) sporządzanie informacji do planowania budżetu w zakresie prowadzonych zadań,
i) sporządzenie zleceń, zamówień, umów celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania powierzonych nieruchomości i obiektów.
4.    Wymagane dokumenty:
a) podanie o pracę (list motywacyjny),
b) życiorys (CV),
c) kwestionariusz osobowy pobierz >>  
d) dokument potwierdzający wykształcenie,
e) kopie świadectw pracy potwierdzające 3- letni staż pracy,
f) oświadczenie kandydata o:
– niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
– posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
– posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
– nieposzlakowanej opinii.
5.    Informacje o warunkach pracy:
a) Wymiar czasu pracy: 1/1 etatu,
b) Pracownik wykonuje swoje czynności w pomieszczeniu biurowym w siedzibie firmy. Pozycja ciała przy pracy siedząca, wymagająca poruszania się pomiędzy pomieszczeniami, piętrami oraz podróży poza stałą siedzibę przedsiębiorstwa. Pracownik nie jest narażony na czynniki szkodliwe. Pracownik jest narażony na czynniki uciążliwe tj. sztuczne oświetlenie (spełnia normy),
c) Stanowisko pracy znajduje się na I piętrze w budynku przy ul. 3 Maja 51 
w Polkowicach. Nie ma dostępu do stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych (brak windy). Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Dostęp do wyjścia ewakuacyjnego na poziomie 0,00.
6.    Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
(w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych): 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polkowickim Przedsiębiorstwie Komunalnym w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, 
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.
7.    Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Przedsiębiorstwa lub pocztą na adres: Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne, ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze ds. zarządzania nieruchomościami” w terminie do dnia 18.05.2023 r. do godz. 15:00. O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data doręczenia do adresata. Podania o pracę, które wpłyną do Przedsiębiorstwa po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane i będą zwrócone bez otwierania.
8.    Pozostałe informacje dotyczące naboru:
Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem, określonymi w ogłoszeniu o naborze.
Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Polkowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego, na stronie internetowej PPK oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Przedsiębiorstwa.
Rekrutacja kandydatów do pracy
1. Administrator Pani/Pana danych:
2. Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych można kontaktować się pod adresem: iod@ppk.polkowice.pl oraz nr telefonów: 728-706-901, 667-941-610
3. Cele przetwarzania | podstawa prawna
Dane osobowe gromadzone i przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze tj. przeprowadzenie naboru kandydatów do pracy w PPK Polkowice zgodnie z przepisami:
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,
- ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
- rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika
4. Okres przechowywania:
• Oferta pracy osoby, która wygra nabór i podpisze umowę o pracę zostaje dołączona do akt osobowych, prowadzonych w Dziale Kadr, a po rozwiązaniu stosunku pracy przechowywana będzie przez okres 10 lat w archiwum zakładowym Polkowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego.
• Oferty pracy pozostałych kandydatów będą dostępne do odbioru w ciągu 3 miesięcy od daty umieszczenia wyniku naboru w BIP, po upływie 3 msc nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone,
• Dane osób, w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, przechowywane będą w archiwum zakładowym PPK przez okres 5 lat licząc od pierwszego stycznia roku następującego po roku zakończenia sprawy. Po upływie tego okresu dokumentacja podlega ekspertyzie archiwalnej archiwum państwowego.
5. Odbiorcy:
• Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia
• W przypadku wybranego kandydata na stanowisko urzędnicze – użytkownicy strony BIP
6. Przysługujące Pani/Panu prawa:
• Prawo żądania dostępu do danych
• Prawo żądania przenoszenia danych
• Prawo żądania sprostowania danych
• Prawo żądania usunięcia danych
• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
• Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa
7. Informacja o możliwości wycofania zgody: w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu praw o do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
8. Obowiązek podania danych: Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, bądź jest dobrowolne w zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania danych. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora będzie skutkować niemożnością realizacji procesu zatrudnienia. Pozostałe dane osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnej zgody osoby składającej ofertę pracy.
 

06.03.2023

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko ds. administracyjno-informatycznych został wybrany Pan Filip Puzio-Winkler zamieszkały w Polkowice.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydat uzyskał maksymalną liczbę punktów podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Spełnił wymagania niezbędne. Wykazał się znajomością przepisów i zagadnień potrzebnych na rekrutowanym stanowisku. 
 

13.02.2023

POLKOWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. ADMINISTRACYJNO-INFORMATYCZNYCH

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie średnie,
b) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
c) nieposzlakowana opinia,
d) obywatelstwo polskie,
e) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
f) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe:
a) mile widziany student kierunku informatyki lub elektroniki i telekomunikacji,
b) mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
c) znajomość zagadnień związanych z routingiem sieci LAN i WAN,
d) znajomość zasad licencjonowania produktów Microsoft (Office, Windows Server, Windows),
e) znajomość zarządzania serwerem pocztowym oraz znajomość funkcjonowania branży hostingowej,
f) praktyczna znajomość standardów Krajowych Ram Interoperacyjności (KRI),
g) znajomość administrowania produktami ESET,
h) znajomość przepisów ustawy PZP,
i) znajomość przepisów KPA,
j) znajomość zagadnień związanych z wydatkowaniem środków publicznych,
k) zaangażowanie, obowiązkowość, sumienność, komunikatywność, punktualność.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
a) konfigurowanie sieci, urządzeń sieciowych, zarządzanie serwerami Linux, Windows Server, NAS oraz ich zabezpieczeń,
b) administrowanie i zarządzanie wewnętrzną siecią telefoniczną i komputerową, obsługa techniczno-informatyczna działów, nadzór nad eksploatacją i użytkowaniem sprzętu komputerowego i wyposażenia w Jednostce,
c) administrowanie systemami informatycznymi w jednostce, współpraca z producentami oprogramowania, aktualizacja licencji, oprogramowania i prowadzenie ich ewidencji,
d) administrowanie i zarządzanie wewnętrzną siecią telefoniczną i komputerową, obsługa techniczno-informatyczna działów, nadzór nad eksploatacją i użytkowaniem sprzętu komputerowego i wyposażenia w Jednostce.
e) dobór i zakup sprzętu biurowego na potrzeby jednostki (tj.: komputery, niszczarki, drukarki, telefony, faksy itp. wraz z osprzętem) oraz ich rozliczanie i utylizacja,
f) aktualizacja danych i zarządzanie informacjami zamieszczanymi na stronie internetowej (Drupal) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Jednostki,
g) nadzór nad przestrzeganiem zasad określonych w Polityce Bezpieczeństwa Informacji przez pracowników PPK przy współpracy z IODO,
h) nadzór nad naprawami, konserwacją oraz likwidacją urządzeń komputerowych.

4. Wymagane dokumenty:
a) podanie o pracę (list motywacyjny),
b) życiorys (CV),
c) kwestionariusz osobowy pobierz >>

d) dokument potwierdzający wykształcenie,
e) oświadczenie kandydata o:
− niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
− posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
− posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
− nieposzlakowanej opinii,

5. Informacje o warunkach pracy:
a) Wymiar czasu pracy: 1/1 etatu,
b) Pracownik wykonuje swoje czynności w pomieszczeniu biurowym w siedzibie firmy. Pozycja ciała przy pracy siedząca, wymagająca poruszania się pomiędzy pomieszczeniami, piętrami oraz podróży poza stałą siedzibę przedsiębiorstwa. Pracownik nie jest narażony na czynniki szkodliwe. Pracownik jest narażony na czynniki uciążliwe tj. sztuczne oświetlenie (spełnia normy),
c) Stanowisko pracy znajduje się na I piętrze w budynku przy ul. 3 Maja 51 w Polkowicach. Nie ma dostępu do stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych (brak windy). Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Dostęp do wyjścia ewakuacyjnego na poziomie 0,00.

6. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych):
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polkowickim Przedsiębiorstwie Komunalnym w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Przedsiębiorstwa lub pocztą na adres: Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne, ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze ds. administracyjno-informatycznych” w terminie do dnia 23.02.2023 r. do godz. 15:00.
O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data doręczenia do adresata.
Podania o pracę, które wpłynął do Przedsiębiorstwa po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane i będą zwrócone bez otwierania.

8. Pozostałe informacje dotyczące naboru:
Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem, określonymi w ogłoszeniu o naborze.
Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Polkowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego, na stronie internetowej PPK oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Przedsiębiorstwa.

Rekrutacja kandydatów do pracy
1. Administrator Pani/Pana danych:
2. Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych można kontaktować się pod adresem: iod@ppk.polkowice.pl oraz nr telefonów: 728-706-901, 667-941-610
3. Cele przetwarzania | podstawa prawna
Dane osobowe gromadzone i przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze tj. przeprowadzenie naboru kandydatów do pracy w PPK Polkowice zgodnie z przepisami:
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,
- ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
- rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika
4. Okres przechowywania:
• Oferta pracy osoby, która wygra nabór i podpisze umowę o pracę zostaje dołączona do akt osobowych, prowadzonych w Dziale Kadr, a po rozwiązaniu stosunku pracy przechowywana będzie przez okres 10 lat w archiwum zakładowym Polkowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego.
• Oferty pracy pozostałych kandydatów będą dostępne do odbioru w ciągu 3 miesięcy od daty umieszczenia wyniku naboru w BIP, po upływie 3 msc nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone,
• Dane osób, w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, przechowywane będą w archiwum zakładowym PPK przez okres 5 lat licząc od pierwszego stycznia roku następującego po roku zakończenia sprawy. Po upływie tego okresu dokumentacja podlega ekspertyzie archiwalnej archiwum państwowego.
5. Odbiorcy:
• Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia
• W przypadku wybranego kandydata na stanowisko urzędnicze – użytkownicy strony BIP
6. Przysługujące Pani/Panu prawa:
• Prawo żądania dostępu do danych
• Prawo żądania przenoszenia danych
• Prawo żądania sprostowania danych
• Prawo żądania usunięcia danych
• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
• Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa
7. Informacja o możliwości wycofania zgody: w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu praw o do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
8. Obowiązek podania danych: Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, bądź jest dobrowolne w zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania danych. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora będzie skutkować niemożnością realizacji procesu zatrudnienia. Pozostałe dane osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnej zgody osoby składającej ofertę pracy.

03.02.2023

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko ds. obsługi sekretariatu została wybrana Pani Ewelina Wołowicka zamieszkała w Polkowicach.


Uzasadnienie dokonanego wyboru: 
Kandydatka posiada doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku. Wykazała się wiedzą na temat jednostki i obowiązujących przepisów. Spełniła wszystkie wymagania formalne.

Kandydaci, którym nie zostało zaproponowane zatrudnienie, mogą odebrać swoje dokumenty aplikacyjne osobiście w siedzibie przedsiębiorstwa (w pokoju nr 15), w terminie do trzech miesięcy od dnia ogłoszenia wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej, po tym okresie wszystkie dokumenty będą protokolarnie niszczone.

05.01.2023

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko ds. inwestycji i remontów została wybrana Pani Agata Kwiatkowska zamieszkała w Polkowicach.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrana kandydatka spełniła wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze oraz przeszła pomyślnie rozmowę kwalifikacyjną. Posiada kwalifikacje i wiedzę dotyczącą zagadnień wchodzących w zakres obowiązków na stanowisku ds. inwestycji i remontów.

28.12.2022

POLKOWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
DS. OBSŁUGI SEKRETARIATU

1.    Wymagania niezbędne:
a)    wykształcenie średnie,
b)    minimum 5 lat stażu pracy,
c)    niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
d)    nieposzlakowana opinia,
e)    obywatelstwo polskie,
f)    pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
g)    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.

2.    Wymagania dodatkowe:
a)    znajomość przepisów ustawy PZP,
b)    znajomość przepisów KPA,
c)    znajomość i umiejętność obsługiwania programów: Word, Excel,
d)    znajomość zagadnień związanych z wydatkowaniem środków publicznych,
e)    zaangażowanie, obowiązkowość, sumienność, komunikatywność, punktualność.

3.    Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
a)    załatwianie korespondencji przychodzącej i wychodzącej poprzez odpowiednią rejestrację, przechowywanie i przekazywanie,
b)    obsługiwanie centrali telefonicznej i innych urządzeń biurowych,
c)    rejestrowanie faktur w programie księgowym Papirus,
d)    prowadzenie rejestrów zamówień, zleceń i umów zawartych w jednostce,
e)    współpraca z innymi działami jednostki,
f)    dokonywanie zakupów dotyczących potrzeb administracyjnych i związanych z obsługą sekretariatu,
g)    archiwizacja dokumentów z zakresu prowadzonych spraw.

4.    Wymagane dokumenty:
a)   podanie o pracę (list motywacyjny),
b)   życiorys (CV),
c)   kwestionariusz osobowy pobierz >>  
d)   dokument potwierdzający wykształcenie,
e)   kopie świadectw pracy potwierdzające 5- letni staż pracy,
f)    oświadczenie kandydata o:
-    niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
-    posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
-    posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
-    nieposzlakowanej opinii,

5.    Informacje o warunkach pracy:
a)    Wymiar czasu pracy: 1/1 etatu,
b)    Pracownik wykonuje swoje czynności w pomieszczeniu biurowym w siedzibie firmy. Pozycja ciała przy pracy siedząca, wymagająca poruszania się pomiędzy pomieszczeniami, piętrami oraz podróży poza stałą siedzibę przedsiębiorstwa. Pracownik nie jest narażony na czynniki szkodliwe. Pracownik jest narażony na czynniki uciążliwe tj. sztuczne oświetlenie (spełnia normy),
c)    Stanowisko pracy znajduje się na I piętrze w budynku przy ul. 3 Maja 51 
w Polkowicach. Nie ma dostępu do stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych (brak windy). Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Dostęp do wyjścia ewakuacyjnego na poziomie 0,00.

6.    Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
(w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych): 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polkowickim Przedsiębiorstwie Komunalnym w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

7.    Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Przedsiębiorstwa lub pocztą na adres: Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne, ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze ds. obsługi sekretariatu” w terminie do dnia 11.01.2023 r. do godz. 15:00. 

O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data doręczenia do adresata.
Podania o pracę, które wpłynął do Przedsiębiorstwa po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane i będą zwrócone bez otwierania.

8.    Pozostałe informacje dotyczące naboru:
Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem, określonymi w ogłoszeniu o naborze.

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Polkowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego, na stronie internetowej PPK oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Przedsiębiorstwa.

Rekrutacja kandydatów do pracy
1.    Administrator Pani/Pana danych: 
2.    Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych można kontaktować się pod adresem: iod@ppk.polkowice.pl  oraz nr telefonów: 728-706-901, 667-941-610
3.    Cele przetwarzania |  podstawa prawna
Dane osobowe gromadzone i przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze tj.  przeprowadzenie naboru kandydatów do pracy w  PPK Polkowice zgodnie z przepisami:
-    ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, 
-    ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
-    rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika
4.    Okres przechowywania: 
•    Oferta pracy osoby, która wygra nabór i podpisze umowę o pracę zostaje dołączona do akt osobowych, prowadzonych w Dziale Kadr, a po rozwiązaniu stosunku pracy przechowywana będzie przez okres 10 lat w archiwum zakładowym Polkowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego. 
•    Oferty pracy pozostałych kandydatów będą dostępne do odbioru w ciągu 3 miesięcy od daty umieszczenia wyniku naboru w BIP, po upływie 3 msc nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone,
•    Dane osób, w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, przechowywane będą w archiwum zakładowym PPK przez okres 5 lat licząc od pierwszego stycznia roku następującego po roku zakończenia sprawy. Po  upływie tego okresu dokumentacja podlega ekspertyzie archiwalnej archiwum państwowego.
5.    Odbiorcy: 
•    Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia
•    W przypadku wybranego kandydata na stanowisko urzędnicze – użytkownicy strony BIP
6.    Przysługujące Pani/Panu prawa:    
•    Prawo żądania dostępu do danych
•    Prawo żądania przenoszenia danych
•    Prawo żądania sprostowania danych
•    Prawo żądania usunięcia danych
•    Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
•    Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
•    Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa 
7.    Informacja o możliwości wycofania zgody: w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody 
na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu praw o do cofnięcia tej zgody 
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
8.    Obowiązek podania danych: Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, bądź jest dobrowolne w zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania danych. Niepodanie danych 
w zakresie wymaganym przez administratora będzie skutkować niemożnością realizacji procesu zatrudnienia. Pozostałe dane osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnej zgody osoby składającej ofertę pracy.
 

28.12.2022

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko urzędnicze ds. utrzymania i eksploatacji obiektów sportowych w Polkowickim Przedsiębiorstwie Komunalnym.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Małgorzata Demkowska zamieszkała w Lubinie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydatka spełniła wszystkie wymagania kwalifikacyjne, wykazała się odpowiednią wiedzą i umiejętnościami potrzebnymi w pracy na wymaganym stanowisku.

13.12.2022

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko urzędnicze ds. zarządzania nieruchomościami w Polkowickim Przedsiębiorstwie Komunalnym

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Karolina Łabudzińska zamieszkała w Polkowicach.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydatka wykazała się najlepszą wiedzą na temat jednostki i obowiązujących przepisów. Uzyskała najwyższą liczbę punktów podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Kandydaci, którym nie zostało zaproponowane zatrudnienie, mogą odebrać swoje dokumenty aplikacyjne osobiście w siedzibie przedsiębiorstwa (w pokoju nr 15), w terminie do trzech miesięcy od dnia ogłoszenia wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej, po tym okresie wszystkie dokumenty będą protokolarnie niszczone

29.11.2022

POLKOWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE OGŁASZA NABÓR NA DWA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE 
DS. INWESTYCJI I REMONTÓW

1.     Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie średnie, umożliwiające wykonywanie zadań na wskazanym stanowisku,
b) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego oraz przestępstwa skarbowe,
c) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
d) nieposzlakowana opinia,
e) obywatelstwo polskie,
f) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.

2.     Wymagania dodatkowe:
a) znajomość przepisów ustaw: Prawo budowlane, Prawo Zamówień Publicznych, KPA oraz przepisów technicznych, PN itp.,
b) mile widziane uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
c) mile widziana umiejętność przedmiarowania i kosztorysowania robót budowlanych,
d) mile widziana umiejętność obsługi programów do kosztorysowania (Norma),
e) umiejętność obsługi programów Microsoft Office (Word, Excel),
f) zaangażowanie, odporność na stres, komunikatywność oraz lojalność.

3.     Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
a) planowanie i przygotowanie powierzonych zadań inwestycyjnych i remontowych (w tym sporządzanie przedmiarów i kosztorysów),
b) przygotowywanie projektów umów z zakresu powierzonych zadań,
c) pełnienie nadzoru inwestorskiego nad powierzonymi zadaniami,
d) planowanie i nadzór wydatków z zakresu powierzonych zadań,
e) rozliczanie powierzonych zadań (w tym weryfikacja przedmiarów i kosztorysów powykonawczych),
f) przygotowywanie wniosków o wszczęcie procedur przetargowych w zakresie powierzonych zadań,
g) ocena i typowanie zakresu robót remontowych i inwestycyjnych na administrowanych zasobach
h) przygotowywanie odpowiedzi na wnioski mieszkańców w zakresie prowadzonych zadań.

4.    Wymagane dokumenty:
a) podanie o pracę (list motywacyjny),
b) życiorys (CV),
c) kwestionariusz osobowy pobierz >>  
d) kopie posiadanych świadectw pracy,
e) dokument potwierdzający wykształcenie,
f) oświadczenie kandydata o:
•    niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
•    posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
•    posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
•    nieposzlakowanej opinii.

5.    Informacje o warunkach pracy:
a) Wymiar czasu pracy: 1/1 etatu,
b) Pracownik wykonuje swoje czynności w pomieszczeniu biurowym w siedzibie firmy. Pozycja ciała przy pracy siedząca, wymagająca poruszania się pomiędzy pomieszczeniami, piętrami oraz podróży poza stałą siedzibę przedsiębiorstwa. Pracownik nie jest narażony na czynniki szkodliwe. Pracownik jest narażony na czynniki uciążliwe tj. sztuczne oświetlenie (spełnia normy),
c) Stanowisko pracy znajduje się na parterze w budynku przy ul. 3 Maja 51
w Polkowicach. Nie ma dostępu do stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych (brak windy). Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Dostęp do wyjścia ewakuacyjnego na poziomie 0,00.

6.    Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych
(w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych):
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polkowickim Przedsiębiorstwie Komunalnym w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

7.    Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Przedsiębiorstwa lub pocztą na adres: Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne, 
ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze ds. inwestycji i remontów” w terminie do dnia 13.12.2022 r. do godz. 15:00. O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data doręczenia do adresata. Podania o pracę, które wpłyną do Przedsiębiorstwa po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane i będą zwrócone bez otwierania.

8.    Pozostałe informacje dotyczące naboru:
Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem, określonymi w ogłoszeniu o naborze.
Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Polkowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego, na stronie internetowej PPK oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Przedsiębiorstwa.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:
1)Administratorem Pani / Pana Danych jest Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne z siedzibą w Polkowicach ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice;
2)Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się przez adres e-mail z.polkowski@compexpert.pl , telefonicznie 512084372 oraz w formie tradycyjnej na adres Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne przy ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko na które Pani /Pan aplikuje na podstawie:
a)art. 6 ust. 1 lit c RODO w zakresie danych wskazanych w art. 22(1) k.p. dotyczących imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia,
b) art. 6 ust. 1 lit a RODO – udzielonej przez Panią / Pana zgody w zakresie podanych innych danych niż wynikające z art. 22(1) k.p.
c)art. 6 ust,. 1 lit RODO – prawnie uzasadnionego interesu w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej
4)podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest art. 22(1) kodeksu pracy, Pani / Pana zgoda w zakresie innych danych niż wynikające z podanych przepisów, uzasadniony interes administratora w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej, uzasadnionym interesem jest sprawdzenie czy Pani / Pan jest osobą odpowiednią na stanowisko na które prowadzimy nabór;
5)Pani / Pana dane udostępniane będą podmiotom świadczącym Administratorowi usługi, które dla realizacji celów są niezbędne, w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne, wsparcia technicznego i organizacyjnego;
6)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów w tym z Kodeksu Pracy oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w przypadku zatrudnienia jeśli nie zatrudnimy Pani/Pana dane zostaną usunięte po zakończeniu rekrutacji;
7)posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych, o ile inne przepisy prawa nie uniemożliwiają Administratorowi Danych Osobowych realizacji tych praw. Ma Pani / Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do co do których wyraziła Pani / Pan zgodę na ich przetwarzanie, cofniecie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem;
8)ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza Pani / Pana prawa lub wolności;
9)Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji wymienionych celów, brak ich podania uniemożliwi Pani / Panu złożenie aplikacji w prowadzonej rekrutacji, podanie danych osobowych na podstawie udzielonej przez Panią / Pana zgody jest dobrowolne;
Na podstawie Pani/Pana danych nie będą w sposób zautomatyzowany podejmowane decyzje, dane nie podlegają profilowaniu ani udostępnianiu do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.


29.11.2022

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko urzędnicze ds. inwestycji i remontów w Polkowickim Przedsiębiorstwie Komunalnym.


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko, nie została zatrudniona żadna osoba z powodu braku kandydatów.


29.11.2022

POLKOWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 
DS. UTRZYMANIA I EKSPLOATACJI OBIEKTÓW SPORTOWYCH


1.Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe,
b) minimum 3 lata stażu pracy,
c) prawo jazdy kat. B,
d) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
e) nieposzlakowana opinia,
f) obywatelstwo polskie,
g) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
h) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.

2.Wymagania dodatkowe:
a) znajomość i umiejętność obsługiwania programów: Word, Excel,
b) znajomość aktów normatywnych z zakresu rachunkowości, ustawy o zamówieniach publicznych oraz innych niezbędnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku,
c) zaangażowanie, dyspozycyjność, kreatywność, komunikatywność, lojalność, systematyczność, dokładność, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole.

3.Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
a) prowadzenie ewidencji obiektów sportowych,
b) prowadzenie spraw związanych z prawidłowym funkcjonowaniem i utrzymaniem obiektów sportowych, 
c) prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem obiektów sportowych osobom trzecim (sporządzanie umów użyczenia, umów dzierżawy), w tym prowadzenie harmonogramów wynajmu 
i udostępniania tych obiektów,
d) sporządzanie harmonogramów pracy oraz ewidencji czasu pracy podległych pracowników,
e) nadzór nad terminowym i poprawnym wykonywaniem zadań przez podległych pracowników,
f) kontrola wydatków oraz przygotowanie rozliczeń w zakresie prowadzonych spraw,
g) sporządzanie informacji do planowania budżetu w zakresie prowadzonych zadań,
h) sporządzanie zleceń, zamówień, umów celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obiektów sportowych.

4. Wymagane dokumenty:
a) podanie o pracę (list motywacyjny),
b) życiorys (CV),
c) kwestionariusz osobowy pobierz >>  
d) dokument potwierdzający wykształcenie,
e) kopie świadectw pracy potwierdzające wymagany staż pracy,
f) oświadczenie kandydata o:
– niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
– posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
– posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
– nieposzlakowanej opinii,

5. Informacje o warunkach pracy:
a) Wymiar czasu pracy: 1/1 etatu,
b) Pracownik wykonuje swoje czynności w pomieszczeniu biurowym w siedzibie firmy. Pozycja ciała przy pracy siedząca, wymagająca poruszania się pomiędzy pomieszczeniami, piętrami oraz podróży poza stałą siedzibę przedsiębiorstwa. Pracownik nie jest narażony na czynniki szkodliwe. Pracownik jest narażony na czynniki uciążliwe tj. sztuczne oświetlenie (spełnia normy),
c) Stanowisko pracy znajduje się na parterze w budynku przy ul. 3 Maja 51 w Polkowicach. Nie ma dostępu do stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych (brak windy). Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Dostęp do wyjścia ewakuacyjnego na poziomie 0,00.

6. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych): 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polkowickim Przedsiębiorstwie Komunalnym w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

7. Termin i miejsce składania dokumentów :
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Przedsiębiorstwa lub pocztą na adres: Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne, ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice, w zamkniętej kopercie z dopiskiem “Nabór na stanowisko urzędnicze ds. utrzymania i eksploatacji obiektów sportowych” w terminie do dnia 13.12.2022 r. do godz. 15:00. O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data doręczenia do adresata. Podania o pracę, które wpłyną do Przedsiębiorstwa po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane i będą zwrócone bez otwierania.
    
8. Pozostałe informacje dotyczące naboru:
Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem, określonymi w ogłoszeniu o naborze.
Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru będzie opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Polkowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego, na stronie internetowej PPK oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Przedsiębiorstwa.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że: 
1)Administratorem Pani / Pana Danych jest Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne z siedzibą w Polkowicach ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice; 
2)Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się przez adres e-mail z.polkowskipolkowski@compexpertcompexpert.pl, telefonicznie 512084372 oraz w formie tradycyjnej na adres Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne przy ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko na które Pani /Pan aplikuje na podstawie:
a)art. 6 ust. 1 lit c RODORODO w zakresie danych wskazanych w art. 22(1) k.p. dotyczących imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia,
b) art. 6 ust. 1 lit a RODORODO – udzielonej przez Panią / Pana zgody w zakresie podanych innych danych niż wynikające z art. 22(1) k.p.
c)art. 6 ust,. 1 lit RODORODO – prawnie uzasadnionego interesu w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej
4)podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest art. 22(1) kodeksu pracy, Pani / Pana zgoda w zakresie innych danych niż wynikające z podanych przepisów, uzasadniony interes administratora w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej, uzasadnionym interesem jest sprawdzenie czy Pani / Pan jest osobą odpowiednią na stanowisko na które prowadzimy nabór; 
5)Pani / Pana dane udostępniane będą podmiotom świadczącym Administratorowi usługi, które dla realizacji celów są niezbędne, w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne, wsparcia technicznego i organizacyjnego;
6)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów w tym z Kodeksu Pracy oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w przypadku zatrudnienia jeśli nie zatrudnimy Pani/Pana dane zostaną usunięte po zakończeniu rekrutacji;
7)posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych, o ile inne przepisy prawa nie uniemożliwiają Administratorowi Danych Osobowych realizacji tych praw. Ma Pani / Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do co do których wyraziła Pani / Pan zgodę na ich przetwarzanie, cofniecie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem;
8)ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza Pani / Pana prawa lub wolności;
9)Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji wymienionych celów, brak ich podania uniemożliwi Pani / Panu złożenie aplikacji w prowadzonej rekrutacji, podanie danych osobowych na podstawie udzielonej przez Panią / Pana zgody jest dobrowolne; Na podstawie Pani/Pana danych nie będą w sposób zautomatyzowany podejmowane decyzje, dane nie podlegają profilowaniu ani udostępnianiu do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
 


15.11.2022

Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne ogłasza nabór na stanowisko pracy: Konserwator

Warunki pracy:
Stanowisko: Konserwator
Miejsce pracy: Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne
Wymiar czasu pracy: pełny wymiar (8/8)

Zakres obowiązków:
•    konserwowanie lub remontowanie urządzeń i instalacji sanitarnych,
•    instalowanie urządzeń sanitarnych z zapewnieniem właściwych warunków eksploatacyjnych,
•    przebudowywanie istniejących instalacji sanitarnych w celu dostosowania przekroju rur do zmienionych warunków lub instalowanie nowych punktów poboru wody itp.,
•    wykonywanie drobnych prac montersko- ślusarskich, związanych z naprawą osprzętu sanitarnego,
•    dobieranie materiałów, narzędzi, sprzętu i maszyn oraz sposobu wykonawstwa właściwych do rodzaju i zakresu robót konserwacyjnych.

Wymagania:
•    wykształcenie: min. podstawowe,
•    mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
•    mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku hydraulika,
•    rozwinięte zdolności manualne,
•    obowiązkowość, sumienność,
•    umiejętność pracy w zespole,
•    dobry stan zdrowia.
Oferujemy:
•    Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
•    Niezbędną odzież, obuwie oraz narzędzia do pracy.
•    Wynagrodzenie zasadnicze 3500 zł+ dodatek stażowy

Dane Pracodawcy:
Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne
Adres: ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice
Osoba do kontaktu: Kikut Iwona
Numer telefonu: 76 746 90 32
E-mail: kadry@ppk.polkowice.pl
Wymagane dokumenty: CV
Sposób aplikowania: w siedzibie jednostki (I piętro, p. 10) bądź na adres e-mail
Ważność oferty:  31.12.2022r.
 

10.11.2022

POLKOWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE OGŁASZA NABÓR NA DWA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE 
DS. INWESTYCJI I REMONTÓW


1.     Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie średnie, umożliwiające wykonywanie zadań na wskazanym stanowisku,
b) 3-letni staż pracy,
c) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego oraz przestępstwa skarbowe,
d) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
e) nieposzlakowana opinia,
f) obywatelstwo polskie,
g) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.

2.     Wymagania dodatkowe:
a) znajomość przepisów ustaw: Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych, KPA oraz przepisów technicznych, PN, itp.,
b) mile widziane uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
c) umiejętność przedmiarowania i kosztorysowania robót budowlanych,
d) umiejętność obsługi programów do kosztorysowania (Norma),
e) umiejętność obsługi programów Microsoft Office (Word, Excel),
f) zaangażowanie, odporność na stres, komunikatywność oraz lojalność.

3.     Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
a) ocena i typowanie zakresu robót remontowanych i inwestycyjnych na administrowanych zasobach,
b) planowanie i przygotowanie powierzonych zadań inwestycyjnych i remontowych (w tym sporządzanie przedmiarów i kosztorysów),
c) przygotowywanie projektów umów z zakresu powierzonych zadań,
d) planowanie i nadzór wydatków z zakresu powierzonych zadań,
e) pełnienie nadzoru inwestorskiego nad powierzonymi zadaniami,
f) rozliczanie powierzonych zadań (w tym weryfikacja przedmiarów i kosztorysów powykonawczych),
g) przygotowywanie wniosków o wszczęcie procedur przetargowych w zakresie powierzonych zadań,
h) przygotowywanie odpowiedzi na wnioski mieszkańców w zakresie prowadzonych zadań.

4.    Wymagane dokumenty:
a) podanie o pracę (list motywacyjny),
b) życiorys (CV),
c) kwestionariusz osobowy pobierz >>  
d) kopie świadectw pracy potwierdzających wymagany staż pracy,
e) dokument potwierdzający wykształcenie,
f) oświadczenie kandydata o:
•    niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
•    posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
•    posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
•    nieposzlakowanej opinii.

5.    Informacje o warunkach pracy:
a) Wymiar czasu pracy: 1/1 etatu,
b) Pracownik wykonuje swoje czynności w pomieszczeniu biurowym w siedzibie firmy. Pozycja ciała przy pracy siedząca, wymagająca poruszania się pomiędzy pomieszczeniami, piętrami oraz podróży poza stałą siedzibę przedsiębiorstwa. Pracownik nie jest narażony na czynniki szkodliwe. Pracownik jest narażony na czynniki uciążliwe tj. sztuczne oświetlenie (spełnia normy),
c) Stanowisko pracy znajduje się na parterze w budynku przy ul. 3 Maja 51
w Polkowicach. Nie ma dostępu do stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych (brak windy). Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Dostęp do wyjścia ewakuacyjnego na poziomie 0,00.

6.    Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych
(w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych):
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polkowickim Przedsiębiorstwie Komunalnym w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

7.    Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Przedsiębiorstwa lub pocztą na adres: Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne, 
ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze ds. inwestycji i remontów” w terminie do dnia 24.11.2022 r. do godz. 15:00. O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data doręczenia do adresata. Podania o pracę, które wpłyną do Przedsiębiorstwa po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane i będą zwrócone bez otwierania.

8.    Pozostałe informacje dotyczące naboru:
Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem, określonymi w ogłoszeniu o naborze.
Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Polkowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego, na stronie internetowej PPK oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Przedsiębiorstwa.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:
1)Administratorem Pani / Pana Danych jest Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne z siedzibą w Polkowicach ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice;
2)Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się przez adres e-mail z.polkowski@compexpert.pl , telefonicznie 512084372 oraz w formie tradycyjnej na adres Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne przy ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko na które Pani /Pan aplikuje na podstawie:
a)art. 6 ust. 1 lit c RODO w zakresie danych wskazanych w art. 22(1) k.p. dotyczących imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia,
b) art. 6 ust. 1 lit a RODO – udzielonej przez Panią / Pana zgody w zakresie podanych innych danych niż wynikające z art. 22(1) k.p.
c)art. 6 ust,. 1 lit RODO – prawnie uzasadnionego interesu w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej
4)podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest art. 22(1) kodeksu pracy, Pani / Pana zgoda w zakresie innych danych niż wynikające z podanych przepisów, uzasadniony interes administratora w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej, uzasadnionym interesem jest sprawdzenie czy Pani / Pan jest osobą odpowiednią na stanowisko na które prowadzimy nabór;
5)Pani / Pana dane udostępniane będą podmiotom świadczącym Administratorowi usługi, które dla realizacji celów są niezbędne, w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne, wsparcia technicznego i organizacyjnego;
6)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów w tym z Kodeksu Pracy oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w przypadku zatrudnienia jeśli nie zatrudnimy Pani/Pana dane zostaną usunięte po zakończeniu rekrutacji;
7)posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych, o ile inne przepisy prawa nie uniemożliwiają Administratorowi Danych Osobowych realizacji tych praw. Ma Pani / Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do co do których wyraziła Pani / Pan zgodę na ich przetwarzanie, cofniecie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem;
8)ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza Pani / Pana prawa lub wolności;
9)Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji wymienionych celów, brak ich podania uniemożliwi Pani / Panu złożenie aplikacji w prowadzonej rekrutacji, podanie danych osobowych na podstawie udzielonej przez Panią / Pana zgody jest dobrowolne;
Na podstawie Pani/Pana danych nie będą w sposób zautomatyzowany podejmowane decyzje, dane nie podlegają profilowaniu ani udostępnianiu do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
 

 

26.10.2022

POLKOWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: DS. ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI


1.    Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie średnie,
b) minimum 5 lat stażu pracy,
c) prawo jazdy kat. B,
d) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
e) nieposzlakowana opinia,
f) obywatelstwo polskie,
g) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
h) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.


2. Wymagania dodatkowe:
a) mile widziane wykształcenie wyższe z minimum 3 letnim stażem pracy,
b) mile widziane wykształcenie techniczne,
c) znajomość i umiejętność obsługiwania programów: Word, Excel,
d) znajomość aktów normatywnych z zakresu rachunkowości, ustawy o zamówieniach publicznych oraz innych niezbędnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku,
e) zaangażowanie, dyspozycyjność, kreatywność, komunikatywność, lojalność, systematyczność, dokładność, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole.

3.    Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
a) prowadzenie ewidencji powierzonych nieruchomości i obiektów,
b) prowadzenie spraw związanych z prawidłowym funkcjonowaniem i utrzymaniem powierzonych nieruchomości i obiektów,
c) przygotowywanie wniosków o wszczęcie procedur przetargowych w zakresie powierzonych zadań,
d) nadzór nad terminowym i poprawnym wykonywaniem zadań przez podległych pracowników i firmy zewnętrzne,
e) prowadzenie spraw związanych z rozliczeniem z zakresu powierzonych zadań,
f) sporządzanie harmonogramów pracy oraz ewidencji czasu pracy podległych pracowników,
g) kontrola wydatków oraz przygotowanie rozliczeń w zakresie prowadzonych spraw,
h) sporządzanie informacji do planowania budżetu w zakresie prowadzonych zadań,
i) sporządzenie zleceń, zamówień, umów celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania powierzonych nieruchomości i obiektów.

4.    Wymagane dokumenty:
a) podanie o pracę (list motywacyjny),
b) życiorys (CV),
c) kwestionariusz osobowy pobierz >>  
d) dokument potwierdzający wykształcenie,
e) kopie świadectw pracy potwierdzające 3- letni/5-letni staż pracy,
f) oświadczenie kandydata o:
– niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
– posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
– posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
– nieposzlakowanej opinii.

5.    Informacje o warunkach pracy:
a) Wymiar czasu pracy: 1/1 etatu,
b) Pracownik wykonuje swoje czynności w pomieszczeniu biurowym w siedzibie firmy. Pozycja ciała przy pracy siedząca, wymagająca poruszania się pomiędzy pomieszczeniami, piętrami oraz podróży poza stałą siedzibę przedsiębiorstwa. Pracownik nie jest narażony na czynniki szkodliwe. Pracownik jest narażony na czynniki uciążliwe tj. sztuczne oświetlenie (spełnia normy),
c) Stanowisko pracy znajduje się na I piętrze w budynku przy ul. 3 Maja 51 
w Polkowicach. Nie ma dostępu do stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych (brak windy). Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Dostęp do wyjścia ewakuacyjnego na poziomie 0,00.

6.    Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
(w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych): 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polkowickim Przedsiębiorstwie Komunalnym w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, 
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

7.    Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Przedsiębiorstwa lub pocztą na adres: Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne, ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze ds. zarządzania nieruchomościami” w terminie do dnia 07.11.2022 r. do godz. 15:00. O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data doręczenia do adresata. Podania o pracę, które wpłyną do Przedsiębiorstwa po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane i będą zwrócone bez otwierania.

8.    Pozostałe informacje dotyczące naboru:
Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem, określonymi w ogłoszeniu o naborze.
Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Polkowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego, na stronie internetowej PPK oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Przedsiębiorstwa.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1), informuję, że: 
1)Administratorem Pani / Pana Danych jest Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne z siedzibą w Polkowicach 
ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice; 
2)Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się przez adres e-mail z.polkowski@compexpert.pl, telefonicznie 512084372 oraz w formie tradycyjnej na adres Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne  przy  ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko na które Pani /Pan aplikuje na podstawie:
a)art. 6 ust. 1 lit c RODO w zakresie danych wskazanych w art. 22(1) k.p. dotyczących imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia,
b) art. 6 ust. 1 lit a RODO -  udzielonej przez Panią / Pana zgody w zakresie podanych innych danych niż wynikające 
z art. 22(1) k.p.
c)art. 6 ust,. 1 lit  RODO – prawnie uzasadnionego interesu w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej
4)podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest art. 22(1) kodeksu pracy, Pani / Pana zgoda w zakresie innych danych niż wynikające z podanych przepisów, uzasadniony interes administratora w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej, uzasadnionym interesem jest sprawdzenie czy Pani / Pan jest osobą odpowiednią na stanowisko na które prowadzimy nabór; 
5)Pani / Pana dane udostępniane będą podmiotom świadczącym Administratorowi usługi, które dla realizacji celów są niezbędne, w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne, wsparcia technicznego i organizacyjnego;
6)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów w tym z Kodeksu Pracy oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w przypadku zatrudnienia jeśli nie zatrudnimy Pani/Pana dane zostaną usunięte po zakończeniu rekrutacji;
7)posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub  ograniczenia przetwarzania, prawo  do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych oraz  prawo do przenoszenia danych, o ile inne przepisy prawa nie uniemożliwiają Administratorowi Danych Osobowych realizacji tych praw. Ma Pani / Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do co do których wyraziła Pani / Pan zgodę na ich przetwarzanie, cofniecie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem;
8)ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza Pani / Pana prawa lub wolności;
9)Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji wymienionych celów, brak ich podania uniemożliwi Pani / Panu złożenie aplikacji w prowadzonej rekrutacji,  podanie danych osobowych na podstawie udzielonej przez Panią / Pana zgody jest dobrowolne;

Na podstawie Pani/Pana danych nie będą w sposób zautomatyzowany podejmowane decyzje, dane nie podlegają profilowaniu ani udostępnianiu do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.    


25.10.2022

Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne ogłasza nabór na stanowisko pracy: Elektromonter

Warunki pracy:
Stanowisko: Elektromonter
Miejsce pracy: Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne
Wymiar czasu pracy: pełny wymiar (8/8)

Zakres obowiązków:

konserwowanie istniejącej instalacji m.in. elektrycznej, piorunochronnej, domofonowej i antenowej, diagnozowanie, wyszukiwanie i usuwanie uszkodzeń w obrębie typowych instalacji w budynkach mieszkalnych oraz innych obiektach zarządzanych przez PPK,
• wykonywanie instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych oraz innych obiektach zarządzanych przez PPK  (z wyłączeniem instalacji i urządzeń elektrycznych specjalnych, wymagających indywidualnego zasilania, np. dźwignic)

• przebudowywanie istniejącej instalacji elektrycznej w celu dostosowania przekroju przewodów do zmienionych warunków poboru mocy przez odbiorniki lub instalowanie nowych punktów odbioru energii elektrycznej,
• instalowanie maszyn i urządzeń elektrycznych z zapewnieniem właściwych warunków eksploatacji, konserwowanie lub remontowanie opraw oświetleniowych stosowanych w pomieszczeniach zamkniętych i na wolnym powietrzu,
• diagnozowanie, wyszukiwanie i usuwanie uszkodzeń w obrębie typowych instalacji w budynkach mieszkalnych oraz innych obiektach zarządzanych przez PPK w Polkowicach,

• diagnozowanie stanu technicznego silników elektrycznych oraz wykonywanie prostych zabiegów konserwacyjnych i napraw,
• konserwowanie systemu istniejących zabezpieczeń przeciwzwarciowych oraz przeprowadzanie ewentualnych remontów tablic rozdzielczych,
• wykonywanie pomiarów instalacji elektrycznej oraz piorunochronnej i zabiegów mających na celu zmniejszenie rezystancji obwodów ochronnych,
• wykonywanie drobnych prac montersko-ślusarskich, związanych z naprawą sprzętu elektrycznego typu oświetleniowego i grzejnego, a także urządzeń elektrycznych z silnikami,
• montowanie, demontowanie elektrycznych urządzeń technicznych stanowiących wyposażenie w budynkach mieszkalnych oraz innych obiektach zarządzanych przez PPK w Polkowicach.

Wymagania:

• wykształcenie: min. zawodowe,
• wiedza w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych,
• uprawnienia SEP do 1kV
• mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
• rozwinięte zdolności manualne,
• obowiązkowość, sumienność,
• umiejętność pracy w zespole,
• dobry stan zdrowia.

Oferujemy:

• Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
• Niezbędną odzież, obuwie oraz narzędzia do pracy.

Dane Pracodawcy:
Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne
Adres: ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice

Osoba do kontaktu: Joanna Maczan
Numer telefonu: 76 746 90 32
E-mail: sekretariat@ppk.polkowice.pl

Wymagane dokumenty: Podanie o pracę wraz z CV
Sposób aplikowania: w siedzibie jednostki, bądź na adres e-mail.

 

27.07.2022

Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne ogłasza nabór na stanowisko pracy: DOZORCA

Warunki pracy:

Stanowisko: Dozorca
Miejsce pracy: Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne
Wymiar czasu pracy: pełny wymiar (8/8)

Zakres obowiązków:
• Pilnowanie terenu budynków przy ul. Hubala w Polkowicach,
• Obsługa monitoringu,
• Identyfikacja niebezpieczeństw i reagowanie w przypadku potencjalnych zagrożeń dla dobra budynku, mienia lub osób, przebywających na jego terenie,
• Powiadamianie służb zewnętrznych o zdarzeniach wymagających ich interwencji

Wymagania:

• Wykształcenie: min. podstawowe,
• Umiejętność obsługi komputera,
• Odpowiedzialność, spostrzegawczość oraz komunikatywność,
• Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
Oferujemy:
• Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

Termin składania dokumentów aplikacyjnych: do 08.08.2022 r.

Dane Pracodawcy:
Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne
Adres: ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice
Osoba do kontaktu: Joanna Maczan
Numer telefonu: 76 746 90 32
E-mail: sekretariat@ppk.e-jankowska24.pl
Wymagane dokumenty: Podanie o pracę wraz z CV
Sposób aplikowania: w siedzibie jednostki, bądź na adres e-mail.

05.07.2022

Informacja o wyniku

Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne z siedzibą przy ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice, informuje, iż w wyniku opublikowanego w dniu 10.05.2022 r. zaproszenia do składania dokumentów aplikacyjnych do pracy w sezonie letnim w charakterze pracownika porządkowego w miejscu basenów zewnętrznych przy ul. 3 Maja 50 w Polkowicach, umowy- zlecenia zostały podpisane z niżej wymienionymi osobami:

 1. Władysława Jaworska, zam. Polkowice,
 2. Mariola Gawluk, zam. Polkowice,
 3. Tamara Kozakiewicz, zam. Polkowice,
 4. Michał Biedrzycki, zam. Polkowice,
 5. Rafał Zając, zam. Polkowice,
 6. Ritta Walas, zam. Polkowice.

Do obowiązków wyżej wymienionych należeć będzie głównie:

 1. koszenie trawników;
 2. utrzymanie czystości w pomieszczeniach, toaletach, przebieralniach budynku sanitarnego basenów;
 3. dbanie o czystość urządzeń zabawowych- plac zabaw;
 4. dbanie o czystość wokół niecek basenowych oraz pryszniców przy basenie;
 5. dbanie o czystość dna niecek basenowych;
 6. utrzymanie w czystości ciągów komunikacyjnych basenu zewnętrznego;
 7. Kontrola biletów wstępu;
 8. utrzymanie czystości na terenie plaży.

Wykonawcy przyjęli zaproponowane przez Zamawiającego warunki realizacji zadania i ustaloną stawkę godzinową, która wynosi 19,70 zł/ za godzinę pracy.

10.05.2022

Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne z siedzibą przy ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice, zaprasza do składania dokumentów aplikacyjnych do pracy w sezonie letnim w charakterze pracownika porządkowego w miejscu basenów zewnętrznych ul. 3 Maja 50 w Polkowicach.

Stanowisko: pracownik porządkowy (x3).

Miejsce pracy: basen zewnętrzny przy ul. 3 Maja 50 w Polkowicach.

Zakres obowiązków:

Stanowisko: pracownik porządkowy (x2).

Miejsce pracy: basen zewnętrzny przy ul. 3 Maja 50 w Polkowicach.

Zakres obowiązków:

1)  utrzymanie czystości w pomieszczeniach, toaletach, przebieralniach budynku  basenowego,
2)  dbanie o czystość pryszniców przy basenie;
3)  dbanie o czystość urządzeń zabawowych- plac zabaw;

Oferujemy:

Wymagane wykształcenie: min. podstawowe.

Umiejętności i uprawnienia:

Sposób aplikowania: na adres e-mail (kadry@ppk.e-jankowska24.pl) lub w siedzibie przedsiębiorstwa, do dnia 10.06.2022 r.

Telefon:  76 746 90 32

Wymagane dokumenty: podanie o pracę wraz z CV.

02.05.2022

Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne ogłasza nabór na stanowisko pracy: Dozorca

Warunki pracy:

Stanowisko: Dozorca
Miejsce pracy: Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne
Wymiar czasu pracy: pełny wymiar (8/8)

Zakres obowiązków:

• Pilnowanie terenu budynków przy ul. Hubala w Polkowicach,
• Obsługa monitoringu,
• Identyfikacja niebezpieczeństw i reagowanie w przypadku potencjalnych zagrożeń dla dobra budynku, mienia lub osób, przebywających na jego terenie,
• Powiadamianie służb zewnętrznych o zdarzeniach wymagających ich interwencji

Wymagania:

• Wykształcenie: min. podstawowe,
• Umiejętność obsługi komputera,
• Odpowiedzialność, spostrzegawczość oraz komunikatywność,
• Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

Oferujemy:

• Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
• Niezbędną odzież, obuwie oraz narzędzia do pracy.

Dane Pracodawcy:
Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne
Adres: ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice

Osoba do kontaktu: Joanna Maczan
Numer telefonu: 76 746 90 32
E-mail: sekretariat@ppk.e-jankowska24.pl

Wymagane dokumenty: Podanie o pracę wraz z CV
Sposób aplikowania: w siedzibie jednostki, bądź na adres e-mail.

08.04.2022

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko urzędnicze ds. administracyjno-organizacyjnych – umowa na zastępstwo w Polkowickim Przedsiębiorstwie Komunalnym

Informujemy, że nabór na zastępstwo na stanowisko ds. zamówień publicznych i administracji został zakończony.

Kandydaci, którzy złożyli dokumenty aplikacyjne mogą je odebrać w ciągu trzech miesięcy od daty umieszczenia tej informacji (pokój nr. 15).

08.04.2022

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko urzędnicze ds. utrzymania i eksploatacji obiektów sportowych w Polkowickim Przedsiębiorstwie Komunalnym

Informujemy, że nabór na zastępstwo na stanowisko ds. utrzymania i eksploatacji obiektów sportowych został zakończony.

Kandydaci, którzy złożyli dokumenty aplikacyjne mogą je odebrać w ciągu trzech miesięcy od daty umieszczenia tej informacji (pokój nr. 15).

22.03.2022

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko urzędnicze ds. zarządzania nieruchomościami w Polkowickim Przedsiębiorstwie Komunalnym.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Karolina Halla zamieszkała w Polkowicach.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Na pytania merytoryczne i ogólne związane ze stanowiskiem pracy, o które się ubiegała, odpowiadała najlepiej spośród wszystkich kandydatów biorących udział w rozmowie kwalifikacyjnej.
W ocenie komisji – wiedza oraz dotychczasowe doświadczenie predysponują
Panią Karolinę Halla do objęcia ww. stanowiska.

Kandydaci, którym nie zostało zaproponowane zatrudnienie, mogą odebrać swoje dokumenty aplikacyjne osobiście w siedzibie przedsiębiorstwa (w pokoju nr 15), w terminie do trzech miesięcy od dnia ogłoszenia wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej, po tym okresie wszystkie dokumenty będą protokolarnie niszczone.

14.03.2022

Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne ogłasza nabór na stanowisko pracy: Elektromonter

Warunki pracy:
Stanowisko: Elektromonter
Miejsce pracy: Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne
Wymiar czasu pracy: pełny wymiar (8/8)

Zakres obowiązków:

• konserwowanie istniejącej instalacji m.in. elektrycznej, piorunochronnej, domofonowej i antenowej, diagnozowanie, wyszukiwanie i usuwanie uszkodzeń
w obrębie typowych instalacji w budynkach mieszkalnych oraz innych obiektach zarządzanych przez PPK,

 • wykonywanie instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych oraz innych obiektach zarządzanych przez PPK  (z wyłączeniem instalacji i urządzeń elektrycznych specjalnych, wymagających indywidualnego zasilania, np. dźwignic)

• przebudowywanie istniejącej instalacji elektrycznej w celu dostosowania przekroju przewodów do zmienionych warunków poboru mocy przez odbiorniki lub instalowanie nowych punktów odbioru energii elektrycznej,
• instalowanie maszyn i urządzeń elektrycznych z zapewnieniem właściwych warunków eksploatacji, konserwowanie lub remontowanie opraw oświetleniowych stosowanych w pomieszczeniach zamkniętych i na wolnym powietrzu,
• diagnozowanie, wyszukiwanie i usuwanie uszkodzeń w obrębie typowych instalacji w budynkach mieszkalnych oraz innych obiektach zarządzanych przez PPK w Polkowicach,

• diagnozowanie stanu technicznego silników elektrycznych oraz wykonywanie prostych zabiegów konserwacyjnych i napraw,
• konserwowanie systemu istniejących zabezpieczeń przeciwzwarciowych oraz przeprowadzanie ewentualnych remontów tablic rozdzielczych,
• wykonywanie pomiarów instalacji elektrycznej oraz piorunochronnej i zabiegów mających na celu zmniejszenie rezystancji obwodów ochronnych,
• wykonywanie drobnych prac montersko-ślusarskich, związanych z naprawą sprzętu elektrycznego typu oświetleniowego i grzejnego, a także urządzeń elektrycznych z silnikami,
• montowanie, demontowanie elektrycznych urządzeń technicznych stanowiących wyposażenie w budynkach mieszkalnych oraz innych obiektach zarządzanych przez PPK w Polkowicach.

Wymagania:

• wykształcenie: min. zawodowe,
• wiedza w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych,
• mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
• rozwinięte zdolności manualne,
• obowiązkowość, sumienność,
• umiejętność pracy w zespole,
• dobry stan zdrowia.

Oferujemy:

• Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na zastępstwo,
• Niezbędną odzież, obuwie oraz narzędzia do pracy.

Dane Pracodawcy:
Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne
Adres: ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice

Osoba do kontaktu: Monika Zagórska
Numer telefonu: 76 746 90 38
E-mail: sekretariat@ppk.e-jankowska24.pl

Wymagane dokumenty: Podanie o pracę wraz z CV
Sposób aplikowania: w siedzibie jednostki, bądź na adres e-mail.

14.03.2022

Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne ogłasza nabór na stanowisko pracy: Konserwator

Warunki pracy:
Stanowisko: Konserwator
Miejsce pracy: Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne
Wymiar czasu pracy: pełny wymiar (8/8)


Zakres obowiązków:

 • konserwowanie lub remontowanie urządzeń i instalacji sanitarnych,
 • instalowanie urządzeń sanitarnych z zapewnieniem właściwych warunków eksploatacyjnych,
 • przebudowywanie istniejących instalacji sanitarnych w celu dostosowania przekroju rur do zmienionych warunków lub instalowanie nowych punktów poboru wody itp.,
 • wykonywanie drobnych prac montersko- ślusarskich, związanych z naprawą osprzętu sanitarnego,
 • dobieranie materiałów, narzędzi, sprzętu i maszyn oraz sposobu wykonawstwa właściwych do rodzaju i zakresu robót konserwacyjnych.

Wymagania:

 • wykształcenie: min. Podstawowe,
 • mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku hydraulika,
 • rozwinięte zdolności manualne,
 • obowiązkowość, sumienność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dobry stan zdrowia.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Niezbędną odzież, obuwie oraz narzędzia do pracy.

Dane Pracodawcy:
Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne
Adres: ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice
Osoba do kontaktu: Monika Zgórska
Numer telefonu: 76 746 90 38
E-mail: sekretariat@ppk.e-jankowska24.pl
Wymagane dokumenty: Podanie o pracę wraz z CV
Sposób aplikowania: w siedzibie jednostki, bądź na adres e-mail.

14.03.2022

POLKOWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. ADMINISTRACYJNO-ORGANIZACYJNYCH – UMOWA NA ZASTĘPSTWO

 1. Wymagania niezbędne:
  a) wykształcenie wyższe,
  b) minimum 2 lata stażu pracy,
  c) znajomość przepisów prawa z zakresu ustaw: Prawo zamówień publicznych, o finansach publicznych, KPA oraz innych, niezbędnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku,
  d) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
  e) nieposzlakowana opinia,
  f) obywatelstwo polskie,
  g) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  h) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
 2. Wymagania dodatkowe:
  a) preferowane wykształcenie wyższe: administracyjne, prawnicze,
  b) umiejętność stosowania i interpretacji przepisów prawnych,
  c) mile widziany staż pracy w zamówieniach publicznych,
  d) mile widziane dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach,
  e) znajomość i umiejętność obsługiwania programów: Word, Excel,
  f) prawo jazdy kat. B,
  g) zaangażowanie, dyspozycyjność, kreatywność, komunikatywność, lojalność, dokładność, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole.
 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  a) sporządzanie zarządzeń wydawanych przez Kierownika jednostki i prowadzenie ich rejestru,
  b) współpraca w opracowywaniu wewnętrznych uregulowań w jednostce (np. regulaminy, instrukcje),
  c) sporządzanie oraz prowadzenie ewidencji udzielanych przez Kierownika jednostki pełnomocnictw i upoważnień,
  d) prowadzenie korespondencji oraz przechowywanie dokumentów związanych z prowadzonymi zadaniami,
  e) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych ze stosowaniem przepisów ustawy PZP oraz nieobjętych obowiązkiem stosowania ustawy,
  f) udział w pracach komisji przetargowych,
  g) prowadzenie rejestru postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dla prowadzonych zadań,
  h) przygotowywanie rocznego sprawozdania z udzielonych zamówień,
  i) przyjmowanie zastępstw za Pracownika Sekretariatu Przedsiębiorstwa.
 4. Wymagane dokumenty:
  a) podanie o pracę (list motywacyjny),
  b) życiorys (CV),
  c) kwestionariusz osobowy pobierz >>,
  d) dokument potwierdzający wykształcenie,
  e) kopie świadectw pracy potwierdzających 2 letni staż pracy,
  f) oświadczenie kandydata o:
  – niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  – posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  – posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
  – nieposzlakowanej opinii,
 5. Informacje o warunkach pracy:
  a) wymiar czasu pracy: 1/1 etatu,
  b) Pracownik wykonuje swoje czynności w pomieszczeniu biurowym w siedzibie firmy. Pozycja ciała przy pracy siedząca, wymagająca poruszania się pomiędzy pomieszczeniami, piętrami oraz podróży poza stałą siedzibę przedsiębiorstwa. Pracownik nie jest narażony na czynniki szkodliwe. Pracownik jest narażony na czynniki uciążliwe tj. sztuczne oświetlenie (spełnia normy),
  c) Stanowisko pracy znajduje się na I piętrze w budynku przy ul. 3 Maja 51 w Polkowicach. Nie ma dostępu do stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych (brak windy). Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Dostęp do wyjścia ewakuacyjnego na poziomie 0,00.
 6. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych):
  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polkowickim Przedsiębiorstwie Komunalnym w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
 7. Termin i miejsce składania dokumentów:
  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Przedsiębiorstwa lub pocztą na adres: Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne, ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze ds. administracyjno-organizacyjnych” w terminie do dnia 24.03.2022 r. do godz. 15.00.
  O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data doręczenia do adresata.
  Podania o pracę, które wpłyną do Przedsiębiorstwa po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane i będą zwrócone bez otwierania.
 8. Pozostałe informacje dotyczące naboru:
  Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem, określonymi w ogłoszeniu o naborze.
  Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
  Informacja o wyniku naboru będzie opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Polkowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Przedsiębiorstwa.

11.03.2022

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych i administracji- umowa na zastępstwo w Polkowickim Przedsiębiorstwie Komunalnym

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko, nie została zatrudniona żadna osoba z powodu braku kwalifikujących się kandydatów.

Kandydaci, którym nie zostało zaproponowane zatrudnienie, mogą odebrać swoje dokumenty aplikacyjne osobiście w siedzibie przedsiębiorstwa (w pokoju nr 15), w terminie do trzech miesięcy od dnia ogłoszenia wyniku naboru, po tym okresie wszystkie dokumenty będą protokolarnie niszczone.

11.03.2022

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko urzędnicze ds. inwestycji i remontów w Polkowickim Przedsiębiorstwie Komunalnym

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko, nie została zatrudniona żadna osoba z powodu braku kandydatów.

08.03.2022

POLKOWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. UTRZYMANIA I EKSPLOATACJI OBIEKTÓW SPORTOWYCH – UMOWA NA ZASTĘPSTWO

 1. Wymagania niezbędne:
  a) wykształcenie wyższe,
  b) minimum 3 lata stażu pracy
  c) prawo jazdy kat. B,
  d) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
  e) nieposzlakowana opinia,
  f) obywatelstwo polskie,
  g) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  h) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
 2. Wymagania dodatkowe:
  a) znajomość i umiejętność obsługiwania programów: Word, Excel,
  b) znajomość aktów normatywnych z zakresu rachunkowości, ustawy o zamówieniach publicznych oraz innych niezbędnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku,
  c) zaangażowanie, dyspozycyjność, kreatywność, komunikatywność, lojalność, systematyczność, dokładność, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole.
 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  a) prowadzenie ewidencji obiektów sportowych,
  b) prowadzenie spraw związanych z prawidłowym funkcjonowaniem i utrzymaniem obiektów sportowych,
  c) prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem obiektów sportowych osobom trzecim (sporządzanie umów użyczenia, umów dzierżawy), w tym prowadzenie harmonogramów wynajmu i udostępniania tych obiektów,
  d) sporządzanie harmonogramów pracy oraz ewidencji czasu pracy podległych pracowników,
  e) nadzór nad terminowym i poprawnym wykonywaniem zadań przez podległych pracowników,
  f) kontrola wydatków oraz przygotowanie rozliczeń w zakresie prowadzonych spraw,
  g) sporządzanie informacji do planowania budżetu w zakresie prowadzonych zadań,
  h) sporządzenie zleceń, zamówień, umów celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obiektów sportowych.
 4. Wymagane dokumenty:
  a) podanie o pracę (list motywacyjny),
  b) życiorys (CV),
  c) kwestionariusz osobowy pobierz >>,
  d) dokument potwierdzający wykształcenie,
  e) kopie świadectw pracy potwierdzające wymagany staż pracy,
  f) oświadczenie kandydata o:
  – niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  – posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  – posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na wskazanym stanowisku, – nieposzlakowanej opinii,
 5. Informacje o warunkach pracy:
  a) Wymiar czasu pracy: 1/1 etatu,
  b) Pracownik wykonuje swoje czynności w pomieszczeniu biurowym w siedzibie firmy. Pozycja ciała przy pracy siedząca, wymagająca poruszania się pomiędzy pomieszczeniami, piętrami oraz podróży poza stałą siedzibę przedsiębiorstwa. Pracownik nie jest narażony na czynniki szkodliwe. Pracownik jest narażony na czynniki uciążliwe tj. sztuczne oświetlenie (spełnia normy),
  c) Stanowisko pracy znajduje się na parterze w budynku przy ul. 3 Maja 51 w Polkowicach.

  Nie ma dostępu do stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych (brak windy). Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Dostęp do wyjścia ewakuacyjnego na poziomie 0,00.
 6. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych):
  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polkowickim Przedsiębiorstwie Komunalnym w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
 7. Termin i miejsce składania dokumentów:
  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Przedsiębiorstwa lub pocztą na adres: Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne, ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice, w zamkniętej kopercie z dopiskiem “Nabór na stanowisko urzędnicze ds. utrzymania i eksploatacji obiektów sportowych” w terminie do dnia 18.03.2022 r. do godz. 15:00.
  O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data doręczenia do adresata.
  Podania o pracę, które wpłyną do Przedsiębiorstwa po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane i będą zwrócone bez otwierania.
 8. Pozostałe informacje dotyczące naboru:
  Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem, określonymi w ogłoszeniu o naborze.

  Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
  Informacja o wyniku naboru będzie opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Polkowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego, na stronie internetowej PPK oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Przedsiębiorstwa.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:
1)Administratorem Pani / Pana Danych jest Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne z siedzibą w Polkowicach ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice;
2)Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się przez adres e-mail z.polkowskipolkowski@compexpertcompexpert.pl, telefonicznie 512084372 oraz w formie tradycyjnej na adres Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne przy ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko na które Pani /Pan aplikuje na podstawie:
a)art. 6 ust. 1 lit c RODORODO w zakresie danych wskazanych w art. 22(1) k.p. dotyczących imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, b) art. 6 ust. 1 lit a RODORODO – udzielonej przez Panią / Pana zgody w zakresie podanych innych danych niż wynikające z art. 22(1) k.p. c)art. 6 ust,. 1 lit RODORODO – prawnie uzasadnionego interesu w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej 4)podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest art. 22(1) kodeksu pracy, Pani / Pana zgoda w zakresie innych danych niż wynikające z podanych przepisów, uzasadniony interes administratora w zakresie
danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej, uzasadnionym interesem jest sprawdzenie czy Pani / Pan jest osobą odpowiednią na stanowisko na które prowadzimy nabór; 5)Pani / Pana dane udostępniane będą podmiotom świadczącym Administratorowi usługi, które dla realizacji celów są niezbędne, w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne, wsparcia technicznego i organizacyjnego; 6)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów w tym z Kodeksu Pracy oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w przypadku zatrudnienia jeśli nie zatrudnimy Pani/Pana dane zostaną usunięte po zakończeniu rekrutacji; 7)posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych, o ile inne przepisy prawa nie uniemożliwiają Administratorowi Danych Osobowych realizacji tych praw. Ma Pani / Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do co do których wyraziła Pani / Pan zgodę na ich przetwarzanie, cofniecie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem; 8)ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza Pani / Pana prawa lub wolności; 9)Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji wymienionych celów, brak ich podania uniemożliwi Pani / Panu złożenie aplikacji w prowadzonej rekrutacji, podanie danych osobowych na podstawie udzielonej przez Panią / Pana zgody jest dobrowolne; Na podstawie Pani/Pana danych nie będą w sposób zautomatyzowany podejmowane decyzje, dane nie podlegają profilowaniu ani udostępnianiu do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

07.03.2022

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko ds. księgowości została wybrana Pani Sylwia Żur zamieszkała w Polkowicach.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydata wykazała się największym doświadczeniem oraz wiedzą, która jest potrzebna w pracy na rekrutowanym stanowisku.

Kandydaci, którym nie zostało zaproponowane zatrudnienie, mogą odebrać swoje dokumenty aplikacyjne osobiście w siedzibie przedsiębiorstwa (w pokoju nr 15), w terminie do trzech miesięcy od dnia ogłoszenia wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej, po tym okresie wszystkie dokumenty będą protokolarnie niszczone.

02.02.2022

POLKOWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: DS. ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

 1. Wymagania niezbędne:
  a) wykształcenie wyższe,
  b) minimum 3 lata stażu pracy,
  c) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
  d) nieposzlakowana opinia,
  e) obywatelstwo polskie,
  f) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  g) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
 2. Wymagania dodatkowe:
  a) znajomość i umiejętność obsługiwania programów: Word, Excel,
  b) mile widziane wykształcenie o kierunku: księgowość, administracja publiczna,
  c) mile widziane doświadczenie w pracy w jednostkach budżetowych lub na stanowisku o podobnym zakresie zadań,
  d) znajomość aktów normatywnych z zakresu rachunkowości, ustawy
  o zamówieniach publicznych oraz innych niezbędnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku,
  e) umiejętności analityczne,
  f) zaangażowanie, dyspozycyjność, kreatywność, komunikatywność, lojalność, systematyczność, dokładność, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole.
 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  a) naliczanie opłat oraz wystawianie dokumentów księgowych (faktury, rachunki) za czynsz i media, a także innych zawiadomień o opłatach z tytułu najmu, dzierżawy
  i użyczenia,
  b) zakładanie kartotek dla nowych użytkowników lokali mieszkalnych i użytkowych,
  c) ustalanie wysokości zaliczek dla użytkowników lokali mieszkalnych na poszczególne media,
  d) weryfikacja komputerowego rejestru dokumentów księgowych,
  e) rozliczanie i analizowanie wysokości zaliczek na media dla użytkowników lokali mieszkalnych,
  f) prowadzenie spraw związanych ze zwrotem nadpłat powstałych na koncie czynszowym z tytułu rozliczania mediów w związku ze zdaniem mieszkania lub jego wykupem,
  g) prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą nieruchomości wchodzących w skład powierzonego zasobu gminy Polkowice zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  h) rozliczanie i opisywanie w systemach otrzymywanych faktur,
  i) przygotowywanie danych w zakresie planowania i realizacji budżetu.
 4. Wymagane dokumenty:
  a) podanie o pracę (list motywacyjny),
  b) życiorys (CV),
  c) kwestionariusz osobowy pobierz >>,
  d) dokument potwierdzający wykształcenie,
  e) kopie świadectw pracy potwierdzające 3- letni staż pracy,
  f) oświadczenie kandydata o:
  – niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  – posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  – posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
  – nieposzlakowanej opinii.
 5. Informacje o warunkach pracy:
  a) Wymiar czasu pracy: 1/1 etatu,
  b) Pracownik wykonuje swoje czynności w pomieszczeniu biurowym w siedzibie firmy. Pozycja ciała przy pracy siedząca, wymagająca poruszania się pomiędzy pomieszczeniami, piętrami oraz podróży poza stałą siedzibę przedsiębiorstwa. Pracownik nie jest narażony na czynniki szkodliwe. Pracownik jest narażony na czynniki uciążliwe tj. sztuczne oświetlenie (spełnia normy),
  c) Stanowisko pracy znajduje się na I piętrze w budynku przy ul. 3 Maja 51
  w Polkowicach. Nie ma dostępu do stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych (brak windy). Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Dostęp do wyjścia ewakuacyjnego na poziomie 0,00.
 6. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych
  (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych):
  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polkowickim Przedsiębiorstwie Komunalnym w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia,
  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.
 7. Termin i miejsce składania dokumentów:
  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Przedsiębiorstwa lub pocztą na adres: Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne, ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze ds. zarządzania nieruchomościami” w terminie do dnia 14.02.2022 r. do godz. 15:00. O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data doręczenia do adresata. Podania o pracę, które wpłyną do Przedsiębiorstwa po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane i będą zwrócone bez otwierania.
 8. Pozostałe informacje dotyczące naboru:
  Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem, określonymi w ogłoszeniu o naborze.
  Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
  Informacja o wyniku naboru będzie opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Polkowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego, na stronie internetowej PPK oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Przedsiębiorstwa.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:
1)Administratorem Pani / Pana Danych jest Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne z siedzibą w Polkowicach ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice;
2)Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się przez adres e-mail z.polkowski@compexpert.pl, telefonicznie 512084372 oraz w formie tradycyjnej na adres Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne przy ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko na które Pani /Pan aplikuje na podstawie:
a)art. 6 ust. 1 lit c RODO w zakresie danych wskazanych w art. 22(1) k.p. dotyczących imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia,
b) art. 6 ust. 1 lit a RODO – udzielonej przez Panią / Pana zgody w zakresie podanych innych danych niż wynikające
z art. 22(1) k.p.
c)art. 6 ust,. 1 lit RODO – prawnie uzasadnionego interesu w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej
4)podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest art. 22(1) kodeksu pracy, Pani / Pana zgoda w zakresie innych danych niż wynikające z podanych przepisów, uzasadniony interes administratora w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej, uzasadnionym interesem jest sprawdzenie czy Pani / Pan jest osobą odpowiednią na stanowisko na które prowadzimy nabór;
5)Pani / Pana dane udostępniane będą podmiotom świadczącym Administratorowi usługi, które dla realizacji celów są niezbędne, w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne, wsparcia technicznego i organizacyjnego;
6)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów w tym z Kodeksu Pracy oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w przypadku zatrudnienia jeśli nie zatrudnimy Pani/Pana dane zostaną usunięte po zakończeniu rekrutacji;
7)posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych, o ile inne przepisy prawa nie uniemożliwiają Administratorowi Danych Osobowych realizacji tych praw. Ma Pani / Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do co do których wyraziła Pani / Pan zgodę na ich przetwarzanie, cofniecie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem;
8)ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza Pani / Pana prawa lub wolności;
9)Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji wymienionych celów, brak ich podania uniemożliwi Pani / Panu złożenie aplikacji w prowadzonej rekrutacji, podanie danych osobowych na podstawie udzielonej przez Panią / Pana zgody jest dobrowolne;
Na podstawie Pani/Pana danych nie będą w sposób zautomatyzowany podejmowane decyzje, dane nie podlegają profilowaniu ani udostępnianiu do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

02.02.2022

POLKOWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. ADMINISTRACYJNO-ORGANIZACYJNYCH – UMOWA NA ZASTĘPSTWO

 1. Wymagania niezbędne:
  a) wykształcenie wyższe,
  b) minimum 2 lata stażu pracy,
  c) znajomość przepisów prawa z zakresu ustaw: Prawo zamówień publicznych, o finansach publicznych, KPA oraz innych, niezbędnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku,
  d) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
  e) nieposzlakowana opinia,
  f) obywatelstwo polskie,
  g) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  h) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
 2. Wymagania dodatkowe:
  a) preferowane wykształcenie wyższe: administracyjne, prawnicze,
  b) umiejętność stosowania i interpretacji przepisów prawnych,
  c) mile widziany staż pracy w zamówieniach publicznych,
  d) mile widziane dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach,
  e) znajomość i umiejętność obsługiwania programów: Word, Excel,
  f) prawo jazdy kat. B,
  g) zaangażowanie, dyspozycyjność, kreatywność, komunikatywność, lojalność, dokładność, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole.
 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  a) sporządzanie zarządzeń wydawanych przez Kierownika jednostki i prowadzenie ich rejestru,
  b) współpraca w opracowywaniu wewnętrznych uregulowań w jednostce (np. regulaminy, instrukcje),
  c) sporządzanie oraz prowadzenie ewidencji udzielanych przez Kierownika jednostki pełnomocnictw i upoważnień,
  d) prowadzenie korespondencji oraz przechowywanie dokumentów związanych z prowadzonymi zadaniami,
  e) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych ze stosowaniem przepisów ustawy PZP oraz nieobjętych obowiązkiem stosowania ustawy,
  f) udział w pracach komisji przetargowych,
  g) prowadzenie rejestru postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dla prowadzonych zadań,
  h) przygotowywanie rocznego sprawozdania z udzielonych zamówień,
  i) przyjmowanie zastępstw za Pracownika Sekretariatu Przedsiębiorstwa.
 4. Wymagane dokumenty:
  a) podanie o pracę (list motywacyjny),
  b) życiorys (CV),
  c) kwestionariusz osobowy pobierz >>,
  d) dokument potwierdzający wykształcenie,
  e) kopie świadectw pracy potwierdzających 2 letni staż pracy,
  f) oświadczenie kandydata o:
  – niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  – posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  – posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
  – nieposzlakowanej opinii,
 5. Informacje o warunkach pracy:
  a) wymiar czasu pracy: 1/1 etatu,
  b) Pracownik wykonuje swoje czynności w pomieszczeniu biurowym w siedzibie firmy. Pozycja ciała przy pracy siedząca, wymagająca poruszania się pomiędzy pomieszczeniami, piętrami oraz podróży poza stałą siedzibę przedsiębiorstwa. Pracownik nie jest narażony na czynniki szkodliwe. Pracownik jest narażony na czynniki uciążliwe tj. sztuczne oświetlenie (spełnia normy),
  c) Stanowisko pracy znajduje się na I piętrze w budynku przy ul. 3 Maja 51 w Polkowicach. Nie ma dostępu do stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych (brak windy). Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Dostęp do wyjścia ewakuacyjnego na poziomie 0,00.
 6. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych):
  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polkowickim Przedsiębiorstwie Komunalnym w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.
 7. Termin i miejsce składania dokumentów:
  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Przedsiębiorstwa lub pocztą na adres: Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne, ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze ds. administracyjno-organizacyjnych” w terminie do dnia 14.02.2022 r. do godz. 15.00.
  O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data doręczenia do adresata.
  Podania o pracę, które wpłyną do Przedsiębiorstwa po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane i będą zwrócone bez otwierania.
 8. Pozostałe informacje dotyczące naboru:
  Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem, określonymi w ogłoszeniu o naborze.
  Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
  Informacja o wyniku naboru będzie opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Polkowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Przedsiębiorstwa.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:
1)Administratorem Pani / Pana Danych jest Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne z siedzibą w Polkowicach
ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice;
2)Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się przez adres e-mail z.polkowski@compexpert.pl, telefonicznie 512084372 oraz w formie tradycyjnej na adres Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne przy ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko na które Pani /Pan aplikuje na podstawie:
a)art. 6 ust. 1 lit c RODO w zakresie danych wskazanych w art. 22(1) k.p. dotyczących imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia,
b) art. 6 ust. 1 lit a RODO – udzielonej przez Panią / Pana zgody w zakresie podanych innych danych niż wynikające
z art. 22(1) k.p.
c)art. 6 ust,. 1 lit RODO – prawnie uzasadnionego interesu w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej
4)podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest art. 22(1) kodeksu pracy, Pani / Pana zgoda w zakresie innych danych niż wynikające z podanych przepisów, uzasadniony interes administratora w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej, uzasadnionym interesem jest sprawdzenie czy Pani / Pan jest osobą odpowiednią na stanowisko na które prowadzimy nabór;
5)Pani / Pana dane udostępniane będą podmiotom świadczącym Administratorowi usługi, które dla realizacji celów są niezbędne, w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne, wsparcia technicznego i organizacyjnego;
6)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów w tym z Kodeksu Pracy oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w przypadku zatrudnienia jeśli nie zatrudnimy Pani/Pana dane zostaną usunięte po zakończeniu rekrutacji;
7)posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych, o ile inne przepisy prawa nie uniemożliwiają Administratorowi Danych Osobowych realizacji tych praw. Ma Pani / Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do co do których wyraziła Pani / Pan zgodę na ich przetwarzanie, cofniecie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem;
8)ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza Pani / Pana prawa lub wolności;
9)Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji wymienionych celów, brak ich podania uniemożliwi Pani / Panu złożenie aplikacji w prowadzonej rekrutacji, podanie danych osobowych na podstawie udzielonej przez Panią / Pana zgody jest dobrowolne;
Na podstawie Pani/Pana danych nie będą w sposób zautomatyzowany podejmowane decyzje, dane nie podlegają profilowaniu ani udostępnianiu do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

02.02.2022

POLKOWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. INWESTYCJI I REMONTÓW

 1.  Wymagania niezbędne:
  a) wykształcenie średnie, umożliwiające wykonywanie zadań na wskazanym stanowisku,
  b) minimum 1 rok stażu pracy,
  c) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego oraz przestępstwa skarbowe,
  d) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  e) nieposzlakowana opinia,
  f) obywatelstwo polskie,
  g) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
 2.  Wymagania dodatkowe:
  a) znajomość przepisów ustaw: Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych, KPA oraz przepisów technicznych, PN itp.,
  b) mile widziane uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
  c) umiejętność przedmiarowania i kosztorysowania robót budowlanych,
  d) umiejętność obsługi programów do kosztorysowania (Norma),
  e) umiejętność obsługi programów Microsoft Office (Word, Excel),
  f) zaangażowanie, odporność na stres, komunikatywność oraz lojalność.
 3.  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  a) planowanie i przygotowanie powierzonych zadań inwestycyjnych i remontowych (w tym sporządzanie przedmiarów i kosztorysów),
  b) przygotowywanie projektów umów z zakresu powierzonych zadań,
  c) pełnienie nadzoru inwestorskiego nad powierzonymi zadaniami,
  d) planowanie i nadzór wydatków z zakresu powierzonych zadań,
  e) rozliczanie powierzonych zadań (w tym weryfikacja przedmiarów i kosztorysów powykonawczych),
  f) przygotowywanie wniosków o wszczęcie procedur przetargowych w zakresie powierzonych zadań,
  g) prowadzenie spraw związanych z przekazaniem i rozliczeniem dotacji z zakresu powierzonych zadań,
  h) przygotowywanie odpowiedzi na wnioski mieszkańców w zakresie prowadzonych zadań.
 4. Wymagane dokumenty:
  a) podanie o pracę (list motywacyjny),
  b) życiorys (CV),
  c) kwestionariusz osobowy pobierz >>,
  d) kopie świadectw pracy potwierdzających wymagany staż pracy,
  e) dokument potwierdzający wykształcenie,
  f) oświadczenie kandydata o:
 • niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 • nieposzlakowanej opinii.
 • Informacje o warunkach pracy:
  a) Wymiar czasu pracy: 1/1 etatu,
  b) Pracownik wykonuje swoje czynności w pomieszczeniu biurowym w siedzibie firmy. Pozycja ciała przy pracy siedząca, wymagająca poruszania się pomiędzy pomieszczeniami, piętrami oraz podróży poza stałą siedzibę przedsiębiorstwa. Pracownik nie jest narażony na czynniki szkodliwe. Pracownik jest narażony na czynniki uciążliwe tj. sztuczne oświetlenie (spełnia normy),
  c) Stanowisko pracy znajduje się na parterze w budynku przy ul. 3 Maja 51
  w Polkowicach. Nie ma dostępu do stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych (brak windy). Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Dostęp do wyjścia ewakuacyjnego na poziomie 0,00.
 1. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych
  (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych):

  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polkowickim Przedsiębiorstwie Komunalnym w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.
 2. Termin i miejsce składania dokumentów:
  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Przedsiębiorstwa lub pocztą na adres:
  Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne, ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze ds. inwestycji i remontów” w terminie do dnia 14.02.2022 r. do godz. 15:00. O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data doręczenia do adresata. Podania o pracę, które wpłyną do Przedsiębiorstwa po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane i będą zwrócone bez otwierania.
 1. Pozostałe informacje dotyczące naboru:
  Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem, określonymi w ogłoszeniu o naborze.
  Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
  Informacja o wyniku naboru będzie opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Polkowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego, na stronie internetowej PPK oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Przedsiębiorstwa.


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:
1)Administratorem Pani / Pana Danych jest Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne z siedzibą w Polkowicach ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice;
2)Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się przez adres e-mail z.polkowski@compexpert.pl , telefonicznie 512084372 oraz w formie tradycyjnej na adres Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne przy ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko na które Pani /Pan aplikuje na podstawie:
a)art. 6 ust. 1 lit c RODO w zakresie danych wskazanych w art. 22(1) k.p. dotyczących imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia,
b) art. 6 ust. 1 lit a RODO – udzielonej przez Panią / Pana zgody w zakresie podanych innych danych niż wynikające z art. 22(1) k.p.
c)art. 6 ust,. 1 lit RODO – prawnie uzasadnionego interesu w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej
4)podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest art. 22(1) kodeksu pracy, Pani / Pana zgoda w zakresie innych danych niż wynikające z podanych przepisów, uzasadniony interes administratora w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej, uzasadnionym interesem jest sprawdzenie czy Pani / Pan jest osobą odpowiednią na stanowisko na które prowadzimy nabór;
5)Pani / Pana dane udostępniane będą podmiotom świadczącym Administratorowi usługi, które dla realizacji celów są niezbędne, w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne, wsparcia technicznego i organizacyjnego;
6)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów w tym z Kodeksu Pracy oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w przypadku zatrudnienia jeśli nie zatrudnimy Pani/Pana dane zostaną usunięte po zakończeniu rekrutacji;
7)posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych, o ile inne przepisy prawa nie uniemożliwiają Administratorowi Danych Osobowych realizacji tych praw. Ma Pani / Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do co do których wyraziła Pani / Pan zgodę na ich przetwarzanie, cofniecie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem;
8)ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza Pani / Pana prawa lub wolności;
9)Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji wymienionych celów, brak ich podania uniemożliwi Pani / Panu złożenie aplikacji w prowadzonej rekrutacji, podanie danych osobowych na podstawie udzielonej przez Panią / Pana zgody jest dobrowolne;
Na podstawie Pani/Pana danych nie będą w sposób zautomatyzowany podejmowane decyzje, dane nie podlegają profilowaniu ani udostępnianiu do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

01.02.2022

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko urzędnicze ds. inwestycji i remontów nazwa stanowiska pracy w Polkowickim Przedsiębiorstwie Komunalnym

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Alicja Białocka zamieszkała w Polkowicach.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydatka wykazała się najlepszą znajomością zagadnień i przepisów potrzebnych w pracy na stanowisku ds. inwestycji i remontów. Uzyskała największą liczbę punktów podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Kandydaci, którzy złożyli dokumenty aplikacyjne mogą je odebrać w ciągu trzech miesięcy od daty umieszczenia tej informacji (pokój nr. 15).

14.01.2022

POLKOWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: DS. KSIĘGOWOŚCI

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe,
b) minimum 3 lata stażu pracy,
c) znajomość aktów normatywnych z zakresu rachunkowości, rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek, klasyfikacji budżetowej, podatku VAT oraz innych niezbędnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku,
d) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
e) nieposzlakowana opinia,
f) obywatelstwo polskie,
g) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
h) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
2. Wymagania dodatkowe:
a) mile widziany staż pracy w księgowości budżetowej,
b) umiejętność stosowania i interpretacji przepisów prawnych,
c) umiejętność obsługi programów finansowo-księgowych,
d) sumienność, dokładność, systematyczność, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych.
3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
a) księgowanie dowodów księgowych zgodnie z planem kont i klasyfikacją budżetową,
b) sprawdzanie i księgowanie raportów kasowych,
c) księgowanie wyciągów bankowych,
d) naliczanie odsetek od zabezpieczeń,
e) naliczanie odsetek od wadium,
f) uzgodnienie i księgowanie naliczeń czynszowych w ewidencji syntetycznej (należności, przychody, Vat), g) uzgodnienie z Działem Zarządzania Nieruchomościami – prawidłowości zapisów a kontach kaucji mieszkaniowej,
h) prowadzenie ewidencji środków trwałych, przygotowanie danych (sprawozdawczość GUS),
i) księgowanie kosztów sądowych i komorniczych
j) weryfikacja kont księgowych oraz ich inwentaryzacja,
k) uzgadnianie danych do sprawozdań miesięcznych i kwartalnych RB 27s.
4. Wymagane dokumenty:
a) podanie o pracę (list motywacyjny),
b) życiorys (CV),
c) kwestionariusz osobowy pobierz >>
d) dokument potwierdzający wykształcenie,
e) kopie świadectw pracy potwierdzające 3- letni staż pracy,
f) oświadczenie kandydata o:
– niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
– posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw
publicznych,
– posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
– nieposzlakowanej opinii,
5. Informacje o warunkach pracy:
a) Wymiar czasu pracy: 1/1 etatu,
b) Pracownik wykonuje swoje czynności w pomieszczeniu biurowym w siedzibie firmy. Pozycja ciała przy pracy siedząca, wymagająca poruszania się pomiędzy pomieszczeniami, piętrami oraz podróży poza stałą siedzibę przedsiębiorstwa. Pracownik nie jest narażony na czynniki szkodliwe. Pracownik jest narażony na czynniki uciążliwe tj. sztuczne oświetlenie (spełnia normy),
c) Stanowisko pracy znajduje się na I piętrze w budynku przy ul. 3 Maja 51 w Polkowicach. Nie ma dostępu do stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych (brak windy). Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Dostęp do wyjścia ewakuacyjnego na poziomie 0,00.
6. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych): Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polkowickim Przedsiębiorstwie Komunalnym w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.
7. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Przedsiębiorstwa lub pocztą na adres: Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne, ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze ds. księgowości” w terminie do dnia 24.01.2022 r. do godz. 15:00.
O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data doręczenia do adresata. Podania o pracę, które wpłyną do Przedsiębiorstwa po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane i będą zwrócone bez otwierania.
8. Pozostałe informacje dotyczące naboru:
Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem, określonymi w ogłoszeniu o naborze. Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru będzie opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Polkowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego, na stronie internetowej PPK oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Przedsiębiorstwa.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:
1)Administratorem Pani / Pana Danych jest Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne z siedzibą w Polkowicach ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice;
2)Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się przez adres e-mail z.polkowski@compexpert.pl, telefonicznie 512084372 oraz w formie tradycyjnej na adres Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne przy ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko na które Pani /Pan aplikuje na podstawie:
a)art. 6 ust. 1 lit c RODO w zakresie danych wskazanych w art. 22(1) k.p. dotyczących imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia,
b) art. 6 ust. 1 lit a RODO – udzielonej przez Panią / Pana zgody w zakresie podanych innych danych niż wynikające z art. 22(1) k.p.
c)art. 6 ust,. 1 lit RODO – prawnie uzasadnionego interesu w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej
4)podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest art. 22(1) kodeksu pracy, Pani / Pana zgoda w zakresie innych danych niż wynikające z podanych przepisów, uzasadniony interes administratora w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej, uzasadnionym interesem jest sprawdzenie czy Pani / Pan jest osobą odpowiednią na stanowisko na które prowadzimy nabór;
5)Pani / Pana dane udostępniane będą podmiotom świadczącym Administratorowi usługi, które dla realizacji celów są niezbędne, w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne, wsparcia technicznego i organizacyjnego;
6)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów w tym z Kodeksu Pracy oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w przypadku zatrudnienia jeśli nie zatrudnimy Pani/Pana dane zostaną usunięte po zakończeniu rekrutacji;
7)posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych, o ile inne przepisy prawa nie uniemożliwiają Administratorowi Danych Osobowych realizacji tych praw. Ma Pani / Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do co do których wyraziła Pani / Pan zgodę na ich przetwarzanie, cofniecie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem;
8)ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza Pani / Pana prawa lub wolności;
9)Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji wymienionych celów, brak ich podania uniemożliwi Pani / Panu złożenie aplikacji w prowadzonej rekrutacji, podanie danych osobowych na podstawie udzielonej przez Panią / Pana zgody jest dobrowolne;
Na podstawie Pani/Pana danych nie będą w sposób zautomatyzowany podejmowane decyzje, dane nie podlegają profilowaniu ani udostępnianiu do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

13.01.2022

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko urzędnicze ds. księgowości w Polkowickim Przedsiębiorstwie Komunalnym

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko, nie została zatrudniona żadna osoba spośród zakwalifikowanych kandydatów.

Uzasadnienie:
Rozmowa kwalifikacyjna nie wyłoniła osoby, która spełniłaby wymagania stawiane na wskazanym stanowisku.

Kandydaci, którzy złożyli dokumenty aplikacyjne mogą je odebrać w ciągu trzech miesięcy od daty umieszczenia tej informacji (pokój nr. 15).

05.01.2022

Informujemy, że nabór na zastępstwo na stanowisko ds. kadr i plac został zakończony.

Kandydaci, którzy złożyli dokumenty aplikacyjne mogą je odebrać w ciągu trzech miesięcy od daty umieszczenia tej informacji (pokój nr. 15).

30.12.2021

POLKOWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: DS. KSIĘGOWOŚCI

 1. Wymagania niezbędne:
  a) wykształcenie wyższe,
  b) minimum 3 lata stażu pracy,
  c) znajomość aktów normatywnych z zakresu rachunkowości, rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek, klasyfikacji budżetowej, podatku VAT oraz innych niezbędnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku,
  d) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
  e) nieposzlakowana opinia,
  f) obywatelstwo polskie,
  g) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  h) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
 2. Wymagania dodatkowe:
  a) mile widziany staż pracy w księgowości budżetowej,
  b) umiejętność stosowania i interpretacji przepisów prawnych,
  c) umiejętność obsługi programów finansowo-księgowych,
  d) sumienność, dokładność, systematyczność, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych.
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  a) księgowanie dowodów księgowych zgodnie z planem kont i klasyfikacją budżetową,
  b) sprawdzanie i księgowanie raportów kasowych,
  c) księgowanie wyciągów bankowych,
  d) naliczanie odsetek od zabezpieczeń,
  e) naliczanie odsetek od wadium,
  f) uzgodnienie i księgowanie naliczeń czynszowych w ewidencji syntetycznej (należności, przychody, Vat),
  g) uzgodnienie z Działem Zarządzania Nieruchomościami – prawidłowości zapisów a kontach kaucji mieszkaniowej,
  h) prowadzenie ewidencji środków trwałych, przygotowanie danych (sprawozdawczość GUS),
  i) księgowanie kosztów sądowych i komorniczych
  j) weryfikacja kont księgowych oraz ich inwentaryzacja,
  k) uzgadnianie danych do sprawozdań miesięcznych i  kwartalnych RB 27s.
 2. Wymagane dokumenty:
  a) podanie o pracę (list motywacyjny),
  b) życiorys (CV),
  c) kwestionariusz osobowy pobierz >>  
  d) dokument potwierdzający wykształcenie,
  e) kopie świadectw pracy potwierdzające 3- letni staż pracy,
  f) oświadczenie kandydata o:
  – niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  – posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  – posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
  – nieposzlakowanej opinii,
 3. Informacje o warunkach pracy:
  a) Wymiar czasu pracy: 1/1 etatu,
  b) Pracownik wykonuje swoje czynności w pomieszczeniu biurowym w siedzibie firmy. Pozycja ciała przy pracy siedząca, wymagająca poruszania się pomiędzy pomieszczeniami, piętrami oraz podróży poza stałą siedzibę przedsiębiorstwa. Pracownik nie jest narażony na czynniki szkodliwe. Pracownik jest narażony na czynniki uciążliwe tj. sztuczne oświetlenie (spełnia normy),
  c) Stanowisko pracy znajduje się na I piętrze w budynku przy ul. 3 Maja 51 w Polkowicach. Nie ma dostępu do stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych (brak windy). Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Dostęp do wyjścia ewakuacyjnego na poziomie 0,00.
 4. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych):
  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polkowickim Przedsiębiorstwie Komunalnym w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.
 5. Termin i miejsce składania dokumentów:
  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Przedsiębiorstwa lub pocztą na adres: Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne, ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze ds. księgowości” w terminie do dnia 10.01.2022 r. do godz. 15:00.
  O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data doręczenia do adresata.
  Podania o pracę, które wpłyną do Przedsiębiorstwa po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane i będą zwrócone bez otwierania.
 6. Pozostałe informacje dotyczące naboru:
  Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem, określonymi w ogłoszeniu o naborze.
  Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
  Informacja o wyniku naboru będzie opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Polkowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego, na stronie internetowej PPK oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Przedsiębiorstwa.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:

1)Administratorem Pani / Pana Danych jest Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne z siedzibą w Polkowicach
ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice;

2)Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się przez adres e-mail z.polkowski@compexpert.pl, telefonicznie 512084372 oraz w formie tradycyjnej na adres Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne  przy  ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko na które Pani /Pan aplikuje na podstawie:

a)art. 6 ust. 1 lit c RODO w zakresie danych wskazanych w art. 22(1) k.p. dotyczących imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia,

b) art. 6 ust. 1 lit a RODO –  udzielonej przez Panią / Pana zgody w zakresie podanych innych danych niż wynikające
z art. 22(1) k.p.

c)art. 6 ust,. 1 lit  RODO – prawnie uzasadnionego interesu w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej

4)podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest art. 22(1) kodeksu pracy, Pani / Pana zgoda w zakresie innych danych niż wynikające z podanych przepisów, uzasadniony interes administratora w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej, uzasadnionym interesem jest sprawdzenie czy Pani / Pan jest osobą odpowiednią na stanowisko na które prowadzimy nabór;

5)Pani / Pana dane udostępniane będą podmiotom świadczącym Administratorowi usługi, które dla realizacji celów są niezbędne, w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne, wsparcia technicznego i organizacyjnego;

6)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów w tym z Kodeksu Pracy oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w przypadku zatrudnienia jeśli nie zatrudnimy Pani/Pana dane zostaną usunięte po zakończeniu rekrutacji;

7)posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub  ograniczenia przetwarzania, prawo  do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych oraz  prawo do przenoszenia danych, o ile inne przepisy prawa nie uniemożliwiają Administratorowi Danych Osobowych realizacji tych praw. Ma Pani / Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do co do których wyraziła Pani / Pan zgodę na ich przetwarzanie, cofniecie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem;

8)ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza Pani / Pana prawa lub wolności;

9)Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji wymienionych celów, brak ich podania uniemożliwi Pani / Panu złożenie aplikacji w prowadzonej rekrutacji,  podanie danych osobowych na podstawie udzielonej przez Panią / Pana zgody jest dobrowolne;

Na podstawie Pani/Pana danych nie będą w sposób zautomatyzowany podejmowane decyzje, dane nie podlegają profilowaniu ani udostępnianiu do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.    

17.12.2021

POLKOWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE DS. KADR I PŁAC – UMOWA ZASTĘPSTWO

 1. Wymagania niezbędne:
  a) wykształcenie wyższe,
  b) minimum 2 lata stażu pracy,
  c) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
  d) nieposzlakowana opinia,
  e) obywatelstwo polskie,
  f) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  g) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
 2. Wymagania dodatkowe:
  a) znajomość przepisów prawa pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o zamówieniach publicznych,
  b) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
  c) umiejętność obsługi programów Microsoft Office (World, Excel), Płatnik, R2Płatnik,
  d) umiejętność stosowania i interpretacji przepisów prawnych,
  e) zaangażowanie, odporność na stres, komunikatywność oraz lojalność.
 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  a) Sporządzanie list płac dla pracowników, list zasiłków chorobowych, rodzinnych i pielęgnacyjnych,
  b) Sporządzanie i przesyłanie dokumentów rozliczeniowych, deklaracji, raportów ZUS dotyczących comiesięcznego rozliczania składek społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego wszystkich pracowników,
  c) Rozliczanie miesięczne i roczne podatku z Urzędem Skarbowym,
  d) Sporządzanie deklaracji, naliczanie i odprowadzanie należnych składek na PFRON,
  e) Prowadzenie dokumentacji zabezpieczenia środków oraz wszystkich zmian do budżetu,
  f) Okresowa analiza posiadanych środków,
  g) Prowadzenie rozliczeń dotyczących potrąceń komorniczych,
  h) Prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem i przebiegiem pracy pracowników, w tym dokumentacji związanej z naborem oraz służbą przygotowawczą,
  i) Kompleksowe prowadzenie akt osobowych,
  j) Rozliczanie pracowników z wykorzystanych dni urlopów wypoczynkowych oraz innych przerw w wykonywaniu pracy, w tym urlopów okolicznościowych, wychowawczych, macierzyńskich,
  k) Sporządzanie i wydawanie umów o pracę, świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników.
 4. Wymagane dokumenty:
  a) podanie o pracę (list motywacyjny),
  b) życiorys (CV),
  c) kwestionariusz osobowy pobierz >>,
  d) dokument potwierdzający wykształcenie,
  e) kopie świadectw pracy potwierdzające 2- letni staż pracy,
  f) oświadczenie kandydata o:
  − niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  − posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  − posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
  − nieposzlakowanej opinii,
 5. Informacje o warunkach pracy:
  a) Wymiar czasu pracy: 1/1 etatu,
  b) Pracownik wykonuje swoje czynności w pomieszczeniu biurowym w siedzibie firmy. Pozycja ciała przy pracy siedząca, wymagająca poruszania się pomiędzy pomieszczeniami, piętrami oraz podróży poza stałą siedzibę przedsiębiorstwa. Pracownik nie jest narażony na czynniki szkodliwe. Pracownik jest narażony na czynniki uciążliwe tj. sztuczne oświetlenie (spełnia normy),
  c) Stanowisko pracy znajduje się na I piętrze w budynku przy ul. 3 Maja 51 w Polkowicach. Nie ma dostępu do stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych (brak windy). Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Dostęp do wyjścia ewakuacyjnego na poziomie 0,00.
 6. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych):
  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polkowickim Przedsiębiorstwie Komunalnym w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.
 7. Termin i miejsce składania dokumentów:
  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Przedsiębiorstwa lub pocztą na adres: Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne, ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze ds. kadr i płac” w terminie do dnia 27.12.2021 r. do godz. 15:00.
  O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data doręczenia do adresata.
  Podania o pracę, które wpłynął do Przedsiębiorstwa po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane i będą zwrócone bez otwierania.
 8. Pozostałe informacje dotyczące naboru:
  Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem, określonymi w ogłoszeniu o naborze.
  Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
  Informacja o wyniku naboru będzie opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Polkowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego, na stronie internetowej PPK oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Przedsiębiorstwa.
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:
  1)Administratorem Pani / Pana Danych jest Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne z siedzibą w Polkowicach ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice;
  2)Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się przez adres e-mail z.polkowski@compexpert.pl, telefonicznie 512084372 oraz w formie tradycyjnej na adres Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne przy ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice
  3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko na które Pani /Pan aplikuje na podstawie:
  a)art. 6 ust. 1 lit c RODO w zakresie danych wskazanych w art. 22(1) k.p. dotyczących imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia,
  b) art. 6 ust. 1 lit a RODO – udzielonej przez Panią / Pana zgody w zakresie podanych innych danych niż wynikające z art. 22(1) k.p.
  c)art. 6 ust,. 1 lit RODO – prawnie uzasadnionego interesu w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej
  4)podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest art. 22(1) kodeksu pracy, Pani / Pana zgoda w zakresie innych danych niż wynikające z podanych przepisów, uzasadniony interes administratora w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej, uzasadnionym interesem jest sprawdzenie czy Pani / Pan jest osobą odpowiednią na stanowisko na które prowadzimy nabór;
  5)Pani / Pana dane udostępniane będą podmiotom świadczącym Administratorowi usługi, które dla realizacji celów są niezbędne, w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne, wsparcia technicznego i organizacyjnego;
  6)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów w tym z Kodeksu Pracy oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w przypadku zatrudnienia jeśli nie zatrudnimy Pani/Pana dane zostaną usunięte po zakończeniu rekrutacji;
  7)posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych, o ile inne przepisy prawa nie uniemożliwiają Administratorowi Danych Osobowych realizacji tych praw. Ma Pani / Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do co do których wyraziła Pani / Pan zgodę na ich przetwarzanie, cofniecie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem;
  8)ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza Pani / Pana prawa lub wolności;
  9)Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji wymienionych celów, brak ich podania uniemożliwi Pani / Panu złożenie aplikacji w prowadzonej rekrutacji, podanie danych osobowych na podstawie udzielonej przez Panią / Pana zgody jest dobrowolne;
  Na podstawie Pani/Pana danych nie będą w sposób zautomatyzowany podejmowane decyzje, dane nie podlegają profilowaniu ani udostępnianiu do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

10.12.2021

POLKOWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. INWESTYCJI I REMONTÓW

 1. Wymagania niezbędne:
  a) wykształcenie średnie, umożliwiające wykonywanie zadań na wskazanym stanowisku,
  b) minimum 1 rok stażu pracy,
  c) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego oraz przestępstwa skarbowe,
  d) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  e) nieposzlakowana opinia,
  f) obywatelstwo polskie,
  g) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
 2. Wymagania dodatkowe:
  a) znajomość przepisów ustaw: Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych, KPA oraz przepisów technicznych, PN itp.,
  b) mile widziane uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
  c) umiejętność przedmiarowania i kosztorysowania robót budowlanych,
  d) umiejętność obsługi programów do kosztorysowania (Norma),
  e) umiejętność obsługi programów Microsoft Office (Word, Excel),
  f) zaangażowanie, odporność na stres, komunikatywność oraz lojalność.
 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  a) planowanie i przygotowanie powierzonych zadań inwestycyjnych i remontowych (w tym sporządzanie przedmiarów i kosztorysów),
  b) przygotowywanie projektów umów z zakresu powierzonych zadań,
  c) pełnienie nadzoru inwestorskiego nad powierzonymi zadaniami,
  d) planowanie i nadzór wydatków z zakresu powierzonych zadań,
  e) rozliczanie powierzonych zadań (w tym weryfikacja przedmiarów i kosztorysów powykonawczych),
  f) przygotowywanie wniosków o wszczęcie procedur przetargowych w zakresie powierzonych zadań,
  g) prowadzenie spraw związanych z przekazaniem i rozliczeniem dotacji z zakresu powierzonych zadań,
  h) przygotowywanie odpowiedzi na wnioski mieszkańców w zakresie prowadzonych zadań.
 4. Wymagane dokumenty:
  a) podanie o pracę (list motywacyjny),
  b) życiorys (CV),
  c) kwestionariusz osobowy pobierz >>,
  d) kopie świadectw pracy potwierdzających wymagany staż pracy,
  e) dokument potwierdzający wykształcenie,
  f) oświadczenie kandydata o:
  • niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  • posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
  • nieposzlakowanej opinii.
 5. Informacje o warunkach pracy:
  a) Wymiar czasu pracy: 1/1 etatu,
  b) Pracownik wykonuje swoje czynności w pomieszczeniu biurowym w siedzibie firmy. Pozycja ciała przy pracy siedząca, wymagająca poruszania się pomiędzy pomieszczeniami, piętrami oraz podróży poza stałą siedzibę przedsiębiorstwa. Pracownik nie jest narażony na czynniki szkodliwe. Pracownik jest narażony na czynniki uciążliwe tj. sztuczne oświetlenie (spełnia normy),
  c) Stanowisko pracy znajduje się na parterze w budynku przy ul. 3 Maja 51 w Polkowicach. Nie ma dostępu do stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych (brak windy). Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Dostęp do wyjścia ewakuacyjnego na poziomie 0,00.
 6. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych): Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polkowickim Przedsiębiorstwie Komunalnym w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.
 7. Termin i miejsce składania dokumentów: Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Przedsiębiorstwa lub pocztą na adres:
  Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne, ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze ds. inwestycji i remontów” w terminie do dnia 20.12.2021 r. do godz. 15:00. O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data doręczenia do adresata. Podania o pracę, które wpłyną do Przedsiębiorstwa po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane i będą zwrócone bez otwierania.
 8. Pozostałe informacje dotyczące naboru:
  Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem, określonymi w ogłoszeniu o naborze. Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru będzie opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Polkowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego, na stronie internetowej PPK oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Przedsiębiorstwa.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:
  1)Administratorem Pani / Pana Danych jest Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne z siedzibą w Polkowicach ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice;
  2)Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się przez adres e-mail z.polkowski@compexpert.pl, telefonicznie 512084372 oraz w formie tradycyjnej na adres Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne przy ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice
  3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko na które Pani /Pan aplikuje na podstawie: a)art. 6 ust. 1 lit c RODO w zakresie danych wskazanych w art. 22(1) k.p. dotyczących imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, b) art. 6 ust. 1 lit a RODO – udzielonej przez Panią / Pana zgody w zakresie podanych innych danych niż wynikające z art. 22(1) k.p. c)art. 6 ust,. 1 lit RODO – prawnie uzasadnionego interesu w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej
  4)podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest art. 22(1) kodeksu pracy, Pani / Pana zgoda w zakresie innych danych niż wynikające z podanych przepisów, uzasadniony interes administratora w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej, uzasadnionym interesem jest sprawdzenie czy Pani / Pan jest osobą odpowiednią na stanowisko na które prowadzimy nabór;
  5)Pani / Pana dane udostępniane będą podmiotom świadczącym Administratorowi usługi, które dla realizacji celów są niezbędne, w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne, wsparcia technicznego i organizacyjnego;
  6)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów w tym z Kodeksu Pracy oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w przypadku zatrudnienia jeśli nie zatrudnimy Pani/Pana dane zostaną usunięte po zakończeniu rekrutacji; 7)posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych, o ile inne przepisy prawa nie uniemożliwiają Administratorowi Danych Osobowych realizacji tych praw. Ma Pani / Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do co do których wyraziła Pani / Pan zgodę na ich przetwarzanie, cofniecie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem;
  8)ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza Pani / Pana prawa lub wolności;
  9)Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji wymienionych celów, brak ich podania uniemożliwi Pani / Panu złożenie aplikacji w prowadzonej rekrutacji, podanie danych osobowych na podstawie udzielonej przez Panią / Pana zgody jest dobrowolne; Na podstawie Pani/Pana danych nie będą w sposób zautomatyzowany podejmowane decyzje, dane nie podlegają profilowaniu ani udostępnianiu do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

10.12.2021

Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne ogłasza nabór na stanowisko pracy: Konserwator

Warunki pracy:
Stanowisko: Konserwator
Miejsce pracy: Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne
Wymiar czasu pracy: pełny wymiar (8/8)


Zakres obowiązków:

 • konserwowanie lub remontowanie urządzeń i instalacji sanitarnych,
 • instalowanie urządzeń sanitarnych z zapewnieniem właściwych warunków eksploatacyjnych,
 • przebudowywanie istniejących instalacji sanitarnych w celu dostosowania przekroju rur do zmienionych warunków lub instalowanie nowych punktów poboru wody itp.,
 • wykonywanie drobnych prac montersko- ślusarskich, związanych z naprawą osprzętu sanitarnego,
 • dobieranie materiałów, narzędzi, sprzętu i maszyn oraz sposobu wykonawstwa właściwych do rodzaju i zakresu robót konserwacyjnych.

Wymagania:

 • wykształcenie: min. Podstawowe,
 • mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku hydraulika,
 • rozwinięte zdolności manualne,
 • obowiązkowość, sumienność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dobry stan zdrowia.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na zastępstwo,
 • Niezbędną odzież, obuwie oraz narzędzia do pracy.

Dane Pracodawcy:
Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne
Adres: ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice
Osoba do kontaktu: Monika Zgórska
Numer telefonu: 76 746 90 38
E-mail: sekretariat@ppk.e-jankowska24.pl
Wymagane dokumenty: Podanie o pracę wraz z CV
Sposób aplikowania: w siedzibie jednostki, bądź na adres e-mail.

Ważność oferty: 10.01.2022 r.

10.12.2021

Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne ogłasza nabór na stanowisko pracy: Elektromonter

Warunki pracy:
Stanowisko: Elektromonter
Miejsce pracy: Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne
Wymiar czasu pracy: pełny wymiar (8/8)

Zakres obowiązków:

• konserwowanie istniejącej instalacji elektrycznej oraz diagnozowanie, wykrywanie i usuwanie uszkodzeń,
• przebudowywanie istniejącej instalacji elektrycznej w celu dostosowania przekroju przewodów do zmienionych warunków poboru mocy przez odbiorniki lub instalowanie nowych punktów odbioru energii elektrycznej,
• instalowanie maszyn i urządzeń elektrycznych z zapewnieniem właściwych warunków eksploatacji, konserwowanie lub remontowanie opraw oświetleniowych stosowanych w pomieszczeniach zamkniętych i na wolnym powietrzu,
• diagnozowanie, wyszukiwanie i usuwanie uszkodzeń w obrębie typowych instalacji w budynkach mieszkalnych oraz innych obiektach zarządzanych przez PPK w Polkowicach, • diagnozowanie stanu technicznego silników elektrycznych oraz wykonywanie prostych zabiegów konserwacyjnych i napraw,
• konserwowanie systemu istniejących zabezpieczeń przeciwzwarciowych oraz przeprowadzanie ewentualnych remontów tablic rozdzielczych,
• wykonywanie pomiarów instalacji elektrycznej oraz piorunochronnej i zabiegów mających na celu zmniejszenie rezystancji obwodów ochronnych,
• wykonywanie drobnych prac montersko-ślusarskich, związanych z naprawą sprzętu elektrycznego typu oświetleniowego i grzejnego, a także urządzeń elektrycznych z silnikami,
• montowanie, demontowanie elektrycznych urządzeń technicznych stanowiących wyposażenie w budynkach mieszkalnych oraz innych obiektach zarządzanych przez PPK w Polkowicach.

Wymagania:

• wykształcenie: min. zawodowe,
• wiedza w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych,
• mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
• aktualne uprawnienia SEP ,,E” do 1 kV (punkt 2,4,5,7,10) oraz ,,D” (wskazane),
• rozwinięte zdolności manualne,
• obowiązkowość, sumienność,
• umiejętność pracy w zespole,
• dobry stan zdrowia.

Oferujemy:

• Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na zastępstwo,
• Niezbędną odzież, obuwie oraz narzędzia do pracy.

Dane Pracodawcy:
Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne
Adres: ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice

Osoba do kontaktu: Monika Zagórska
Numer telefonu: 76 746 90 38
E-mail: sekretariat@ppk.e-jankowska24.pl

Wymagane dokumenty: Podanie o pracę wraz z CV
Sposób aplikowania: w siedzibie jednostki, bądź na adres e-mail.

Ważność oferty: 10.01.2022 r.

15.11.2021

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko urzędnicze ds. inwestycji i remontów w Polkowickim Przedsiębiorstwie Komunalnym.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko, nie została zatrudniona żadna osoba z powodu braku kwalifikujących się kandydatów.

Kandydaci, którym nie zostało zaproponowane zatrudnienie, mogą odebrać swoje dokumenty aplikacyjne osobiście w siedzibie przedsiębiorstwa (w pokoju nr 15), w terminie do trzech miesięcy od dnia ogłoszenia wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej, po tym okresie wszystkie dokumenty będą protokolarnie niszczone.

20.10.2021

POLKOWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. INWESTYCJI I REMONTÓW

 1.  Wymagania niezbędne:
  a) wykształcenie średnie, umożliwiające wykonywanie zadań na wskazanym stanowisku,
  b) staż pracy 2 lata,
  c) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego oraz przestępstwa skarbowe,
  d) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  e) nieposzlakowana opinia,
  f) obywatelstwo polskie,
  g) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
   
 2.  Wymagania dodatkowe:
  a) znajomość przepisów ustaw: Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych, KPA oraz przepisów technicznych, PN itp.,
  b) mile widziane uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
  c) umiejętność przedmiarowania i kosztorysowania robót budowlanych,
  d) umiejętność obsługi programów do kosztorysowania (Norma),
  e) umiejętność obsługi programów Microsoft Office (Word, Excel),
  f) zaangażowanie, odporność na stres, komunikatywność oraz lojalność.
   
 3.  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  a) planowanie i przygotowanie powierzonych zadań inwestycyjnych i remontowych (w tym sporządzanie przedmiarów i kosztorysów),
  b) przygotowywanie projektów umów z zakresu powierzonych zadań,
  c) pełnienie nadzoru inwestorskiego nad powierzonymi zadaniami,
  d) planowanie i nadzór wydatków z zakresu powierzonych zadań,
  e) rozliczanie powierzonych zadań (w tym weryfikacja przedmiarów i kosztorysów powykonawczych),
  f) przygotowywanie wniosków o wszczęcie procedur przetargowych w zakresie powierzonych zadań,
  g) prowadzenie spraw związanych z przekazaniem i rozliczeniem dotacji z zakresu powierzonych zadań,
  h) przygotowywanie odpowiedzi na wnioski mieszkańców w zakresie prowadzonych zadań.
 4. Wymagane dokumenty:
  a) podanie o pracę (list motywacyjny),
  b) życiorys (CV),
  c) kwestionariusz osobowy pobierz >>,
  d) kopie świadectw pracy potwierdzających wymagany staż pracy,
  e) dokument potwierdzający wykształcenie,
  f) oświadczenie kandydata o:
 • niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 • nieposzlakowanej opinii.
 1. Informacje o warunkach pracy:
  a) Wymiar czasu pracy: 1/1 etatu,
  b) Pracownik wykonuje swoje czynności w pomieszczeniu biurowym w siedzibie firmy. Pozycja ciała przy pracy siedząca, wymagająca poruszania się pomiędzy pomieszczeniami, piętrami oraz podróży poza stałą siedzibę przedsiębiorstwa. Pracownik nie jest narażony na czynniki szkodliwe. Pracownik jest narażony na czynniki uciążliwe tj. sztuczne oświetlenie (spełnia normy),
  c) Stanowisko pracy znajduje się na parterze w budynku przy ul. 3 Maja 51 w Polkowicach. Nie ma dostępu do stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych (brak windy). Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Dostęp do wyjścia ewakuacyjnego na poziomie 0,00.

  Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych
  (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych):
  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polkowickim Przedsiębiorstwie Komunalnym w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.
 2. Termin i miejsce składania dokumentów:
  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Przedsiębiorstwa lub pocztą na adres: Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne,
  ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze ds. inwestycji i remontów” w terminie do dnia 03.11.2021 r. do godz. 15:00. O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data doręczenia do adresata. Podania o pracę, które wpłyną do Przedsiębiorstwa po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane i będą zwrócone bez otwierania.
 1. Pozostałe informacje dotyczące naboru:
  Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem, określonymi w ogłoszeniu o naborze.

  Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
  Informacja o wyniku naboru będzie opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Polkowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego, na stronie internetowej PPK oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Przedsiębiorstwa.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:
1)Administratorem Pani / Pana Danych jest Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne z siedzibą w Polkowicachul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice;
2)Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się przez adres e-mail z.polkowski@compexpert.pl, telefonicznie 512084372 oraz w formie tradycyjnej na adres Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne przy ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko na które Pani /Pan aplikuje na podstawie:
a)art. 6 ust. 1 lit c RODO w zakresie danych wskazanych w art. 22(1) k.p. dotyczących imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia,
b) art. 6 ust. 1 lit a RODO – udzielonej przez Panią / Pana zgody w zakresie podanych innych danych niż wynikającez art. 22(1) k.p.
c)art. 6 ust,. 1 lit RODO – prawnie uzasadnionego interesu w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej
4)podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest art. 22(1) kodeksu pracy, Pani / Pana zgoda w zakresie innych danych niż wynikające z podanych przepisów, uzasadniony interes administratora w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej, uzasadnionym interesem jest sprawdzenie czy Pani / Pan jest osobą odpowiednią na stanowisko na które prowadzimy nabór;
5)Pani / Pana dane udostępniane będą podmiotom świadczącym Administratorowi usługi, które dla realizacji celów są niezbędne, w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne, wsparcia technicznego i organizacyjnego;
6)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów w tym z Kodeksu Pracy oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w przypadku zatrudnienia jeśli nie zatrudnimy Pani/Pana dane zostaną usunięte po zakończeniu rekrutacji;
7)posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych, o ile inne przepisy prawa nie uniemożliwiają Administratorowi Danych Osobowych realizacji tych praw. Ma Pani / Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do co do których wyraziła Pani / Pan zgodę na ich przetwarzanie, cofniecie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem;
8)ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza Pani / Pana prawa lub wolności;
9)Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji wymienionych celów, brak ich podania uniemożliwi Pani / Panu złożenie aplikacji w prowadzonej rekrutacji, podanie danych osobowych na podstawie udzielonej przez Panią / Pana zgody jest dobrowolne;
Na podstawie Pani/Pana danych nie będą w sposób zautomatyzowany podejmowane decyzje, dane nie podlegają profilowaniu ani udostępnianiu do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

20.10.2021

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko urzędnicze ds. inwestycji i remontów w Polkowickim Przedsiębiorstwie Komunalnym.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko, nie została zatrudniona żadna osoba spośród zakwalifikowanych kandydatów.

Uzasadnienie:

Rozmowa kwalifikacyjna nie wyłoniła osoby, która spełniłaby wymagania stawiane na wskazanym stanowisku.

Kandydaci, którym nie zostało zaproponowane zatrudnienie, mogą odebrać swoje dokumenty aplikacyjne osobiście w siedzibie przedsiębiorstwa (w pokoju nr 15), w terminie do trzech miesięcy od dnia ogłoszenia wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej, po tym okresie wszystkie dokumenty będą protokolarnie niszczone.

07.09.2021

POLKOWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. INWESTYCJI I REMONTÓW

 1. Wymagania niezbędne:
  a) wykształcenie średnie, umożliwiające wykonywanie zadań na wskazanym stanowisku,
  b) staż pracy 2 lata,
  c) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego oraz przestępstwa skarbowe,
  d) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  e) nieposzlakowana opinia,
  f) obywatelstwo polskie, g) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
 2. Wymagania dodatkowe:
  a) znajomość przepisów ustaw: Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych, KPA oraz przepisów technicznych, PN itp.,
  b) mile widziane uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
  c) umiejętność przedmiarowania i kosztorysowania robót budowlanych,
  d) umiejętność obsługi programów do kosztorysowania (Norma),
  e) umiejętność obsługi programów Microsoft Office (Word, Excel),
  f) zaangażowanie, odporność na stres, komunikatywność oraz lojalność.
 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  a) planowanie i przygotowanie powierzonych zadań inwestycyjnych i remontowych (w tym sporządzanie przedmiarów i kosztorysów),
  b) przygotowywanie projektów umów z zakresu powierzonych zadań,
  c) pełnienie nadzoru inwestorskiego nad powierzonymi zadaniami,
  d) planowanie i nadzór wydatków z zakresu powierzonych zadań,
  e) rozliczanie powierzonych zadań (w tym weryfikacja przedmiarów i kosztorysów powykonawczych),
  f) przygotowywanie wniosków o wszczęcie procedur przetargowych w zakresie powierzonych zadań,
  g) prowadzenie spraw związanych z przekazaniem i rozliczeniem dotacji z zakresu powierzonych zadań,
  h) przygotowywanie odpowiedzi na wnioski mieszkańców w zakresie prowadzonych zadań.
 4. Wymagane dokumenty:
  a) podanie o pracę (list motywacyjny),
  b) życiorys (CV),
  c) kwestionariusz osobowy pobierz >>
  d) dokument potwierdzający wykształcenie,
  e) oświadczenie kandydata o:
 • niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 • nieposzlakowanej opinii.
 1. Informacje o warunkach pracy:
  a) Wymiar czasu pracy: 1/1 etatu,
  b) Pracownik wykonuje swoje czynności w pomieszczeniu biurowym w siedzibie firmy. Pozycja ciała przy pracy siedząca, wymagająca poruszania się pomiędzy pomieszczeniami, piętrami oraz podróży poza stałą siedzibę przedsiębiorstwa. Pracownik nie jest narażony na czynniki szkodliwe. Pracownik jest narażony na czynniki uciążliwe tj. sztuczne oświetlenie (spełnia normy),
  c) Stanowisko pracy znajduje się na parterze w budynku przy ul. 3 Maja 51 w Polkowicach. Nie ma dostępu do stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych (brak windy). Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Dostęp do wyjścia ewakuacyjnego na poziomie 0,00.
 2. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych): Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polkowickim Przedsiębiorstwie Komunalnym w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.
 3. Termin i miejsce składania dokumentów: Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Przedsiębiorstwa lub pocztą na adres: Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne, ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze ds. inwestycji i remontów” w terminie do dnia 17.09.2021 r. do godz. 15:00. O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data doręczenia do adresata. Podania o pracę, które wpłyną do Przedsiębiorstwa po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane i będą zwrócone bez otwierania.
 4. Pozostałe informacje dotyczące naboru: Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem, określonymi w ogłoszeniu o naborze. Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru będzie opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Polkowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego, na stronie internetowej PPK oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Przedsiębiorstwa.

03.09.2021

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko urzędnicze ds. organizacji imprez sportowych w Polkowickim Przedsiębiorstwie Komunalnym.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Martyna Mojsa zamieszkała w Polkowicach.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydatka spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Na pytania merytoryczne i ogólne związane ze stanowiskiem pracy, o które się ubiegała, odpowiadała najlepiej spośród wszystkich kandydatów biorących udział w rozmowie kwalifikacyjnej. W ocenie komisji – wiedza oraz dotychczasowe doświadczenie predysponują Panią Martynę Mojsę do objęcia ww. stanowiska.

19.08.2021

Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne ogłasza nabór na stanowisko pracy: Robotnik
Warunki pracy:
Stanowisko: Robotnik
Miejsce pracy: Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne
Wymiar czasu pracy: pełny wymiar (8/8)

Zakres obowiązków:
– utrzymanie czystości na obiektach poprzez m.in. zamiatanie ciągów komunikacyjnych, otoczenia boiska sportowego,
– konserwacja boisk sportowych w tym płyty boiska, bramek, pobocza należącego do boiska, ogrodzenia boiska oraz pozostałych terenów przyległych,
– dbanie o nawierzchnię zieloną zgodnie z wymogami eksploatacyjnymi, m.in. wałowanie i włókowanie, deszczowanie nawierzchni, koszenie trawy, trawników, skarp, nawożenie trawników, strzyżenie żywopłotów,
– koszenie naturalnej trawy na terenach zielonych obiektów sportowych administrowanych przez PPK wraz z grabieniem trawy,
Wymagania:

 • wykształcenie: min. Podstawowe,
 • mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • rozwinięte zdolności manualne,
 • obowiązkowość, sumienność,
 • mile widziane prawo jazdy kat. B,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dobry stan zdrowia.
  Oferujemy:
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Niezbędną odzież, obuwie oraz narzędzia do pracy.

Dane Pracodawcy:
Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne
Adres: ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice
Osoba do kontaktu: Jarosław Łojko
Numer telefonu: 76 746 90 27
E-mail: sekretariat@ppk.e-jankowska24.pl
Wymagane dokumenty: Podanie o pracę wraz z CV
Sposób aplikowania: w siedzibie jednostki bądź na adres e-mail

19.08.2021

Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne ogłasza nabór na stanowisko pracy: Konserwator
Warunki pracy: Stanowisko: Konserwator Miejsce pracy: Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne Wymiar czasu pracy: pełny wymiar (8/8)

Zakres obowiązków:
– konserwowanie lub remontowanie urządzeń i instalacji sanitarnych,
– instalowanie urządzeń sanitarnych z zapewnieniem właściwych warunków eksploatacyjnych,
– przebudowywanie istniejących instalacji sanitarnych w celu dostosowania przekroju rur do zmienionych warunków lub instalowanie nowych punktów poboru wody itp.,
– wykonywanie drobnych prac montersko- ślusarskich, związanych z naprawą osprzętu sanitarnego,
– dobieranie materiałów, narzędzi, sprzętu i maszyn oraz sposobu wykonawstwa właściwych do rodzaju i zakresu robót konserwacyjnych.

Wymagania:
– wykształcenie: min. podstawowe,
– mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
– mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku hydraulika,
– rozwinięte zdolności manualne,
– mile widziane prawo jazdy kat. B,
– obowiązkowość, sumienność,
– umiejętność pracy w zespole,
– dobry stan zdrowia.

Oferujemy:
– Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
– Niezbędną odzież, obuwie oraz narzędzia do pracy.

Dane Pracodawcy: Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne
Adres: ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice
Osoba do kontaktu: Jarosław Łojko
Numer telefonu: 76 746 90 27 E-mail: sekretariat@ppk.e-jankowska24.pl
Wymagane dokumenty: Podanie o pracę wraz z CV Sposób aplikowania: w siedzibie jednostki, bądź na adres e-mail

05.08.2021

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko urzędnicze ds. utrzymania i eksploatacji obiektów sportowych w Polkowickim Przedsiębiorstwie Komunalnym.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Sylwia Tafelska zamieszkała w Lubinie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Wybrana kandydatka spełnia wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze oraz przeszła pomyślnie rozmowę kwalifikacyjną. Posiada kwalifikacje i wiedzę dotyczącą zagadnień wchodzących w zakres obowiązków na stanowisku ds. utrzymania i eksploatacji obiektów sportowych.

04.08.2021

POLKOWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. ORGANIZACJI IMPREZ SPORTOWYCH

 1. Wymagania niezbędne:
  a) wykształcenie średnie,
  b) prawo jazdy kat. B,
  c) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
  d) nieposzlakowana opinia,
  e) obywatelstwo polskie,
  f) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  g) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
 2. Wymagania dodatkowe:
  a) znajomość i umiejętność obsługiwania programów: Word, Excel,
  b) mile widziane doświadczenie w zakresie animacji sportowej,
  c) znajomość aktów normatywnych z zakresu rachunkowości, ustawy o zamówieniach publicznych oraz innych niezbędnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku,
  d) zaangażowanie, dyspozycyjność, kreatywność, komunikatywność, lojalność, systematyczność, dokładność, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole.
 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  a) Organizowanie imprez rekreacyjno-sportowych,
  b) Udostępnianie obiektów sportowych w celu przeprowadzania imprez rekreacyjno- sportowych zgodnych z harmonogramem,
  c) Prowadzenie harmonogramu imprez sportowych oraz dbałość o ich terminowość,
  d) Dokonywanie zakupu zaopatrzenia niezbędnego przy organizacji imprez rekreacyjno- sportowych,
  e) Współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi oraz mediami w zakresie wykonywanych zadań,
  f) Rozliczanie faktur za usługi wykonywane przez osoby trzecie,
  g) Przygotowywanie kalendarza imprez na dany rok.
 4. Wymagane dokumenty:
  a) podanie o pracę (list motywacyjny),
  b) życiorys (CV),
  c) kwestionariusz osobowy pobierz >>
  d) dokument potwierdzający wykształcenie,
  e) oświadczenie kandydata o:
  • niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  • posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
  • nieposzlakowanej opinii.
 5. Informacje o warunkach pracy:
  a) Wymiar czasu pracy: 1/1 etatu,
  b) Pracownik wykonuje swoje czynności w pomieszczeniu biurowym w siedzibie firmy. Pozycja ciała przy pracy siedząca, wymagająca poruszania się pomiędzy pomieszczeniami, piętrami oraz podróży poza stałą siedzibę przedsiębiorstwa. Pracownik nie jest narażony na czynniki szkodliwe. Pracownik jest narażony na czynniki uciążliwe tj. sztuczne oświetlenie (spełnia normy),
  c) Stanowisko pracy znajduje się na parterze w budynku przy ul. 3 Maja 51
  w Polkowicach. Nie ma dostępu do stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych (brak windy). Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Dostęp do wyjścia ewakuacyjnego na poziomie 0,00.
 6. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych
  (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych):
  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polkowickim Przedsiębiorstwie Komunalnym w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.
 7. Termin i miejsce składania dokumentów:
  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Przedsiębiorstwa lub pocztą na adres: Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne, ul. 3 Maja 51,
  59-100 Polkowice, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze ds. organizacji imprez sportowych” w terminie do dnia 16.08.2021 r. do godz. 15:00.
  O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data doręczenia do adresata.
  Podania o pracę, które wpłyną do Przedsiębiorstwa po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane i będą zwrócone bez otwierania.
 8. Pozostałe informacje dotyczące naboru:
  Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem, określonymi
  w ogłoszeniu o naborze.
  Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
  Informacja o wyniku naboru będzie opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Polkowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego, na stronie internetowej PPK oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Przedsiębiorstwa.
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:
  1)Administratorem Pani / Pana Danych jest Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne z siedzibą w Polkowicach ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice;
  2)Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się przez adres e-mail z.polkowski@compexpert.pl, telefonicznie 512084372 oraz w formie tradycyjnej na adres Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne przy ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice
  3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko na które Pani /Pan aplikuje na podstawie:
  a)art. 6 ust. 1 lit c RODO w zakresie danych wskazanych w art. 22(1) k.p. dotyczących imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia,
  b) art. 6 ust. 1 lit a RODO – udzielonej przez Panią / Pana zgody w zakresie podanych innych danych niż wynikające z art. 22(1) k.p.
  c)art. 6 ust,. 1 lit RODO – prawnie uzasadnionego interesu w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej
  4)podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest art. 22(1) kodeksu pracy, Pani / Pana zgoda w zakresie innych danych niż wynikające z podanych przepisów, uzasadniony interes administratora w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej, uzasadnionym interesem jest sprawdzenie czy Pani / Pan jest osobą odpowiednią na stanowisko na które prowadzimy nabór;
  5)Pani / Pana dane udostępniane będą podmiotom świadczącym Administratorowi usługi, które dla realizacji celów są niezbędne, w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne, wsparcia technicznego i organizacyjnego;
  6)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów w tym z Kodeksu Pracy oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w przypadku zatrudnienia jeśli nie zatrudnimy Pani/Pana dane zostaną usunięte po zakończeniu rekrutacji;
  7)posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych, o ile inne przepisy prawa nie uniemożliwiają Administratorowi Danych Osobowych realizacji tych praw. Ma Pani / Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do co do których wyraziła Pani / Pan zgodę na ich przetwarzanie, cofniecie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem;
  8)ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza Pani / Pana prawa lub wolności;
  9)Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji wymienionych celów, brak ich podania uniemożliwi Pani / Panu złożenie aplikacji w prowadzonej rekrutacji, podanie danych osobowych na podstawie udzielonej przez Panią / Pana zgody jest dobrowolne;
  Na podstawie Pani/Pana danych nie będą w sposób zautomatyzowany podejmowane decyzje, dane nie podlegają profilowaniu ani udostępnianiu do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

13.07.2021

POLKOWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. UTRZYMANIA I EKSPLOATACJI OBIEKTÓW SPORTOWYCH

 1. Wymagania niezbędne:
  a) wykształcenie wyższe,
  b) minimum 3 lata stażu pracy
  c) prawo jazdy kat. B,
  d) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
  e) nieposzlakowana opinia,
  f) obywatelstwo polskie,
  g) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  h) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
 2. Wymagania dodatkowe:
  a) znajomość i umiejętność obsługiwania programów: Word, Excel,
  b) znajomość aktów normatywnych z zakresu rachunkowości, ustawy o zamówieniach publicznych oraz innych niezbędnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku,
  c) zaangażowanie, dyspozycyjność, kreatywność, komunikatywność, lojalność, systematyczność, dokładność, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole.

3.  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
a) prowadzenie ewidencji obiektów sportowych,
b) prowadzenie spraw związanych z prawidłowym funkcjonowaniem i utrzymaniem obiektów sportowych, 
c) prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem obiektów sportowych osobom trzecim, w tym prowadzenie harmonogramów wynajmu i udostępniania tych obiektów,
d) sporządzanie harmonogramów pracy oraz ewidencji czasu pracy podległych pracowników,
e) nadzór nad terminowym i poprawnym wykonywaniem zadań przez podległych pracowników,
f) kontrola wydatków oraz przygotowanie rozliczeń w zakresie prowadzonych spraw,
g) sporządzanie informacji do planowania budżetu w zakresie prowadzonych zadań.

4. Wymagane dokumenty:
a) podanie o pracę (list motywacyjny),
b) życiorys (CV),
c) kwestionariusz osobowy pobierz >>
d) dokument potwierdzający wykształcenie,
e) kopie świadectw pracy potwierdzające 3 letni staż pracy,
f) oświadczenie kandydata o:
– niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
– posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, – posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
– nieposzlakowanej opinii,

5. Informacje o warunkach pracy:
a) Wymiar czasu pracy: 1/1 etatu,
b) Pracownik wykonuje swoje czynności w pomieszczeniu biurowym w siedzibie firmy. Pozycja ciała przy pracy siedząca, wymagająca poruszania się pomiędzy pomieszczeniami, piętrami oraz podróży poza stałą siedzibę przedsiębiorstwa. Pracownik nie jest narażony na czynniki szkodliwe. Pracownik jest narażony na czynniki uciążliwe tj. sztuczne oświetlenie (spełnia normy),
c) Stanowisko pracy znajduje się na parterze w budynku przy ul. 3 Maja 51 w Polkowicach.

Nie ma dostępu do stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych (brak windy). Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Dostęp do wyjścia ewakuacyjnego na poziomie 0,00.

6.  Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych):

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polkowickim Przedsiębiorstwie Komunalnym w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Przedsiębiorstwa lub pocztą na adres: Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne, ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice, w zamkniętej kopercie z dopiskiem “Nabór na stanowisko urzędnicze ds. utrzymania i eksploatacji obiektów sportowych” w terminie do dnia 23.07.2021 r. do godz. 15:00.

O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data doręczenia do adresata.

Podania o pracę, które wpłyną do Przedsiębiorstwa po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane i będą zwrócone bez otwierania.

8. Pozostałe informacje dotyczące naboru:

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem, określonymi w ogłoszeniu o naborze.

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Polkowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego, na stronie internetowej PPK oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Przedsiębiorstwa.

05.07.2021

Informacja o wyniku:

Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne z siedzibą przy ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice, informuje, iż w wyniku opublikowanego w dniu 07.05.2021 r. zaproszenia do składania dokumentów aplikacyjnych do pracy w sezonie letnim w charakterze pracownika porządkowego w miejscu basenów zewnętrznych przy ul. 3 Maja 50 w Polkowicach, umowy- zlecenia zostały podpisane z niżej wymienionymi osobami:

1) Władysława Jaworska, zam. Polkowice,
2) Jan Sypień-Kendzierski, zam. Polkowice,
3) Przemysław Kołodziejczak, zam. Polkowice,
4) Dawid Walkowicz, zam. Polkowice,
5) Klaudia Kondrat, zam. Polkowice,
6) Oskar Mazurkiewicz, zam. Polkowice.

Do obowiązków wyżej wymienionych należeć będzie głównie:
1) koszenie trawników;
2) utrzymanie czystości w pomieszczeniach, toaletach, przebieralniach budynku sanitarnego basenów;
3) dbanie o czystość urządzeń zabawowych- plac zabaw;
4) dbanie o czystość wokół niecek basenowych oraz pryszniców przy basenie;
5) dbanie o czystość dna niecek basenowych;
6) utrzymanie w czystości ciągów komunikacyjnych basenu zewnętrznego.

Wykonawcy przyjęli zaproponowane przez Zamawiającego warunki realizacji zadania i ustaloną stawkę godzinową, która wynosi 18,30 zł/ za godzinę pracy.

01.07.2021

Unieważnienie naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. zarządzania nieruchomościami
w Polkowickim Przedsiębiorstwie Komunalnym

Dyrektor Polkowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego unieważnia nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. zarządzania nieruchomościami, ogłoszony dnia 25.05.2021r. w Biuletynie Informacji Publicznej Polkowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego, na tablicy ogłoszeń Polkowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego, na stronie internetowej Polkowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego oraz w Gminnym Banku Kadr w Polkowicach.

07.06.2021

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko urzędnicze ds. BHP w Polkowickim Przedsiębiorstwie Komunalnym

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan Andrzej Żerobski zamieszkały w Karpiach.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydat wykazał się odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na stanowisku ds. BHP. W procedurze naboru spełnia wszystkie formalne wymagania. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się odpowiednim zasobem wiedzy praktycznej oraz znajomością zadań realizowanych na w/w stanowisku.

26.05.2021

POLKOWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

 1. Wymagania niezbędne:
  a) wykształcenie wyższe,
  b) min. 5 lata stażu pracy,
  c) prawo jazdy kat. B,
  d) znajomość przepisów: Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, Ustawa o gospodarce nieruchomościami, Ustawa prawo zamówień publicznych, Ustawa o własności lokali, Kodeks cywilny- w zakresie najmu lokali mieszkalnych oraz innych niezbędnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku,
  e) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
  f) nieposzlakowana opinia,
  g) obywatelstwo polskie,
  h) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  i) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
 2. Wymagania dodatkowe:
  a) mile widziany staż pracy na podobnym stanowisku,
  b) doświadczenie w pracy związane z obsługą petenta,
  c) znajomość i umiejętność obsługiwania programów: Word, Excel,
  d) umiejętność pracy w zespole, zaangażowanie, dyspozycyjność, kreatywność, komunikatywność, odporność na stres,
 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  a) prowadzenie ewidencji lokali mieszkalnych oraz budynków na administrowanych zasobach mieszkaniowych,
  b) prowadzenie całości spraw związanych z prawidłowym funkcjonowaniem i utrzymaniem budynków mieszkalnych,
  c) wykonywanie czynności związanych z zasiedleniem lokali bądź ich przejęciem (zawieranie umów, naliczanie kaucji, sporządzanie protokołów zdawczo-odbiorczych),
  d) sporządzanie harmonogramów pracy oraz ewidencji czasu pracy podległych pracowników,
  e) nadzór nad poprawnym wykonywaniem zadań przez podległych pracowników w terenie,
  f) planowanie wydatków na prowadzone zadania,
  g) kontrola wydatków oraz przygotowanie rozliczeń w zakresie prowadzonych zadań,
  h) sporządzanie deklaracji podatkowych,
  i) prowadzenie kompleksowo spraw związanych z najmem, użyczeniem, dzierżawą i sprzedażą lokali będących w zarządzie przedsiębiorstwa.
 4. Wymagane dokumenty:
  a) podanie o pracę (list motywacyjny),
  b) życiorys (CV),
  c) kwestionariusz osobowy pobierz >>
  d) dokument potwierdzający wykształcenie,
  e) kopie świadectw pracy potwierdzające 5 letni staż pracy,
  f) oświadczenie kandydata o:
 • niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 • nieposzlakowanej opinii,
 1. Informacje o warunkach pracy:
  a) Wymiar czasu pracy: 1/1 etatu,
  b) Pracownik wykonuje swoje czynności w pomieszczeniu biurowym w siedzibie firmy. Pozycja ciała przy pracy siedząca, wymagająca poruszania się pomiędzy pomieszczeniami, piętrami oraz podróży poza stałą siedzibę przedsiębiorstwa. Pracownik nie jest narażony na czynniki szkodliwe. Pracownik jest narażony na czynniki uciążliwe tj. sztuczne oświetlenie (spełnia normy),
  c) Stanowisko pracy znajduje się na I piętrze w budynku przy ul. 3 Maja 51 w Polkowicach. Nie ma dostępu do stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych (brak windy). Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Dostęp do wyjścia ewakuacyjnego na poziomie 0,00.
 2. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych):
  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polkowickim Przedsiębiorstwie Komunalnym w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.
 3. Termin i miejsce składania dokumentów:
  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Przedsiębiorstwa lub pocztą na adres: Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne, ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze ds. zarządzania nieruchomościami” w terminie do dnia 08.06.2021 r. do godz. 15:00.
  O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data doręczenia do adresata.
  Podania o pracę, które wpłyną do Przedsiębiorstwa po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane i będą zwrócone bez otwierania.
 4. Pozostałe informacje dotyczące naboru:
  Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem, określonymi w ogłoszeniu o naborze.
  Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
  Informacja o wyniku naboru będzie opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Polkowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego, na stronie internetowej PPK oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Przedsiębiorstwa.

07.05.2021

Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne z siedzibą przy ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice, zaprasza do składania dokumentów aplikacyjnych do pracy w sezonie letnim w charakterze pracownika porządkowego w miejscu basenów zewnętrznych ul. 3 Maja 50 w Polkowicach.

Stanowisko: pracownik porządkowy.
Miejsce pracy: basen zewnętrzny przy ul. 3 Maja 50 w Polkowicach.
Zakres obowiązków:
1) koszenie trawników;
2) utrzymanie czystości w pomieszczeniach, toaletach, przebieralniach budynku sanitarnego basenów;
3) dbanie o czystość urządzeń zabawowych- plac zabaw;
4) dbanie o czystość wokół niecek basenowych oraz pryszniców przy basenie;
5) dbanie o czystość dna niecek basenowych;
6) utrzymanie w czystości ciągów komunikacyjnych basenu zewnętrznego.

Oferujemy:
1) zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia na okres od 21.06.2021 – 31.08.2021 r.;
2) wynagrodzenie: 18,30 zł brutto za godzinę.
Wymagane wykształcenie: min. podstawowe.

Umiejętności i uprawnienia:
1) umiejętność pracy w zespole;
2) zaangażowanie, dokładność, sumienność w wykonywaniu obowiązków.
Sposób aplikowania: na adres e-mail (kadry@ppk.e-jankowska24.pl) lub w siedzibie przedsiębiorstwa, do dnia 07.06.2021 r.
Telefon: 76 746 90 32
Wymagane dokumenty: podanie o pracę wraz z CV.

07.05.2021

Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne ogłasza nabór na stanowisko pracy: Konserwator

Warunki pracy:
Stanowisko: Konserwator
Miejsce pracy: Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne
Wymiar czasu pracy: pełny wymiar (8/8)
Zakres obowiązków:

 • konserwowanie lub remontowanie urządzeń i instalacji sanitarnych,
 • instalowanie urządzeń sanitarnych z zapewnieniem właściwych warunków eksploatacyjnych,
 • przebudowywanie istniejących instalacji sanitarnych w celu dostosowania przekroju rur do zmienionych warunków lub instalowanie nowych punktów poboru wody itp.,
 • wykonywanie drobnych prac montersko- ślusarskich, związanych z naprawą osprzętu sanitarnego,
 • dobieranie materiałów, narzędzi, sprzętu i maszyn oraz sposobu wykonawstwa właściwych do rodzaju i zakresu robót konserwacyjnych.

Wymagania:

 • wykształcenie: min. Podstawowe,
 • mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku hydraulika,
 • rozwinięte zdolności manualne,
 • obowiązkowość, sumienność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dobry stan zdrowia.
  Oferujemy:
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Niezbędną odzież, obuwie oraz narzędzia do pracy.

Dane Pracodawcy:
Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne
Adres: ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice
Osoba do kontaktu: Monika Zagórska
Numer telefonu: 76 746 90 38
E-mail: sekretariat@ppk.e-jankowska24.pl
Wymagane dokumenty: Podanie o pracę wraz z CV
Sposób aplikowania: w siedzibie jednostki, bądź na adres e-mail

26.04.2021

POLKOWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. BHP

 1. Wymagania niezbędne:
  a) wykształcenie wyższe i co najmniej 4-letni staż zawodowy lub
  zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż zawodowy lub wykształcenie średnie i co najmniej 6-letni staż zawodowy,
  b) aktualne szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników służby bhp,
  c) znajomość regulacji prawnych z zakresu bhp,
  d) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
  e) nieposzlakowana opinia,
  f) obywatelstwo polskie,
  g) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  h) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
 2. Wymagania dodatkowe:
  a) umiejętność sporządzania wymaganej dokumentacji bhp i ppoż,
  b) zaangażowanie, dyspozycyjność, komunikatywność, lojalność, dokładność, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole.
 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  a) organizowanie i przeprowadzanie okresowych i wstępnych szkoleń z dziedziny bhp oraz pilnowanie ich terminowości,
  b) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
  c) bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskiem zmierzającym do usuwania tych zagrożeń,
  d) udział w przekazywaniu do użytkowania nowobudowanych i przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników,
  e) opracowywanie wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
  f) udział w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  g) udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków, a także kontrola realizacji tych wniosków,
  h) prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy,
  i) udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą.
 4. Wymagane dokumenty:
  a) podanie o pracę (list motywacyjny),
  b) życiorys (CV),
  c) kwestionariusz osobowy pobierz >>
  d) dokument potwierdzający wykształcenie,
  e) dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy,
  f) dokument potwierdzający ukończenie szkolenia dla pracowników służby BHP,
  g) oświadczenie kandydata o:
 • niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 • nieposzlakowanej opinii,
 1. Informacje o warunkach pracy:
  a) wymiar czasu pracy: 1/2 etatu,
  b) Pracownik wykonuje swoje czynności w pomieszczeniu biurowym w siedzibie firmy. Pozycja ciała przy pracy siedząca, wymagająca poruszania się pomiędzy pomieszczeniami, piętrami oraz podróży poza stałą siedzibę przedsiębiorstwa. Pracownik nie jest narażony na czynniki szkodliwe. Pracownik jest narażony na czynniki uciążliwe tj. sztuczne oświetlenie (spełnia normy),
  c) Stanowisko pracy znajduje się na I piętrze w budynku przy ul. 3 Maja 51 w Polkowicach. Nie ma dostępu do stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych (brak windy). Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Dostęp do wyjścia ewakuacyjnego na poziomie 0,00.
 2. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych):
  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polkowickim Przedsiębiorstwie Komunalnym w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.
 3. Termin i miejsce składania dokumentów:
  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Przedsiębiorstwa lub pocztą na adres: Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne, ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze ds. BHP” w terminie do dnia 10.05.2021 r. do godz. 15.00.
  O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data doręczenia do adresata.
  Podania o pracę, które wpłyną do Przedsiębiorstwa po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane i będą zwrócone bez otwierania.
 4. Pozostałe informacje dotyczące naboru:
  Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem, określonymi w ogłoszeniu o naborze.
  Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
  Informacja o wyniku naboru będzie opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Polkowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Przedsiębiorstwa.
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:
  1)Administratorem Pani / Pana Danych jest Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne z siedzibą w Polkowicach ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice;
  2)Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się przez adres e-mail z.polkowski@compexpert.pl, telefonicznie 512084372 oraz w formie tradycyjnej na adres Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne przy ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice
  3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko na które Pani /Pan aplikuje na podstawie:
  a)art. 6 ust. 1 lit c RODO w zakresie danych wskazanych w art. 22(1) k.p. dotyczących imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia,
  b) art. 6 ust. 1 lit a RODO – udzielonej przez Panią / Pana zgody w zakresie podanych innych danych niż wynikające z art. 22(1) k.p.
  c)art. 6 ust,. 1 lit RODO – prawnie uzasadnionego interesu w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej
  4)podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest art. 22(1) kodeksu pracy, Pani / Pana zgoda w zakresie innych danych niż wynikające z podanych przepisów, uzasadniony interes administratora w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej, uzasadnionym interesem jest sprawdzenie czy Pani / Pan jest osobą odpowiednią na stanowisko na które prowadzimy nabór;
  5)Pani / Pana dane udostępniane będą podmiotom świadczącym Administratorowi usługi, które dla realizacji celów są niezbędne, w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne, wsparcia technicznego i organizacyjnego;
  6)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów w tym z Kodeksu Pracy oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w przypadku zatrudnienia jeśli nie zatrudnimy Pani/Pana dane zostaną usunięte po zakończeniu rekrutacji;
  7)posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych, o ile inne przepisy prawa nie uniemożliwiają Administratorowi Danych Osobowych realizacji tych praw. Ma Pani / Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do co do których wyraziła Pani / Pan zgodę na ich przetwarzanie, cofniecie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem;
  8)ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza Pani / Pana prawa lub wolności;
  9)Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji wymienionych celów, brak ich podania uniemożliwi Pani / Panu złożenie aplikacji w prowadzonej rekrutacji, podanie danych osobowych na podstawie udzielonej przez Panią / Pana zgody jest dobrowolne;
  Na podstawie Pani/Pana danych nie będą w sposób zautomatyzowany podejmowane decyzje, dane nie podlegają profilowaniu ani udostępnianiu do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

26.04.2021

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko urzędnicze ds. BHP w Polkowickim Przedsiębiorstwie Komunalnym.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko, nie została zatrudniona żadna osoba z powodu braku kandydatów.

08.04.2021

POLKOWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. BHP

 1. Wymagania niezbędne:
  a) wykształcenie wyższe i co najmniej 4-letni staż zawodowy lub
  zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż zawodowy lub
  wykształcenie średnie i co najmniej 6-letni staż zawodowy,
  b) aktualne szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników służby bhp,
  c) znajomość regulacji prawnych z zakresu bhp,
  d) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
  e) nieposzlakowana opinia,
  f) obywatelstwo polskie,
  g) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  h) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
 2. Wymagania dodatkowe:
  a) umiejętność sporządzania wymaganej dokumentacji bhp i ppoż,
  b) zaangażowanie, dyspozycyjność, komunikatywność, lojalność, dokładność, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole.
 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  a) organizowanie i przeprowadzanie okresowych i wstępnych szkoleń z dziedziny bhp oraz pilnowanie ich terminowości,
  b) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
  c) bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskiem zmierzającym do usuwania tych zagrożeń,
  d) udział w przekazywaniu do użytkowania nowobudowanych i przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników,
  e) opracowywanie wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
  f) udział w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  g) udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków, a także kontrola realizacji tych wniosków,
  h) prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy,
  i) udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą.
 4. Wymagane dokumenty:
  a) podanie o pracę (list motywacyjny),
  b) życiorys (CV),
  c) kwestionariusz osobowy pobierz >>
  d) dokument potwierdzający wykształcenie,
  e) dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy,
  f) dokument potwierdzający ukończenie szkolenia dla pracowników służby BHP,
  g) oświadczenie kandydata o:
  – niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  – posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  – posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
  – nieposzlakowanej opinii,
 5. Informacje o warunkach pracy:
  a) wymiar czasu pracy: 1/2 etatu,
  b) Pracownik wykonuje swoje czynności w pomieszczeniu biurowym w siedzibie firmy. Pozycja ciała przy pracy siedząca, wymagająca poruszania się pomiędzy pomieszczeniami, piętrami oraz podróży poza stałą siedzibę przedsiębiorstwa. Pracownik nie jest narażony na czynniki szkodliwe. Pracownik jest narażony na czynniki uciążliwe tj. sztuczne oświetlenie (spełnia normy),
  c) Stanowisko pracy znajduje się na I piętrze w budynku przy ul. 3 Maja 51 w Polkowicach. Nie ma dostępu do stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych (brak windy). Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Dostęp do wyjścia ewakuacyjnego na poziomie 0,00.
 6. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych):
  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polkowickim Przedsiębiorstwie Komunalnym w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.
 7. Termin i miejsce składania dokumentów:
  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Przedsiębiorstwa lub pocztą na adres: Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne, ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze ds. BHP” w terminie do dnia 22.04.2021 r. do godz. 15.00.
  O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data doręczenia do adresata.
  Podania o pracę, które wpłyną do Przedsiębiorstwa po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane i będą zwrócone bez otwierania.
 8. Pozostałe informacje dotyczące naboru:
  Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem, określonymi w ogłoszeniu o naborze.
  Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
  Informacja o wyniku naboru będzie opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Polkowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Przedsiębiorstwa.
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:
  1)Administratorem Pani / Pana Danych jest Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne z siedzibą w Polkowicach ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice;
  2)Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się przez adres e-mail z.polkowski@compexpert.pl, telefonicznie 512084372 oraz w formie tradycyjnej na adres Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne przy ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice
  3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko na które Pani /Pan aplikuje na podstawie:
  a)art. 6 ust. 1 lit c RODO w zakresie danych wskazanych w art. 22(1) k.p. dotyczących imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia,
  b) art. 6 ust. 1 lit a RODO – udzielonej przez Panią / Pana zgody w zakresie podanych innych danych niż wynikające z art. 22(1) k.p.
  c)art. 6 ust,. 1 lit RODO – prawnie uzasadnionego interesu w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej
  4)podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest art. 22(1) kodeksu pracy, Pani / Pana zgoda w zakresie innych danych niż wynikające z podanych przepisów, uzasadniony interes administratora w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej, uzasadnionym interesem jest sprawdzenie czy Pani / Pan jest osobą odpowiednią na stanowisko na które prowadzimy nabór;
  5)Pani / Pana dane udostępniane będą podmiotom świadczącym Administratorowi usługi, które dla realizacji celów są niezbędne, w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne, wsparcia technicznego i organizacyjnego;
  6)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów w tym z Kodeksu Pracy oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w przypadku zatrudnienia jeśli nie zatrudnimy Pani/Pana dane zostaną usunięte po zakończeniu rekrutacji;
  7)posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych, o ile inne przepisy prawa nie uniemożliwiają Administratorowi Danych Osobowych realizacji tych praw. Ma Pani / Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do co do których wyraziła Pani / Pan zgodę na ich przetwarzanie, cofniecie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem;
  8)ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza Pani / Pana prawa lub wolności;
  9)Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji wymienionych celów, brak ich podania uniemożliwi Pani / Panu złożenie aplikacji w prowadzonej rekrutacji, podanie danych osobowych na podstawie udzielonej przez Panią / Pana zgody jest dobrowolne;
  Na podstawie Pani/Pana danych nie będą w sposób zautomatyzowany podejmowane decyzje, dane nie podlegają profilowaniu ani udostępnianiu do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

08.04.2021

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko ds. zarządzania nieruchomościami została wybrana Pani Marta Błażejewska zamieszkała w Polkowicach.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka wykazała się najlepszym doświadczeniem zawodowym, posiada odpowiednie wykształcenie oraz wymagany staż pracy. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej uzyskała największą ilość punktów.

Kandydaci, którym nie zostało zaproponowane zatrudnienie, mogą odebrać swoje dokumenty aplikacyjne osobiście w siedzibie przedsiębiorstwa (w pokoju nr 15), w terminie do trzech miesięcy od dnia ogłoszenia wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej, po tym okresie wszystkie dokumenty będą protokolarnie niszczone.

08.03.2021

POLKOWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

 1. Wymagania niezbędne:
  a) wykształcenie wyższe,
  b) min. 2 lata stażu pracy,
  c) prawo jazdy kat. B,
  d) znajomość przepisów: Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, Ustawa o własności lokali, Kodeks cywilny-
  w zakresie najmu lokali mieszkalnych oraz innych niezbędnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku,
  e) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
  f) nieposzlakowana opinia,
  g) obywatelstwo polskie,
  h) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  i) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
 2. Wymagania dodatkowe:
  a) mile widziany staż pracy na podobnym stanowisku,
  b) doświadczenie w pracy związane z obsługą petenta,
  c) znajomość i umiejętność obsługiwania programów: Word, Excel,
  d) umiejętność pracy w zespole, zaangażowanie, dyspozycyjność, kreatywność, komunikatywność, odporność na stres,
 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  a) prowadzenie ewidencji lokali mieszkalnych oraz budynków na administrowanych zasobach mieszkaniowych,
  b) prowadzenie całości spraw związanych z prawidłowym funkcjonowaniem i utrzymaniem budynków mieszkalnych,
  c) wykonywanie czynności związanych z zasiedleniem lokali bądź ich przejęciem (zawieranie umów, naliczanie kaucji, sporządzanie protokołów zdawczo-odbiorczych),
  d) sporządzanie harmonogramów pracy oraz ewidencji czasu pracy podległych pracowników,
  e) nadzór nad poprawnym wykonywaniem zadań przez podległych pracowników w terenie,
  f) planowanie wydatków na prowadzone zadania,
  g) kontrola wydatków oraz przygotowanie rozliczeń w zakresie prowadzonych zadań,
 4. Wymagane dokumenty:
  a) podanie o pracę (list motywacyjny),
  b) życiorys (CV),
  c) kwestionariusz osobowy pobierz >>
  d) dokument potwierdzający wykształcenie,
  e) kopie świadectw pracy potwierdzające 2 letni staż pracy,
  f) oświadczenie kandydata o:
  – niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  – posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  – posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
  – nieposzlakowanej opinii,
 5. Informacje o warunkach pracy:
  a) Wymiar czasu pracy: 1/1 etatu,
  b) Pracownik wykonuje swoje czynności w pomieszczeniu biurowym w siedzibie firmy. Pozycja ciała przy pracy siedząca, wymagająca poruszania się pomiędzy pomieszczeniami, piętrami oraz podróży poza stałą siedzibę przedsiębiorstwa. Pracownik nie jest narażony na czynniki szkodliwe. Pracownik jest narażony na czynniki uciążliwe tj. sztuczne oświetlenie (spełnia normy),
  c) Stanowisko pracy znajduje się na I piętrze w budynku przy ul. 3 Maja 51
  w Polkowicach. Nie ma dostępu do stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych (brak windy). Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Dostęp do wyjścia ewakuacyjnego na poziomie 0,00.
 6. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych
  (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych):
  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polkowickim Przedsiębiorstwie Komunalnym w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.
 7. Termin i miejsce składania dokumentów:
  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Przedsiębiorstwa lub pocztą na adres: Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne, ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze ds. zarządzania nieruchomościami” w terminie do dnia 18.03.2021 r. do godz. 15:00.
  O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data doręczenia do adresata.
  Podania o pracę, które wpłyną do Przedsiębiorstwa po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane i będą zwrócone bez otwierania.
 8. Pozostałe informacje dotyczące naboru:
  Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem, określonymi
  w ogłoszeniu o naborze.
  Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
  Informacja o wyniku naboru będzie opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Polkowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego, na stronie internetowej PPK oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Przedsiębiorstwa.

Source URL: https://www.ppk.polkowice.pl/strona/771-praca-w-ppk